96/21 - 20.09.2021 Usnesení rady města

Pozn.
* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679


SOUHRN USNESENÍ
ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 96/2021 konané dne 20.09.2021


Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/96/21/RM

– schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 96/2021 takto:
1. Zahájení, schválení programu schůze
2. Zápis RM č. 95/2021
3. Uzavření provozu MŠ Lánice
4. Informace o celkovém výnosu úhrady z vydobytých nerostů
5. Přehled výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Žádost MK Velká Bíteš o schválení nového ceníku
7. Zástavba Pod Spravedlností, Velká Bíteš
8. Převod investorství – jednotná a splašková kanalizace a vodovod v lokalitě U Stadionu
9. Rozpočtového opatření č. 10/2021
10. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení daru
11. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o schválení daru
12. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města Velká Bíteš
13. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí
14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
15. Úplatný převod části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
16. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
17. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
18. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
19. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přerušením provozu školní družiny v době prázdnin
20. Architektonicko-urbanistická studie volnočasové plochy v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši
21. Závěr
odpovědnost: rada města
termín: 20.09.2021

2/96/21/RM

– schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 95/2021 ze dne 03.09.2021.
odpovědnost: rada města
termín: 20.09.2021

3/96/21/RM

– bere na vědomí uzavření provozu Mateřské školy Lánice 300, Velká Bíteš dne 20.09.2021 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie.

4/96/21/RM

– bere na vědomí informaci o celkovém výnosu úhrady z vydobytých nerostů v Lomu Křoví za r. 2016-2020.

5/96/21/RM

– bere na vědomí přehled výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, za posledních pět let.

6/96/21/RM

– schvaluje Ceník placených služeb, který je Přílohou č. 1 Knihovního řádu Městské knihovny Velká Bíteš s účinností od 01.11.2021.
odpovědnost: knihovnice
termín: 01.11.2021

7/96/21/RM

– rozhoduje zrušit své usnesení č. 26/92/21/RM ze dne 16.08.2021 a nahrazuje je novým usnesením ve znění: Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se společností PEPPER & POSCH s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 25528211 předloženou smlouvu o spolupráci při výstavbě technické a dopravní infrastruktury v ulici Pod Spravedlností ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje
termín: 06.10.2021*

8/96/21/RM

– rozhoduje uzavřít dohodu o převodu investorství mezi městem Velká Bíteš jako předávajícím investorství a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 433 835 13, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou jako přebírajícím investorství týkající se realizace staveb v lokalitě U Stadionu a to „SO 21 jednotná a splašková kanalizace a vodovod“.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje
termín: 31.10.2021*

9/96/21/RM

– schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 10/2021.
odpovědnost: odbor finanční
termín: 30.09.2021*

10/96/21/RM

– rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/6225/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace
termín: 01.10.2021

11/96/21/RM

– rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/6276/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace
termín: 01.10.2021

12/96/21/RM

– rozhoduje provést kontroly hospodaření za rok 2021 u všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš způsobem navrženým Odborem finančním MěÚ. Protokoly z těchto kontrol budou předloženy radě města společně s účetními závěrkami příspěvkových organizací při jejich schvalování.
odpovědnost: odbor finanční
termín: 30.06.2022*

13/96/21/RM

– rozhoduje bezúplatně nabýt místní komunikaci, zpevněné plochy včetně dešťové kanalizace, veřejné osvětlení včetně 2 lamp na p.č. 4605/1 a 2 schodiště na p.č. 4605/1 vše včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví společnosti S.O.K. stavební, s.r.o, IČ: 255 48 484, se sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, PSČ 67401.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.10.2021*

14/96/21/RM

– rozhoduje uzavřít bezúplatnou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Velká Bíteš jako budoucím povinným z věcného břemene a spoluvlastníky pozemku p.č. 700 v k.ú. a obci Velká Bíteš jako budoucími oprávněnými z věcného břemene a investory přípojek vody, dešťové a splaškové kanalizace za účelem umožnění jejich uložení do pozemků p.č. 4622 orná půda o výměře 9572 m2 a pozemku p.č. 2293/4 trvalý travní porost o výměře 1007 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.10.2021*

15/96/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 84/1 oddělenou geometrickým plánem č. 92-102/2021 a nově označenou p.č. 84/17 orná půda o výměře 76 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 45.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 13.12.2021*

16/96/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2021 do 31.10.2022 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.10.2021*

17/96/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2021 do 30.09.2022 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30.09.2021*

18/96/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2021 do 31.10.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31.10.2021*

19/96/21/RM

– rozhoduje souhlasit s přerušením provozu školní družiny v době prázdnin dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace dle žádosti č. j. MÚVB/6288/21.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace
termín: 01.10.2021

20/96/21/RM

– bere na vědomí architektonicko-urbanistickou studii volnočasové plochy v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši předloženou ve dvou variantách a rozhoduje o zadání zpracování dalšího stupně dokumentace pro územní řízení pouze pro variantu na ploše, která je ve výhradním vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor investic a rozvoje
termín: 31.10.2021*