86/21 - 31.05.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 86/2021 konané dne 31.05.2021

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/86/21/RM 

schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 86/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 85/2021
 3. Žádosti o poskytnutí dotace
 4. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o udělení souhlasu s realizací projektu „Rozvoj vzdělávání II.“
 5. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci stavby „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Pod Hradbami“
 6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD – Dešťová kanalizace, ul. U Stadionu“
 7. Pojistná smlouva č. 2734324539 o pojištění majetku a odpovědnosti – dodatek č. 1
 8. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas se zapojením do projektu programu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI“
 9. Informace ZŠ Velká Bíteš o výsledcích zápisu dětí k povinné školní docházce
 10. Žádost o prodloužení lhůty na výstavbu rodinného domu – p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 11. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas se zapojením do projektu programu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI“
 12. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o udělení souhlasu s podáním žádosti o nadační příspěvek
 14. Informace o změně data ukončení projektu Šablony II ZŠ Velká Bíteš
 15. Žádost MK Velká Bíteš o změnu otevírací doby během letních prázdnin
 16. Ukončení nájmu bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš
 17. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 18. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 19. Nájemní smlouva k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš
 20. Smlouva o dotaci na pořízení CAS pro JSDH Velká Bíteš
 21. Pronájem části pozemku p.č. 847/1 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Změna nájemního vztahu – část pozemku p.č. 524/1 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Záměr prodeje pozemku p.č. 787 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Záměr prodeje pozemku p.č. 2022/1 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1945 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Záměr prodeje pozemku p.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Záměr prodeje pozemků p.č. 1235/1, 1235/2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 28. Bezúplatné nabytí pozemků p.č. 4609/1, 4609/6, 4609/9 a dalších nemovitých věcí v k.ú. Velká Bíteš
 29. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o povolení výjimky z počtu dětí
 30. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o povolení výjimky z počtu dětí
 31. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s uzavřením provozu
 32. Oznámení ZŠ a PŠ Velká Bíteš o výsledku voleb členů školské rady
 33. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení převodu prostředků
 34. Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 12/20/SFP/75 o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“
 35. Smlouva o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – ul. U Stadionu, DZR-ul. Tyršova“
 36. Pasport dešťové kanalizace ve Velké Bíteši
 37. Dohoda o opravě chodníku v lokalitě Babinec
 38. Povodňový plán „SIL. II/379 VELKÁ BÍTEŠ – SZ OBCHVAT I. A II. ETAPA“
 39. Žádosti o poskytnutí dotace
 40. Rozpočtové opatření č. 4/2021
 41. Servisní smlouva na elektronický docházkový systém
 42. Smlouva na poskytnutí služeb – kopírovací stroj
 43. Program ZM č. 18/2021
 44. Městské kroniky
 45. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 31.05.2021

 

2/86/21/RM 

- schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 85/2021 ze dne 26.04.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 31.05.2021

 

3/86/21/RM

– rozhoduje poskytnout Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2820/21 ve výši 40.000,- Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2021*

 

4/86/21/RM

– rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Velká Bíteš dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2442/21 ve výši 20.000,- Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2021*

 

5/86/21/RM

– rozhoduje souhlasit s realizací projektu „Rozvoj vzdělávání II.“ Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle její žádosti doručené pod č.j. MÚVB/2905/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2021

 

6/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí finančního příspěvku na projektovou dokumentaci stavby „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Pod Hradbami“ v celkové výši 138.900,- Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.05.2021*

 

7/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 se společností VHS Bohemia, a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná, IČ: 479 10 305, kterým se navyšuje cena díla o 135.529,01 Kč a celková cena tak činí 2.081.260,73 Kč. Dále se dodatkem č. 1 prodlužuje termín dokončení díla do 31.07.2021.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.05.2021*

 

8/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 Pojistné smlouvy č. 2734324539 se společností UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2021*

 

9/86/21/RM

– rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace do programu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI“.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 10.06.2021

 

10/86/21/RM

– bere na vědomí informaci Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o výsledcích zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

 

11/86/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost spoluvlastníků pozemku p.č. 84/11 zahrada v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše o prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na tomto pozemku o dalších pět let do 29.09.2026.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.06.2021*

 

12/86/21/RM

– rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace do programu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina VI“.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 10.06.2021

 

13/86/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 281/1 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 6400/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6400/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.234.320,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.06.2021*

 

14/86/21/RM

– rozhoduje souhlasit s podáním žádosti Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o nadační příspěvek NADACE ČEZ na projekt „Plavání pro děti s postižením“.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 10.06.2021

 

15/86/21/RM

– bere na vědomí informaci Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o změně data ukončení projektu Šablony II ZŠ Velká Bíteš.

 

 

16/86/21/RM

– schvaluje změnu otevírací doby během letních prázdnin 2021 dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš č.j. MÚVB/3386/21.

odpovědnost: knihovnice

termín: 01.07.2021

 

17/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš ke dni 31.05.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

18/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.06.2021 do 31.05.2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

19/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2021 do 30.06.2023 v souladu s v souladu s projednáním její bytové situace Radou města Velká Bíteš dne 01.03.2021 a její žádostí podanou dne 07.04.2021, za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2021*

 

20/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.06.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

 

21/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina za účelem poskytnutí účelové investiční veřejné finanční podpory z rozpočtu Kraje Vysočina na pořízení CAS pro JSDH Velká Bíteš ve výši 500.000,- Kč.

odpovědnost: odbor správní

termín: 01.06.2021*

 

22/86/21/RM

– rozhoduje pronajmout část pozemku p.č. 847/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 217 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš společnosti VHS Bohemia, a.s, IČ: 47910305, se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno za cenu 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za účelem umístění zařízení staveniště v rámci staveb „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – dešťová kanalizace a VO v ul. U Stadionu“ a „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace ul. U Stadionu“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2021*

 

23/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 01.10.2003 týkající se pronájmu části pozemku p.č. 524/1 o výměře 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v navýšení nájemného na 20,- Kč/m2/rok a ve změně výpovědní doby na 1 rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2021*

 

24/86/21/RM

– doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 787 ostatní plocha, zeleň o výměře 881 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.06.2021*

 

25/86/21/RM

– doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2022/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.06.2021*

 

26/86/21/RM

– doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1945 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 20 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.06.2021*

 

27/86/21/RM

– rozhoduje zveřejnit záměr prodeje pozemku p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 105 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.07.2021*

 

28/86/21/RM

– doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 1235/2 zastavěná plocha o nádvoří o výměře 226 m2 a pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18395 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteš, obec Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.06.2021*

 

29/86/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví spol. JOKA Acces s.r.o., IČ: 47910721, č. p. 197, 67171 Skalice do vlastnictví města Velká Bíteš:

- pozemek p.č. 4609/1 orná půda o výměře 2257 m2 v k.ú. Velká Bíteš,

- pozemek p.č. 4609/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1310 m2 v k.ú. Velká Bíteš,

- pozemek p.č. 4609/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 8 m2 v k.ú. Velká Bíteš,

- alejové stromy na p.č. 4609/1 v k.ú. Velká Bíteš,

- vsakovací nádrž na p.č. 857/1 v k.ú. Velká Bíteš,

- asfaltová komunikace na p.č. 4609/6 v k.ú. Velká Bíteš,

- parkoviště na p.č. 4609/6 v k.ú. Velká Bíteš,

- veřejné osvětlení na p.č. 4609/1 v k.ú. Velká Bíteš,

- sjezd na pozemku p.č. 857/8 v k.ú. Velká Bíteš

se závazkem převodce nést po dobu 2 let od převodu vlastnického práva ke stavbám záruku za jejich provedení. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí nabyvatel.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.06.2021*

 

30/86/21/RM

– rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z počtu zapsaných dětí pro čtyři třídy na školní rok 2021/2022, a to 25 dětí na jednu třídu dle žádosti ředitelky školy č.j. MÚVB/3462/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2021

 

31/86/21/RM

– rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci výjimku z počtu zapsaných dětí pro pět tříd na školní rok 2021/2022, a to 26 dětí pro jednu třídu na Masarykově náměstí, 25 dětí pro tři třídy a 23 dětí pro jednu třídu v Lánicích dle žádosti ředitelky školy č.j. MÚVB/3482/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2021

 

32/86/21/RM

– rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2021 dle návrhu ředitelky školy č.j. MÚVB/3483/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 26.07.2021

 

33/86/21/RM

– bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o výsledku voleb člena školské rady za pedagogické pracovníky a člena školské rady za zákonné zástupce.

 

34/86/21/RM

– rozhoduje souhlasit s převodem prostředků z rezervního fondu do fondu investic dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace ve výši 95.990 Kč

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.06.2021

 

35/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finančním příspěvku na stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513. Dodatkem č. 1 se navyšuje příspěvek o 432.982,- Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 04.06.2021*

 

36/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné zakázky „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – ul. U Stadionu, DZR-ul. Tyršova“ za účelem výběru společného dodavatele.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.07.2021*

 

37/86/21/RM

– rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Vodárenské akciové společnosti, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno – Lesná, IČ:49455842 na Pasport dešťové kanalizace ve Velké Bíteši za cenu 502.150,- Kč včetně DPH a práce objednat.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 11.06.2021*

 

38/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít Dohodu o opravě chodníku v lokalitě Babinec, Velká Bíteš s vlastníkem pozemku parc.č. 2539/175 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.06.2021*

 

39/86/21/RM

– rozhoduje souhlasit s předloženým povodňovým plánem žadatele EUROVIA CS, a s., odštěpný závod Morava, závod Morava jih, IČ 452 74 924, Vídeňská 104, 619 00 Brno na stavbu „SIL. II/379 VELKÁ BÍTEŠ – SZ OBCHVAT I. A II. ETAPA.“

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.06.2021*

 

40/86/21/RM

– rozhoduje poskytnout NoMen Run, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2911/21 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2021*

 

41/86/21/RM

– doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2999/21 ve výši 245.200 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.06.2021*

 

42/86/21/RM

– doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 4/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.06.2021*

 

43/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít servisní smlouvu s firmou Z-WARE s.r.o., Řípská 20a, 627 00, BRNO, IČO: 07597533 za účelem aktualizací a technické podpory docházkového systému organizací města za částku 30.000,- Kč bez DPH/rok.

odpovědnost: odbor správní

termín: 01.06.2021*

 

44/86/21/RM

– rozhoduje uzavřít smlouvu o pronájmu a poskytnutí servisních služeb na kopírovací stroj s firmou COPY-PLUS, s.r.o., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČO 27756904.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.06.2021*

 

45/86/21/RM

– navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 18/2021 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 14.06.2021 v 14:30 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Plnění rozpočtu města k 31.05.2021
 4. Rozpočtové opatření č. 4/2021 ke schválení
 5. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 6. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1777/6 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí v k.ú. Velká Bíteš
 8. Zamítnutí žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě RD na pozemku p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
 9. Zamítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 1235/1, p.č. 1235/2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 10. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 787 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Zamítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 2022/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 1945 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úprava veřejného prostranství v lokalitě Pod Babincem
 15. Zápis z jednání finančního výboru
 16. Zápisy z jednání kontrolního výboru
 17. Diskuze
 18. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 14.06.2021

 

46/86/21/RM

– konstatuje nesplnění termínu pro odevzdání pracovní verze kroniky za rok 2019, nesplnění termínu pro odevzdání systému odkazů na zdroje (autory) textů článků, fotografií a novinových výstřižků a rovněž nepředání úprav žádného ze zápisů kronik za roky 2012 – 2018 dle převzatých pokynů, vyjadřuje nespokojenost s prací kronikáře a pověřuje místostarostku zajištěním účasti kronikáře na schůzi Rady města Velká Bíteš dne 07.06.2021 v 17:00 hodin.

odpovědnost: místostarostka

termín: 07.06.2021*