94/21 - 30.08.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 94/2021 konané dne 30.08.2021

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/94/21/RM

– schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 94/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 93/2021
 3. Žádost o poskytnutí dotace
 4. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 5. Směna části pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Úplatné nabytí pozemků p.č. 5101, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č. 5688, p.č. 5687 v k.ú. Holubí Zhoř
 7. Pronájem pozemku p.č. 261/8, jehož součástí je budova bez čp/če v k.ú. Košíkov
 8. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 9. Ústřední vytápění budovy s městskou knihovnou – Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
 10. Stavební úpravy městské knihovny, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš – Dodatek č.1
 11. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o navýšení limitu mzdových prostředků
 12. Úplatný převod části pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě na technický dozor stavebníka na stavbě „III/3928 Velká Bíteš               rekonstrukce násypu“
 14. Záchranný archeologický výzkum na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 15. Autorský dozor na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 16. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 17. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 18. „Velká Bíteš- Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“ – Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
 19. Dodatek č. 2 ke smlouvě o finančním příspěvku na stavbu „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová čtvrť – II. Etapa“
 20. Rozpočtové opatření č. 9/2021
 21. Výměna plynového kotle v budově Základní školy a Praktické školy ve Velké Bíteši, Tišnovská 116
 22. Kamenná zídka u stávajícího úložiště kontejnerů v místní části Pánov
 23. Plot pro ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš
 24. Program regenerace městské památkové zóny ve Velké Bíteši
 25. Platový výměr ředitele ICKK
 26. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 30.08.2021

2/94/21/RM

– schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 93/2021 ze dne 23.08.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 30.08.2021

3/94/21/RM

– rozhoduje poskytnout Českému svazu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4842/21 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2021*

4/94/21/RM

–doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

odpovědnost: tajemnice

termín: 13.09.2021

5/94/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 580/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3076-41/2019 a nově označenou p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 580/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Za rozdíl výměr směňovaných pozemků bude uhrazen městem Velká Bíteš doplatek ve výši 720,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2021*

6/94/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 5101 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 440 m2, jehož součástí je budova bez čp/če zemědělská stavba, pozemek p.č. 5688 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 36 m2, pozemek p.č. 5687 orná půda o výměře 1494 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu ve výši 900.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2021*

7/94/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem pozemku p.č. 261/8 lesní pozemek o výměře 33 m2, jehož součástí je budova jiná stavba bez čp/če v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 25594940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01 jako nájemcem za nájemné ve výši 750,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2021*

8/94/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2021 do 30.09.2022 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2021*

9/94/21/RM

– rozhoduje uzavřít s firmou, IČ: 13666444, dohodu o ukončení pronájmu a dodávek tepla pro budovu č.p.85 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši a současně uzavřít s touto firmou příkazní smlouvu na zabezpečení obsluhy nové domovní plynové kotelny domu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš, a to na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Rada města Velká Bíteš pověřuje odbor majetkový připravit dohodu o ukončení pronájmu a dodávek tepla a dále příkazní smlouvu na zabezpečení obsluhy nové domovní plynové kotelny k podpisu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2021*

10/94/21/RM

– rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.06.2021 se zhotovitelem Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 27721043 na realizaci akce „Stavební úpravy městské knihovny, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“, kterým se mění termín dokončení díla, a to do 20.09.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

11/94/21/RM

–doporučuje ZM navýšit limit mzdových prostředků v rozpočtu města na rok 2021 pro Mateřskou školu Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizaci na 35.000,- Kč bez navýšení příspěvku na provoz.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 13.09.2021*

12/94/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 1695/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3287-113/2021 a nově označenou p.č. 1695/23 orná půda o výměře 99 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 55.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2021*

13/94/21/RM

– rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě č. 3344/2020 s, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor stavebníka“ na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“, kterým se upřesňuje termín plnění.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2021*

14/94/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ za cenu 19 069,60 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2021*

15/94/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 150 307 09 na výkon autorského dozoru na akci „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ za cenu 64.130,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu                   o poskytování služeb autorského dozoru.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2021*

16/94/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 75852837 na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ za cenu 49 000,- Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2021*

17/94/21/RM

– rozhoduje pokácet 3 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 219 v k.ú. Velká Bíteš, 6 ks borovic na pozemku parc.č. 913 v k.ú. Velká Bíteš, 1 ks plané třešně na pozemku parc.č. 2244/1 v k.ú. Velká Bíteš, 1 ks švestky na pozemku parc.č. 718/1 a 1 ks třešně na pozemku parc.č. 718/2 v k.ú. Velká Bíteš, vše ve vlastnictví města. Rada města rozhoduje provést náhradní výsadbu 12 ks stromů (javory, lípy, jeřáby) na pozemku parc.č. 2865/4 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.12.2021*

18/94/21/RM

– rozhoduje uzavřít se zhotovitelem stavby VHS stavby a.s., Na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu dokončení díla do 30.09.2021 akce „Velká Bíteš- Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.08.2021*

19/94/21/RM

– rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o finančním příspěvku na stavbu „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová čtvrť – II. etapa“ s SVK Žďársko, Vodárenská2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, kterým se navyšuje finanční příspěvek o 518.774,- Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.09.2021*

20/94/21/RM

–doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 9/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 13.09.2021*

21/94/21/RM

– bere na vědomí informace o průběhu výměny plynového kotle v budově Základní školy a Praktické školy ve Velké Bíteši, Tišnovská 116.

22/94/21/RM

– rozhoduje přijmout žádost společnosti GERICO CZ s.r.o, Nové Sady č.p. 998, 602 00 Brno, IČ: 06888640 o odstoupení od smlouvy a vyhovět jeho požadavku o prominutí penále. Podmínkou je vystavení konečného daňového dokladu společnosti GERICO CZ s.r.o, kterým bude zúčtována poskytnutá záloha a uhrazení vratky ve výši 37.560 Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2021* 

23/94/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti LAMARK, s.r.o., Pražská třída 850/110, Hradec Králové, IČ 27467473 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na dodávku a montáž plotu pro ZŠ Tišnovská 115 s cenou 46.518 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.09.2021*

24/94/21/RM

– doporučuje ZM schválit Program regenerace městské památkové zóny ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 13.09.2021*

25/94/21/RM

– schvalujes účinností od 01.09.2021 platový výměr ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 01.09.2021*