90/21 - 28.06.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 90/2021 konané dne 28.06.2021

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/90/21/RM

– schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 90/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 89/2021
 3. Podnět ke kácení dřevin
 4. Rozpočtové opatření č. 6/2021
 5. Smlouva o poskytování technické podpory
 6. Zákaz tranzitu – od EXIT 146 po EXIT 168
 7. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1945 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Zadávací dokumentace „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ – opakování zadávacího řízení
 9. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 10. Autobusové čekárny pro místní části Bezděkov a Pánov - aktualizace ceny
 11. Schválení odměny řediteli SOŠ
 12. Schválení odměny jednateli TS
 13. Příprava Tradičních bítešských hodů
 14. Jmenování člena školské rady ZŠ a PŠ Velká Bíteš
 15. Schválení odměny řediteli ICKK
 16. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 28.06.2021

 

2/90/21/RM

– schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 89/2021 ze dne 21.06.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 28.06.2021

 

3/90/21/RM

– rozhoduje pokácet 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 857/1 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.07.2021*

 

4/90/21/RM

– schvaluje úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 6/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2021*

 

5/90/21/RM

– rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytování technické podpory ohledně redakčních systémů webu města a jeho organizací s firmou XART s.r.o., Hlavní 172/95, 624 00 Brno-Komín, IČO 29261864.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.06.2021*

 

6/90/21/RM

–rozhoduje přijmout cenovou nabídku spol. ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, se sídlem Zengrova 2694/4, Židenice, 615 00 Brno na zpracování projektové dokumentace za účelem vyřízení povolení k umístění dopravních značek za účelem zákazu tranzitu vozidel nad 12 tun po silnici II/602 od EXIT 146 až po EXIT 168 včetně jejího kompletního projednání na dotčených institucích a zajištění stanovení místní úpravy provozu na všech dotčených silničních správních úřadech ve výši 10 tis. Kč bez DPH a dokumentaci objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.07.2021*

 

7/90/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 1945 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.07.2021*

 

8/90/21/RM

– schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.07.2021*

 

9/90/21/RM

– rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádostič. j. MÚVB/4301/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.07.2021

 

0/90/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ 114 86 562 na zhotovení 2 ks ocelovo-skleněných čekáren a objednat uvedené konstrukce za cenu 216.590 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 07.07.2021*

 

1/90/21/RM

– schvalujevyplacení odměny za 1. pololetí roku 2021 řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.06.2021*

 

2/90/21/RM

– v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2021 jednateli společnosti.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 30.06.2021*

 

3/90/21/RM

– bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace o přípravě Tradičních bítešských hodů 2021.

 

4/90/21/RM

– jmenuje členkou školské rady Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizacepaní Mgr. Šárku Dohnalovou.

odpovědnost: rada města

termín: 28.06.2021*

 

5/90/21/RM

–schvalujevyplacení odměny za 1. pololetí roku 2021 řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.06.2021*