88/21 - 17.06.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 88/2021 konané dne 17.06.2021

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/88/21/RM

schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 88/2021 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 87/2021
  3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení architektonicko-urbanistické studie
  4. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o uzavření provozu, výsledek přijímacího řízení
  5. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 osouhlas s realizací projektu „Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš III.“
  6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 17.06.2021

 

2/88/21/RM

schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 87/2021 ze dne 07.06.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 17.06.2021

 

3/88/21/RM

rozhoduje uzavřít s IČ 63362767, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Zpracování architektonicko-urbanistické studie na využití území v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši pro vybudování hřiště pro děti i dospělé a dopravního hřiště ZŠ“, kterým se prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání do 18.09.2021.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.06.2021*

 

4/88/21/RM

rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2021 dle návrhu ředitelky školy č.j. MÚVB/3945/21 a bere na vědomí výsledek přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 26.07.2021

 

5/88/21/RM

rozhoduje souhlasit s realizací projektu „Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš III.“ Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle její žádosti doručené pod č.j. MÚVB/3982/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2021