83/21 - 31.03.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 83/2021 konané dne 31.03.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/83/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 83/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 82/2021
 3. Kanalizace v místní části Košíkov
 4. Oprava komunikace v místní části Košíkov
 5. Program ZM č. 17/2021
 6. Pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš
 7. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 31.03.2021

2/83/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 82/2021 ze dne 29.03.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 31.03.2021

3/83/21/RM rozhoduje prostřednictvímSvazu vodovodů a kanalizací Žďárskopodat žádost Ministerstvu zemědělství o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ pro realizaci díla kanalizace v místní části Košíkov.

odpovědnost: starosta

termín: 15.04.2021

4/83/21/RM rozhoduje nepřijmout cenové nabídky na opravu komunikace v místní části Košíkov

- společnosti COLAS CZ, a.s., Strojírenská ulice, Žďár nad Sázavou, IČO 26177005 ve výši 1.209.156,03 Kč včetně DPH

- společnosti SOUKUP MILOŠ s.r.o., Na láně 708, 664 11 Zbýšov, IČO 29351511 ve výši 1.225.403,30 Kč včetně DPH

z důvodu přípravy budování kanalizace v místní části Košíkov.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.04.2021*

5/83/21/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 17/2021 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 12.04.2021 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
 4. Pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš
 5. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022-23
 6. Schválení účetní závěrky města k 31.12.2020
 7. Závěrečný účet města za rok 2020
 8. Plnění rozpočtu města k 31.03.2021
 9. Rozpočtové opatření č. 3/2021 ke schválení
 10. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 11. Poskytnutí daru z rozpočtu města
 12. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/3 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/4 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/6 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/201 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/202 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/204 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/205 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/206 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/201 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/206 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2265/2, 2263/5 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Směna části p.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatné nabytí 2538/4, 2537/7 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Směna částí pozemků p.č. 349/4, 352/1 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Volba člena osadního výboru Jindřichov
 27. Zřízení přípravné třídy v prostorách ZŠ Sadová
 28. Diskuze
 29. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 12.04.2021

6/83/21/RM doporučuje ZM přijmout následující usnesení: Zastupitelstvo města Velká Bíteš ruší usnesení č. 13/13/16/ZM ze dne 26.09.2016, kterým bylo schváleno Zadání Územního plánu Velká Bíteš a rozhoduje, že bude zpracován nový návrh Zadání Územního plánu Velká Bíteš.

Zastupitelstvo města Velká Bíteš pověřuje ke spolupráci s pořizovatelem při pořízení Územního plánu Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 12.04.2021*