85/21 - 26.04.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 85/2021 konané dne 26.04.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/85/21/RM

schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 85/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 84/2021
 3. Rozhodnutí MŠMT o zápisu do školského rejstříku
 4. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2021
 5. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2021
 6. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti města Velká Bíteš
 7. Zadávací dokumentace „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 8. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2020
 9. Záměr změny nájemního vztahu – pozemek p.č. 2788, část pozemku p.č. 2786/1 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Záměr změny nájemního vztahu – část pozemku p.č. 524/1 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Výměna výplní otvorů v bytových domech na Návrší č.p. 250 a 249
 12. Žádost o vydání parkovací karty
 13. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku parc.č. 913 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 03/21/SPF/101 o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“
 15. Souhlas s umístěním stavby chaty na p.č. 1241 v k.ú. Níhov
 16. Záměr pronájmu pozemku p.č. 2538/5 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Dodatek č.1 ke smlouvě č. 4/21/SPF/131-1 o poskytnutí finančního příspěvku na akci „Velká Bíteš – vodovod Lánice II.etapa, od RD 652 po RD 43“
 18. Úplatný převod movitého majetku města – Renault Trafic
 19. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 847/1 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 26.04.2021

2/85/21/RM

schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 84/2021 ze dne 12.04.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 26.04.2021

3/85/21/RM

bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 15.03.2021 o zápisu do školského rejstříku nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní umělecké škole, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.

4/85/21/RM

schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2650/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2021

5/85/21/RM

schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2547/21.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2021

6/85/21/RM

bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš za rok 2020.

7/85/21/RM

schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.05.2021*

8/85/21/RM

rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské autobusové dopravy za rok 2020.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.06.2021*

9/85/21/RM

rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 25.06.2001 týkající se pronájmu pozemku p.č. 2788 lesní pozemek o výměře 62 m2 a části pozemku p.č. 2786/1 lesní pozemek o výměře 55 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající ve změně nájemce z důvodu změny vlastníka stavby nacházející se na pozemku p.č. 2788 v k.ú. Velká Bíteš a navýšení nájemného na 20,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.05.2021*

10/85/21/RM

rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy ze dne 01.10.2003 týkající se pronájmu části pozemku p.č. 524/1 o výměře 519 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v navýšení nájemného na 20,- Kč/m2/rok a ve změně výpovědní doby na 1 rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.05.2021*

11/85/21/RM

rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče HZB spol. s r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří (místo stávajících dřevěných výplňových prvků nové plastové) v bytových domech na adrese: Velká Bíteš, Návrší 250 a 249 za cenu 253.648,20 Kč bez DPH a tuto výměnu objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2021*

12/85/21/RM

rozhoduje ve věci žádosti č.j. MÚVB/2789/21 vydat žadatelům bezplatně parkovací karty po dobu přemístění provozoven ZVEREXPELÁN s. r. o. a Opravna oděvů do dočasných prostor Masarykovo náměstí 85, a to na období od 01.04.2021 do 31.12.2021 a od 01.01.2022 do 30.04.2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

13/85/21/RM

rozhoduje pokácet 4 ks borovice černé na pozemku parc.č. 913 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 18.11.2021*

14/85/21/RM

rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě s SVK Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na akci „Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“, kterým se snižuje výše finančního příspěvku na 1.496.709 Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 14.05.2021*

15/85/21/RM

rozhoduje udělit souhlas s umístěním chaty na pozemku p.č. 1241 trvalý travní porost o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Níhov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.05.2021*

16/85/21/RM

rozhoduje zamítnout žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 2538/5 o výměře 1747 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2021*

17/85/21/RM

rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě s SVK Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na akci „Velká Bíteš – vodovod Lánice II.etapa, od RD 652 po RD 43“, kterým se snižuje výše finančního příspěvku na 772.835 Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 14.05.2021*

18/85/21/RM

a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu osobního automobilu Renault Trafic RZ 4J32755, rok výroby 2006, za min. kupní cenu 10.500,- Kč s její splatností před podpisem kupní smlouvy byly doručeny 2 nabídky kupní ceny

b) otevřela a projednala nabídku doručenou od obce Heřmanov ve výši 15.550 Kč a ve výši 15.000 Kč

c) rozhoduje úplatně převést osobní automobil Renault Trafic RZ 4J32755, rok výroby 2006 za kupní cenu ve výši 15.550 Kč do vlastnictví obce Heřmanov, Heřmanov 35, 594 58, IČO: 00599387

d) nepřijímá nabídku ve výši 15.000 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2021*

19/85/21/RM

rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 847/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 217 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.06.2021*