91/21 - 19.07.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 91/2021 konané dne 19.07.2021

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/91/21/RM

– schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 91/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 90/2021
 3. Rozpočtové opatření č. 7/2021
 4. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 5. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 6. Nájemní smlouva k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš
 7. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 8. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 9. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 10. Žádosti o poskytnutí dotace
 11. Pronájem nebytového prostoru, Jihlavská 623, Velká Bíteš
 12. Vedení městských kronik
 13. Oznámení o projektu „Plavání pro děti s postižením4* podaném v grantovém řízení Nadace ČEZ 
 14. Oznámení o navázání spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
 15. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 16. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš
 17. Záměr prodeje bytové jednotky č. 277/206 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Záměr prodeje bytové jednotky č. 276/5 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Záměr směny části pozemku p.č. 580/5 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Výpověď nájemní smlouvy k pozemku p.č. 1022 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Žádost o ukončení pachtu části pozemku p.č. 1235/1 v k.ú. Velká Bíteš
 23. „Velká Bíteš- Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“ – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
 24. Nájemní smlouva k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš
 25. Dohoda o provedení stavby v ochranném pásmu
 26. Revokace usnesení č.35/86/21/RM ze dne 31.05.2021
 27. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD – Dešťová kanalizace, ul. U Stadionu“
 28. Výměna plynového kotle v budově ZŠ a PŠ Velká Bíteš
 29. Venkovní posezeni před provozovnami na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši
 30. Cenová nabídka na realizaci veřejného osvětlení v ulicích Za Potokem a Strmá ve Velké Bíteši
 31. Výpověď nájmu bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 32. Soutěž „Dopravní automobil JSDH Velká Bíteš“
 33. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2021
 34. Žádost o schválení opravy CNC stroje
 35. Návrh rozdělení a úpravy pozemku p.č. 3846 v k.ú. Velká Bíteš
 36. Spor se společností ikis, s.r.o. ve věci způsobené škody na projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“
 37. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 06/2016 ze dne 27.09.2016 na zpracování Územního plánu Velká Bíteš
 38. Zpracování nového Územního plánu Velká Bíteš
 39. Ceník úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš
 40. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 19.07.2021

2/91/21/RM

– schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 90/2021 ze dne 28.06.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 19.07.2021

3/91/21/RM

– schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 7/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2021*

4/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, 595 01 Velká Bíteš na dobu určitou od 01.08.2021 do 31.07.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

5/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, 595 01 Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.08.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc. Současně rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu, Návrší 259, 595 01 Velká Bíteš ke dni 31.07.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

6/91/21/RM

–rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš na dobu určitou od 01.08.2021 do 31.07.2022 za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

7/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.08.2021 do 31.07.2022 za nájemné 45 Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

8/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

9/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

10/91/21/RM

– rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3813/21 ve výši 27.300 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2021*

11/91/21/RM

– rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, p.o. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4141/21ve výši 20.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2021*

12/91/21/RM

– rozhoduje pronajmout IČO: 60572426 nebytový prostor číslo 105 o výměře 212,08 m2 v budově č.p.623, která je součástí pozemku p.č. 2993 v obci a k.ú. Velká Bíteš, a to na dobu neurčitou od 01.08.2021 za nájemné ve výši 560,00 Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

13/91/21/RM

– bere na vědomí Dodatek č. 3 Dohody o provedení práce uzavřený s kronikářem a rozhoduje uzavřít dohodu o provedení práce na sepsání kroniky města Velká Bíteš za rok 2021.

odpovědnost: místostarostka

termín: 31.07.2021

14/91/21/RM

– bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o projektu „Plavání pro děti s postižením“ podaném v grantovém řízení Nadace ČEZ.

15/91/21/RM

–bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o navázání spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, zapojení do projektu univerzity „Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVF pro ČR“.

16/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2021 do 31.08.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

17/91/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 277/206 v budově č.p. 277 na pozemku p.č. 798, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 277, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 798 ve výši id. 5500/68770 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 798 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5500/68770 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.294.630,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.07.2021*

18/91/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 276/5 v budově č.p. 276 na pozemku p.č. 796, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 276, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 796 ve výši id. 5450/68610 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 796 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5450/68610 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.284.980,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.07.2021*

19/91/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 1695/1 orná půda o výměře 99 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.07.2021*

20/91/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 580/5 oddělené geometrickým plánem č. 3076-41/2019 a nově označené p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.07.2021*

21/91/21/RM

– rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu ze dne 23.07.2012 týkající se pronájmu pozemku p.č. 1022 ostatní plocha, zeleň o výměře 117 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.07.2021*

22/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení pachtovní smlouvy ze dne 31.12.2012 týkající se propachtování části pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9000 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš k datu 30.09.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

23/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít se zhotovitelem stavby VHS stavby a.s., Na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na prodloužení termínu dokončení díla z 31.07.2021 na 31.08.2021 akce „Velká Bíteš- Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 28.07.2021*

24/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš na dobu určitou od 01.08.2021 do 31.07.2022 za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

25/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít dohodu se společností GasNet Služby, s.r.o. o provedení stavby zpevněné plochy pod kontejnery na pozemku parc.č. 47/1 v k.ú. Košíkov v ochranném pásmu plynového zařízení.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.07.2021*

26/91/21/RM

– rozhoduje revokovat usnesení č. 35/86/21/RM ze dne 31.05.2021 a nahradit jej zněním: Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finančním příspěvku na stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513. Dodatkem č. 1 se navyšuje příspěvek o 455.993,- Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.08.2021*

27/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se společností VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná, IČ: 479 10 305, na zhotovení stavby „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD – Dešťová kanalizace, ul. U Stadionu“, kterým se snižuje cena díla o 40.359,45 Kč a celková cena díla tak činí 2.040.901,28 Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.08.2021*

28/91/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku var. č. 2 na výměnu kotle v Základní škole a Praktické škole ve Velké Bíteši, Tišnovská 116 od společnosti ENCOM spol. s r.o., Vrchlického sad 4, 602 00 Brno, IČ: 155 31 996, za cenu 384.181,00 Kč včetně DPH a práce objednat.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.08.2021*

29/91/21/RM

– rozhoduje souhlasit pro rok 2021 s umístěním venkovního posezení před provozovnami na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši, a to před:

- Zmzlinárnou Šťastný tučňák č.p. 135, Restaurací U Raušů č.p.13, Café Jana č.p. 66 a Pizzerií č.p. 1 s podmínkou, že k umístění posezení bude vydáno příslušným správním orgánem rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

- Cukrárnou u Zdubů č.p. 10 s podmínkou, že k umístění posezení bude vydáno souhlasné stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR a bude vydáno příslušným správním orgánem rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace.

Konkrétní podmínky umístění venkovních posezení budou stanoveny samostatnými vyjádřeními odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.07.2021*

30/91/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ 255 94 940 na realizaci veřejného osvětlení v ulicích Za Potokem a Strmá ve Velké Bíteši ve výši 1.123.608,00 Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.07.2021*

31/91/21/RM

– rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš ke dni 31.10.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

32/91/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147 na akci Dopravní automobil JSDH Velká Bíteš a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo ve výši 2.642.700 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.07.2021*

33/91/21/RM

– schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4717/21.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2021

34/91/21/RM

– schvaluje provedení opravy soustruhu CONCEPT Turn 250-TCM dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4718/21.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 01.09.2021

35/91/21/RM

– bere na vědomí návrh rozdělení a úpravy pozemku p.č. 3846 v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje odbor investic a rozvoje a odbor majetkový řešením předloženého návrhu, zejména projednáním podmínek napojení pozemku na dopravní a technickou infrastrukturu včetně jejich majetkoprávního vypořádání.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje, odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

36/91/21/RM

– bere na vědomí stav sporu se společností ikis, s.r.o., IČ63485290, Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno ve věci způsobené škody, nesouhlasí s částkou na mimosoudní vypořádání a rozhoduje pokračovat v soudním vymáhání způsobené škody.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.08.2021*

37/91/21/RM

– rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s IČ: 14632161, kterým se ukončuje plnění se stávajícím zhotovitelem Územního plánu Velká Bíteš s finančním vypořádáním.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.08.2021*

38/91/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava na zpracování nového Územního plánu Velká Bíteš za cenu 786.500 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.08.2021*

39/91/21/RM

– schvaluje s účinností k 01.08.2021 Ceník úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*