95/21 - 03.09.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 95/2021 konané dne 03.09.2021

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/95/21/RM

– schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 95/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 94/2021
 3. Oznámení ZŠ a PŠ Velká Bíteš o zřízení pozice zástupce ředitele
 4. Žádost o podporu projektu Píseň duše
 5. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš
 6. Žádost o poskytnutí daru
 7. Nebytové prostory ve vlastnictví a správě města Velká Bíteš - příspěvek na nájem formou daru
 8. Zrušení záměru prodeje pozemku p.č. 125 v k.ú. Košíkov
 9. Program ZM č. 19/2021
 10. Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Výběr místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 12. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 03.09.2021

2/95/21/RM

– schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 94/2021 ze dne 30.08.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 03.09.2021

3/95/21/RM

– bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o zřízení pozice zástupce ředitele školy a schvaluje s účinností od 01.09.2021 platový výměr ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 03.09.2021*

4/95/21/RM

–rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č.j. MÚVB/5833/21 ve výši 10.000,- Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: místostarostka

termín: 30.09.2021*

5/95/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s První brněnskou strojírnou a. s., Vlkovská 279, Velká Bíteš, IČO: 00176109 k bytu č. 205, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2021 do 31.03.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

Současně rada města rozhoduje o udělení souhlasu První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s. Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00176109 k podnájmu bytu č. 205, nacházející se v domě na adrese U Stadionu 277, 595 01 Velká Bíteš. Souhlas se uděluje po dobu trvání nájmu, a to do 31.03.2022.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2021*

6/95/21/RM

–rozhoduje neposkytnout dar žadateli NAŠE ODPADKY, z. s. dle jeho žádosti č.j. MÚVB/5815/21.

odpovědnost: starosta

termín: 30.09.2021

7/95/21/RM

– rozhoduje poskytnout nájemcům nebytových prostorů ve vlastnictví a správě města Velká Bíteš, kteří v nich provozují prodej nebo poskytují služby, příspěvek na nájem formou daru za účelem rozvoje jejich podnikatelských aktivit. Dotčení nájemci a výše příspěvku jsou vyznačeni v předložené tabulce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2021*

8/95/21/RM

– rozhoduje zrušit záměr prodeje pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.09.2021*

9/95/21/RM

– navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 19/2021 takto:Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 13.09.2021 v 14:30 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Návrh člena dozorčí rady Lesního družstva svazu obcí s.r.o.
 4. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7 a 8/2021 schválená RM na vědomí
 5. Rozpočtové opatření č. 9/2021 ke schválení
 6. Plnění rozpočtu města k 31. 8. 2021
 7. Doplněk přílohy ke zřizovací listině Základní školy
 8. Dotace z rozpočtu města
 9. Projednání činnosti výborů ZM
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/5 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/206 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Košíkov
 13. Úplatný převod pozemku p.č. 1513/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod části pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4616, p.č. 4630/2 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5101 včetně stavby, p.č. 5688, p.č. 5687 v k.ú. Holubí Zhoř
 18. Směna části pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Program regenerace městské památkové zóny
 20. Diskuze
 21. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.09.2021

10/95/21/RM

– bere na vědomí výsledek nabídkového řízení ve věci úplatného převodu pozemku p.č. 4625 v k.ú. Velká Bíteš a rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš určeného pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.658,- Kč/m2 včetně DPH, při jejímž určení bylo vycházeno mimo jiné ze znaleckého posudku č. 2842-01/2021 ze dne 14.01.2021, se splatností kupní ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny se závazkem kupujícího:

-         Realizace sociálního objektu na výše uvedeném pozemku, přičemž sociální služby, které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Projekt je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Městském úřadu Velká Bíteš.

-         Vybudovat veřejně přístupné parkoviště o 19 parkovacích stáních a zpevněné plochy, které bude sloužit také pro potřeby objektu sociálních služeb, a to na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 60705981, která byla městem Velká Bíteš doložena dne 16.07.2020 Odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby výstavby parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude příslušná část poskytnuta kupujícímu k dočasnému užívání bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města, a to bez jakéhokoliv dalšího nároku kupujícího na jakékoliv majetkové vyrovnání. Parkoviště a zpevněné plochy dle tohoto bodu musí být dokončeny nejpozději současně s objektem sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Projektová dokumentace je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.

-         Podpisu kupní smlouvy na prodej předmětného pozemku v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemku na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 30.11.2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.

-         Úhrady městem již vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1.300.000,- Kč včetně DPH, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

-         Zahájení výstavby objektu na převáděných pozemcích nejpozději do 31.05.2023. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný, prokáže-li kupující, že prodlení vzniklo z důvodu na straně správních orgánů nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí a stanovisek.

-         Zkolaudování objektu nejpozději do 24 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut a nad rámec náhrady škody smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude kupující povinen vrátit pozemky městu bez jakýchkoliv právních vad a závazků třetích osob, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10.000.000,- Kč nad rámec náhrady škody.

-         Provozování minimálně 80 % lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 40 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30.000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.

-         Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 spočívajícího v závazku vlastníka pozemku jako povinného z reálného břemene užívat pozemek včetně všech jeho součástí a příslušenství výhradně za účelem provozování sociálních služeb, které budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a činností s takovými sociálními službami souvisejících (např. provoz kuchyně pro stravování seniorů v domově či pro stravování seniorů s rozvozem), a to ve prospěch města Velká Bíteš, přičemž reálné břemeno bude zřízeno jako věcné právo vložené do katastru nemovitostí na dobu určitou 25 let a bezúplatně.

-         Převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný i v případě, že uvedení zaměstnanci odmítnou výkon práce pro nového zaměstnavatele, kupujícího.

-         Přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci možností daných aktuálními právními předpisy.

-         Úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 03.09.2021*

11/95/21/RM

– ukládá odboru finančnímupředložit přehled výběru místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, za posledních 5 let.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.09.2021*