92/21 - 16.08.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 92/2021 konané dne 16.08.2021

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/92/21/RM

– schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 92/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 91/2021
 3. Doplněk přílohy ke zřizovací listině ZŠ Velká Bíteš
 4. Pojistná smlouva č. 2734324539 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 2
 5. Úplatný převod pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Pronájem části pozemku p.č. 1945 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Záměr prodeje částí pozemků p.č. 226/1, 231/1 v k.ú. Košíkov
 8. Záměr prodeje pozemku p.č. 125 v k.ú. Košíkov
 9. Úplatný převod pozemku p.č. 1513/1 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Aktualizace vnitřní směrnice k tvorbě a čerpání sociálního fondu města Velká Bíteš
 11. Rozpočtové opatření č. 8/2021
 12. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4616, p.č. 4630/2 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Záměr prodeje pozemků p.č. 130, 139 v k.ú. Košíkov
 14. Záměr prodeje části pozemku p.č. 84/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 15. Záměr prodeje pozemku p.č. 369/17 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše
 16. Návrh člena dozorčí rady Lesního družstva svazu obcí s.r.o.
 17. Žádost o poskytnutí dotace
 18. Využití areálu TS Velká Bíteš na ulici Karlov
 19. Smlouva o poskytnutí příspěvku na PD na investiční akci „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Chobůtky“
 20. Rozhodnutí o výběru dodavatele stavby „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ v ulici Rajhradská ve Velké Bíteši
 21. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města Velká Bíteš
 22. Dohoda se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností, a.s. o prostorovém uspořádání staveb č. 07/21/DPUS v místí části Košíkov
 23. Informace MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o změně organizační struktury školy
 24. Žádost ICKK o navýšení příspěvku na úpravy domu č.p. 67
 25. Rozhodnutí o výběru dodavatele stavby „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová“ na ZŠ Sadová     ve Velké Bíteši
 26. Rozhodnutí o výběru dodavatele stavby „Realizace venkovních únikových schodišť“ v MŠ U Stadionu ve Velké Bíteši
 27. Zástavba Pod Spravedlností, Velká Bíteš
 28. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš
 29. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 30. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 281, Velká Bíteš a ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 31. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 16.08.2021

2/92/21/RM

– schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 91/2021 ze dne 19.07.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 16.08.2021

3/92/21/RM

– doporučuje ZM schválit doplněk přílohy zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, se sídlem Sadová 579, Velká Bíteš, který nahrazuje doplněk přílohy zřizovací listiny této příspěvkové organizace schválený dne 11.11.2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 13.09.2021*

4/92/21/RM

–rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 Pojistné smlouvy č. 2734324539 se společností UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2021*

5/92/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Společenství vlastníků domu 294, IČ: 26304121, se sídlem Velká Bíteš, U Stadionu 294, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 59501 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 96.000 Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2021*

6/92/21/RM

– rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1945 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.09.2021*

7/92/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 226/1 oddělené dle geometrického plánu č. 402-51/2021 a nově označené p.č. 226/1 zahrada o výměře 211 m2 a části pozemku p.č. 231/1 ostatní plocha, jiná plocha oddělené dle geometrického plánu č. 402-51/2021 a nově označené p.č. 231/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 137 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

8/92/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 125 zahrada o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

9/92/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 1513/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 38 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 14.440 Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2021*

10/92/21/RM

– schvaluje s účinností od 17.08.2021 aktualizovanou Směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 17.08.2021

11/92/21/RM

–schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 8/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2021*

12/92/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt části pozemku p.č. 4616 a pozemku p.č. 4630/2 oddělené geometrickým plánem č. 3266-73/2021 a nově označené p.č. 4616/4 orná půda o výměře 8 m2, p.č. 4616/5 orná půda o výměře 112 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, Veveří, 602 00 Brno do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 72.000 Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 13.09.2021*

13/92/21/RM

–rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 130 zahrada o výměře 36 m2 a p.č. 139 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

14/92/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 84/1 orná půda o výměře 80 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

15/92/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 369/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

16/92/21/RM

– doporučuje ZM navrhnout pana Zdeňka Řezáče jako zástupce města Velká Bíteš za členadozorčí rady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o.

odpovědnost: starosta

termín: 13.09.2021*

17/92/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4741/21 ve výši 350.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 13.09.2021*

18/92/21/RM

– v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. ukládá jednateli Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. předložit aktualizaci využití areálu společnosti na ulici Karlov z hlediska zajišťovaných činností, a to včetně návrhu případného umístění kompostárny v areálu.

odpovědnost: jednatel společnosti

termín: 30.08.2021

19/92/21/RM

– rozhoduje uzavřít smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Velká Bíteš na investiční akci „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Chobůtky“ v předloženém znění.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.09.2021*

20/92/21/RM

– schvaluje pořadí nabídek dle zprávy o hodnocení nabídek a záznamu o posouzení splnění podmínek účasti a rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo s dodavatelem Outulný VHS spol. s.r.o., Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČO 01430050 na realizaci stavby „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ za cenu 8.531.859,79 Kč vč. DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2021*

21/92/21/RM

– rozhoduje uzavřít dohodu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a Vodárenskou akciovou společností, a.s. o prostorovém uspořádání staveb č. 07/21/DPUS v místí části Košíkov ohledně výstavby zpevněné plochy pod kontejnery na pozemku parc.č. 47/1 v k.ú. Košíkov v ochranném pásmu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.09.2021*

22/92/21/RM

– bere na vědomí informace Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace o změně organizační struktury školy, jmenování statutárního zástupce ředitele školy a dalšího pracovníka oprávněného řídit zaměstnance školy.

23/92/21/RM

– doporučuje ZM zařadit do rozpočtu roku 2021 snížení příspěvku na vybavení – úpravy č.p. 67 ve výši 247.250,74 Kč a navýšení příspěvku na investici – úpravy č.p. 67 o částku 397.685,76 Kč pro Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše, příspěvkovou organizaci.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 13.09.2021*

24/92/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Aveton s.r.o. Praha, Krátkého 211/2, 190 00 Praha 9, IČO 024 36 647 na realizaci stavby „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo za cenu 799.806,37 Kč vč. DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.09.2021*

25/92/21/RM

– rozhoduje přijmout nabídku dodavatele ODT Management, s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO 088 25 785 na realizaci stavby „Realizace venkovních únikových schodišť“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo za cenu 1.882.636,65 Kč vč. DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.09.2021*

26/92/21/RM

– rozhoduje uzavřít se společností PEPPER & POSCH s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 25528211 smlouvu o spolupráci při výstavbě technické a dopravní infrastruktury v ulici Pod Spravedlností ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.09.2021*

27/92/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2021 do 28.02.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

28/92/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.9.2021 do 31.08.2022 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

29/92/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 281, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.09.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

Současně rada města rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš ke dni 31.08.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021