84/21 - 12.04.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 84/2021 konané dne 12.04.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/84/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 84/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 83/2021
 3. Revokace usnesení č. 14/82/21/RM ze dne 29.03.2021
 4. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o užívání prostor budovy Tišnovská 115 ve Velké Bíteši
 5. Předměty nalezené na území města
 6. Ukončení nájmu bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš a uzavření nájemní smlouvy k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš
 7. Bezúplatné nabytí ústředny EZS
 8. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/1 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Úplatný převod části pozemku p.č. 691/1 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Oprava komunikace v místní části Jestřabí
 11. Smlouva o právní pomoci
 12. Revokace usnesení č. 43/82/21/RM ze dne 29.03.2021
 13. Úplatný převod částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 12.04.2021

 

2/84/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 83/2021 ze dne 31.03.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 12.04.2021

 

3/84/21/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 14/82/21/RM ze dne 29.03.2021 a nahradit ho novým usnesením ve znění: Rada města rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2114/21 ve výši 5.000,- Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

4/84/21/RM – na základě žádosti ředitelkyZákladní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace ze dne 25.03.2021 a souhlasného stanoviska ředitelkyZákladní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace ze dne 29.03.2021 rozhoduje souhlasit s prodloužením užívání prostor dvou tříd v suterénu budovy Tišnovská 115 ve Velké Bíteši Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací do 30.06.2024 a s následným zápisem místa poskytovaného vzdělávání Tišnovská 115, 595 01 Velká Bíteš u základní školy a školní družiny, jejichž činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, do školského rejstříku.

odpovědnost: ředitelka ZŠ a PŠ Velká Bíteš

termín: 30.04.2021

 

5/84/21/RM rozhoduje naložit s předměty nalezenými na území města Velké Bíteše dle návrhu odboru správního takto – movité věci předat k likvidaci na sběrný dvůr, finanční hotovost vložit na účet města, koloběžku a kolo darovat prostřednictvím sociální pracovnice odboru správního MÚ Velká Bíteš po vyhodnocení sociální potřebnosti obdarovaného.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.05.2021*

 

6/84/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš ke dni 30.04.2021.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.05.2021 do 30.04.2023 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2021*

 

7/84/21/RM rozhoduje bezúplatně nabýt ústřednu EZS, výrobní č. 2190-4502080, nomenklaturní číslo 221405030014, v pořizovací ceně 5.639,- Kč od České republiky – Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2021*

 

8/84/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/1 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 6400/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6400/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.234.320,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2021*

 

9/84/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 691/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3210-171/2020 a nově označenou p.č. 691/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 64.820,- Kč. Náklady související s nabytím části pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.06.2021*

 

10/84/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti COLAS CZ, a.s. Strojírenská ulice, Žďár nad Sázavou, IČO 26177005 a uzavřít s ní smlouvu na opravu komunikace v místní části Jestřabí za cenu 1.207.580,48 Kč včetně DPH, dále přijmout cenovou nabídku společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo nám. 88, Velká Bíteš, IČO 25594940 a objednat u ní odvodnění terénu za cenu 329.513,00 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.10.2021*

11/84/21/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká Bíteš a advokátem, IČ: 66248272.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*

12/84/21/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 43/82/21/RM ze dne 29.03.2021 a nahradit ho novým usnesením ve znění: Rada města rozhodujepřijmout cenovou nabídku, IČ: 633 62 767, na zpracování architektonicko-urbanistické studie volnočasové plochy v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši a uzavřít s ním smlouvu o dílo s celkovou cenou 126.000 Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.05.2021*

13/84/21/RM a) bere na vědomí posouzení postupu orgánů města Velké Bíteše v souvislosti se záměrem úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ zpracované advokátní kanceláří Pásek Honěk & Partners, doručeného městu Velká Bíteš dne 25.01.2021, ze kterého vyplývá, že ze strany města Velká Bíteš bylo jednáno zcela transparentně a nad rámec zákonných povinností bylo postupováno tak, aby byl dán dostatečný prostor případným zájemcům o koupi uvedených pozemků.

b) pověřuje advokátní kancelář Pásek Honěk & Partners k provedení všech právních kroků směřujících k úplatnému převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, v souladu s platnými právními předpisy a usnesením zastupitelstva města č. 16/14/20/ZM. odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2021*