93/21 - 23.08.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 93/2021 konané dne 23.08.2021

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/93/21/RM

– schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 93/2021 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 92/2021
  3. Žádost člena ZM o informaci
  4. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/5 v k.ú. Velká Bíteš
  5. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/206 v k.ú. Velká Bíteš
  6. Úplatný převod pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Košíkov
  7. Záměr prodeje pozemků p.č. 2575/2, p.č. 2576, p.č. 2577, p.č. 2578 a částí pozemků p.č. 2568, p.č. 2621/1 v k.ú. Velká Bíteš
  8. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 23.08.2021

2/93/21/RM

– schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 92/2021 ze dne 16.08.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 23.08.2021

3/93/21/RM

– bere na vědomí žádost člena zastupitelstva města Ing. Libora Kotačky, PhD. ze dne 11.08.2021 o poskytnutí informací ohledně plnění usnesení ZM č.16/14/20/ZM a pověřuje vedoucí odboru majetkového vyřízením uvedené žádosti.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 26.08.2021*

4/93/21/RM

–doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 276/5 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5450/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.284.980,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2021*

5/93/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 277/206 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5500/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5500/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.294.630,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2021*

6/93/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 24/1 zahrada o výměře 156 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 124.180,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2021*

7/93/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 2575/2 trvalý travní porost o výměře 709 m2, p.č. 2576 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 612 m2, p.č. 2577 trvalý travní porost o výměře 1263 m2, p.č. 2578 trvalý travní porost o výměře 617 m2, části pozemku p.č. 2568 lesní pozemek o výměře cca 600 m2 a části pozemku p.č. 2621/1 lesní pozemek o výměře cca 400 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*