89/21 - 21.06.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 89/2021 konané dne 21.06.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/89/21/RM

– schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 89/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 88/2021
 3. Záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 4. Žádost o prodloužení nočního klidu
 5. Podklady ICKK
 6. Rozpočtové opatření č. 5/2021
 7. Oprava komunikace v místní části Košíkov
 8. Záměr prodeje pozemku p.č. 1513/1 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 10. Záměr prodeje pozemku p.č. 24/1 v k.ú. Košíkov
 11. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
 12. Bítešská pouť
 13. Darovací smlouva s dárcem Krajem Vysočina
 14. Městský park U Stadionu
 15. Zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 16. Stavební úpravy městské knihovny
 17. Finanční leasing na vozidlo
 18. Předání vozidla JSDH Velká Bíteš
 19. Schválení odměn
 20. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 21.06.2021

 

2/89/21/RM

– schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 88/2021 ze dne 17.06.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 21.06.2021

 

3/89/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“

za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.658,- Kč/m2 včetně DPH, při jejímž určení bylo vycházeno mimo jiné ze znaleckého posudku č. 2842-01/2021 ze dne 14. 1. 2021, se splatností kupní ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny

se závazkem kupujícího:

-         Realizace sociálního objektu na výše uvedených pozemcích, přičemž sociální služby, které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Projekt je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Městském úřadu Velká Bíteš.

-         Vybudovat veřejně přístupné parkoviště o 19 parkovacích stáních a zpevněné plochy, které bude sloužit také pro potřeby objektu sociálních služeb, a to na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované APC SILNICE s.r.o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 60705981, která byla městem Velká Bíteš doložena dne 16.07.2020 Odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby výstavby parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude příslušná část poskytnuta kupujícímu k dočasnému užívání bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města, a to bez jakéhokoliv dalšího nároku kupujícího na jakékoliv majetkové vyrovnání. Parkoviště a zpevněné plochy dle tohoto bodu musí být dokončeny nejpozději současně s objektem sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. Projektová dokumentace je pro zájemce o podání nabídky k nahlédnutí na Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš.

-         Podpisu kupní smlouvy na prodej předmětných částí pozemků v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 30.09.2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.

-         Úhrady městem již vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1.300.000,- Kč včetně DPH, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

-         Zahájení výstavby objektu na převáděných pozemcích nejpozději do 31.03.2023 Tento závazek kupujícího bude považován za splněný, prokáže-li kupující, že prodlení vzniklo z důvodu na straně správních orgánů nedodržením lhůt pro vydání rozhodnutí a stanovisek.

-         Zkolaudování objektu nejpozději do 24 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut a nad rámec náhrady škody smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy. Při odstoupení od smlouvy bude kupující povinen vrátit pozemky městu bez jakýchkoliv právních vad a závazků třetích osob, a to pod sankcí smluvní pokuty ve výši 10.000.000,- Kč nad rámec náhrady škody.

-         Zřízení předkupního práva prodávajícího k pozemkům na dobu neurčitou a jako věcné právo vložené do katastru nemovitostí v případě, že by kupující měl v úmyslu pozemek s objektem „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“ zcizit jakýmkoliv způsobem.

-         Provozování minimálně 80 % lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 40 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30.000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.

-         Zřízení reálného břemene zatěžujícího pozemek p. č. 4625 oddělený dle geometrického plánu, jak je specifikováno v úvodu tohoto záměru, spočívajícího v závazku vlastníka pozemku jako povinného z reálného břemene užívat pozemek včetně všech jeho součástí a příslušenství výhradně za účelem provozování sociálních služeb, které budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a činností s takovými sociálními službami souvisejících (např. provoz kuchyně pro stravování seniorů v domově či pro stravování seniorů s rozvozem), a to ve prospěch města Velká Bíteš, přičemž reálné břemeno bude zřízeno jako věcné právo vložené do katastru nemovitostí na dobu určitou 25 let a bezúplatně.

-         Převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu. Tento závazek kupujícího bude považován za splněný i v případě, že uvedení zaměstnanci odmítnou výkon práce pro nového zaměstnavatele, kupujícího.

-         Přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina v rámci možností daných aktuálními právními předpisy.

-         Úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.07.2021*

 

4/89/21/RM

– bere na vědomí žádost o prodloužení nočního klidu dne 03.07.2021a pověřuje panímístostarostku vysvětlením dané problematiky žadatelce.

odpovědnost: místostarostka

termín: 30.06.2021*

 

5/89/21/RM

– bere na vědomí podání předsedy kontrolního výboru doručené dne 28.05.2021 pod č.j. MÚVB/3625/21 a dále sdělení ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace ze dne 21.06.2021 o poskytnutí podkladových materiálů kontrolnímu výboru.*

 

6/89/21/RM

–schvalujeúpravurozpočtu roku2021 dle rozpočtového opatření města č. 5/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2021*

 

7/89/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti COLAS CZ, a.s. Strojírenská 341/16, Žďár nad Sázavou, IČO 26177005 na opravu komunikace v místní části Košíkov a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 1.209.156,03 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 20.08.2021*

 

8/89/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 1513/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 38 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

 

9/89/21/RM

– rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ se zhotovitelem GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 28169522, kterým se mění lhůta dokončení stavby na 368 dnů, předmět plnění a navyšuje se cena díla o 1.153.028,70 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 10.07.2021*

 

0/89/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 24/1 zahrada o výměře 156 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

 

1/89/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na adrese Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2021 do 30.06.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2021*

 

2/89/21/RM

– bere na vědomí sdělení ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace ze dne 18.06.2021 o konání akce Bítešský pohádkový dřevák v rámci Bítešské pouti.*

 

3/89/21/RM

– rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání ve výši 479.731,- Kč.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 25.07.2021*

 

4/89/21/RM

– bere na vědomí informaci odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš o průběhu přípravy akce „Park U Stadionu“ a současně rozhoduje pokračovat v její přípravě.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: průběžně*

 

5/89/21/RM

– rozhoduje zrušit zadávací řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.07.2021*

 

6/89/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Ncorp s.r.o., Růžová 144, 59501 Velká Bíteš, IČO: 27721043, na provedení stavebních úprav pro nové sociální zázemí knihovny, novou kotelnu a vytápění včetně souvisejících stavebních prací, které budou provedeny v dohodnutém rozsahu a dle projektu pro provedení stavby „Masarykovo náměstí 85, Regenerace objektu“ STABIL s.r.o., Brno, v budově č.p. 85 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši za cenu 1.664.998,00 Kč bez DPH (2.014.648,00 Kč s DPH 21%) a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2021*

 

7/89/21/RM

– rozhoduje pořídit vozidlo značky Škoda Scala formou finančního leasingu od společnosti ALD Automotive s.r.o., U Stavoservisu 527/1, 108 00 Praha 10, IČO 61063916 dle nabídky číslo 21N12027675 pro účely odborů Městského úřadu Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.07.2021*

 

8/89/21/RM

– rozhoduje předat do užívání jednotce SDH Velká Bíteš vozidlo Honda CR-V.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.07.2021*

 

9/89/21/RM

–schvalujevyplacení odměny za 1. pololetí roku 2021:

 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
 • řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2021*