87/21 - 07.06.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 87/2021 konané dne 07.06.2021

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/87/21/RM

schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 87/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 86/2021
 3. Změna nájemního vztahu – pozemek p.č. 2788, část p.č. 2786/1 v k.ú. Velká Bíteš
 4. Nebytový prostor č. 102, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš, prominutí nájemného za užívání skladu
 5. Oznámení Státního zdravotního ústavu
 6. Rozhodnutí MŠMT o zápisu do školského rejstříku
 7. Žádost o dotaci na stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – SO 16 Místní komunikace“
 8. Žádost o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“
 9. Žádost o dotaci na stavbu „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová“
 10. Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 105 v budově č.p. 623 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Obnova bytu č. 13, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 12. Městské kroniky
 13. Úprava veřejného prostranství v lokalitě Pod Babincem
 14. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 07.06.2021

 

2/87/21/RM

schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 86/2021 ze dne 31.05.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 07.06.2021

 

3/87/21/RM

rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25.06.2001 týkající se pronájmu pozemku p.č. 2788 lesní pozemek o výměře 62 m2 a části pozemku p.č. 2786/1 lesní pozemek o výměře 55 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající ve změně nájemce z důvodu změny vlastníka stavby pro rodinnou rekreaci č.e. 34 nacházející se na pozemku p.č. 2788 v k.ú. Velká Bíteš a v navýšení nájemného na 20,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

 

4/87/21/RM

rozhoduje prominout nájemné ve výši 608,00 Kč/měsíc za nevyužívaný sklad – součást nebytového prostoru číslo 102 - o výměře 9,12 m2, ve dvoře budovy č.p.85 na Masarykově náměstí, k.ú. a obec Velká Bíteš jeho nájemci, IČ:76334244, a to po dobu trvání rekonstrukce sousední budovy č.p. 86.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.06.2021*

 

5/87/21/RM

bere na vědomí oznámení Státního zdravotního ústavu o pokračování členství Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace v síti programu Škola podporující zdraví.

 

6/87/21/RM

bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy doručené dne 28.04.2021 a dne 07.06.2021 o zápisu do školského rejstříku, týkající se Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

 

7/87/21/RM

bere na vědomí informaci odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš o žádosti o dotaci na stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – SO 16 Místní komunikace“, která nebyla doporučena k poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

8/87/21/RM

bere na vědomí informaci odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš o žádosti o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“, která nebyla doporučena k poskytnutí dotace Ministerstvem pro místní rozvoj.

 

9/87/21/RM

bere na vědomí informaci odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš o žádosti o dotaci na stavbu „Akustické úpravy tělocvičny ZŠ Sadová“, která byla doporučena k poskytnutí dotaceMinisterstvem pro místní rozvoj.

 

10/87/21/RM

rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 105 v k.ú. a obci Velká Bíteš o výměře 212,08 m2 v budově č.p. 623, která je součástí pozemku p.č. 2993 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné 560,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

 

11/87/21/RM

rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Ncorp s.r.o., Růžová 144, 59501 Velká Bíteš, IČO:27721043, na provedení celkové rekonstrukce bytu číslo 13, U Stadionu 548/A, Velká Bíteš za cenu 393.537,00 Kč bez DPH (452.568,00 Kč s DPH 15%) a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2021*