82/21 - 29.03.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 82/2021 konané dne 29.03.2021

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/82/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 82/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 81/2021
 3. Návrh MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 na bezúplatný převod majetku
 4. Schválení účetní závěrky města Velká Bíteš k 31.12.2020
 5. Smlouva o výpůjčce pozemku parc.č.132/5 k.ú. Pánov s Krajem Vysočina
 6. Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2020
 7. Plošné uzavření škol
 8. Zřízení vyhrazených parkovacích míst
 9. Žádost ZŠ Velká Bíteš o přesun části investičního příspěvku na příspěvek na provoz
 10. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 a rozdělení výsledku hospodaření
 11. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 a rozdělení HV roku 2020
 12. Žádosti o poskytnutí dotace
 13. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 a rozdělení výsledku hospodaření
 14. Rozpočtové opatření č. 3/2021
 15. Střednědobý výhled rozpočtu města 2022-2023
 16. Příspěvek města na akci „Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“
 17. Pronájem nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 548 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatný převod movitého majetku města – Renault Trafic
 19. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/206 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Smlouva o postoupení práv a povinností
 21. Změna nájemních smluv – náhradní prostory za nebytové prostory v č.p. 86
 22. Směna části pozemku p.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2021
 24. Smlouva na úhradu projektové dokumentace se SVK Žďársko
 25. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2021
 26. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/201 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/204 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2263/5, p.č. 2265/2 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 a rozdělení výsledku hospodaření
 30. Úplatné nabytí spol. podílů k pozemkům - p.č. 2538/4 a p.č. 2537/7 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Žádost o souhlas se stavebními úpravami bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 32. Dohoda o zajištění výstavby domovních přípojek a převodu vlastnických práv k přípojkám na ulici Rajhradská ve Velké Bíteši
 33. Zápis dětí do mateřských škol na rok 2021/2022
 34. Revokace usnesení rady města 23/41/20/RM ze dne 10.02.2020
 35. Návrh změny zástavby Růžová 246, Velká Bíteš
 36. Nabídka na administraci veřejné zakázky – Dopravní automobil JSDH Velká Bíteš
 37. Architektonicko-urbanistická studie volnočasové plochy pod Babincem
 38. Smlouva o příspěvku na investiční akci „Velká Bíteš - prodloužení vodovodního řadu Pod Babincem II"
 39. Žádost MK Velká Bíteš o schválení smlouvy ke službě SMS TRITIUS
 40. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 29.03.2021

2/82/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 81/2021 ze dne 15.03.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 29.03.2021

3/82/21/RM schvaluje bezúplatný převod majetku dle návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1931/21 na organizační složku Městské muzeum ve Velké Bíteši.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2021

4/82/21/RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2020 k rozvahovému dni 31.12.2020 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 12.04.2021*

5/82/21/RM rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina smlouvu o výpůjčce na 11 m² pozemku p.č. 132/5 v k.ú. Pánov, obec Velká Bíteš, pro stavbu: „Výměna autobusové čekárny v místní části Pánov“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.04.2021*

6/82/21/RM doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2020 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 12.04.2021*

7/82/21/RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o přerušení provozu mateřské školy v souladu s krizovým opatřením vlády ČR ze dne 18.03.2021 a ze dne 26.03.2021.

8/82/21/RM rozhoduje souhlasit se zřízením 3 vyhrazených parkovacích stání po dobu realizace stavby „Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“ pro vozidla RZ 4J9 9284, 7AK 6790 a 3J5 9022 na parkovišti vedle ZUŠ s tím, že instalaci značení zajistí město Velká Bíteš. Vyhrazená parkovací místa budou využívána pouze pro vozidla technicky způsobilá k provozu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.04.2021*

9/82/21/RM doporučuje ZM přesun části prostředků v rozpočtu města na rok 2021 z investičního příspěvku pro Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci, určeného na nákup myček na příspěvek na provoz této příspěvkové organizace ve výši 26.536,09 Kč.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 12.04.2021*

10/82/21/RM schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

11/82/21/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2021

12/82/21/RM schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

13/82/21/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.04.2021

14/82/21/RM rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/2114/21 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

15/82/21/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/2059/21 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

16/82/21/RM rozhoduje poskytnout spolku Tělovýchovná jednota Favorit Brno dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/2094/21 ve výši 30.000 Kč a uzavřít Smlouvu o dotaci s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

17/82/21/RM schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

18/82/21/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.04.2021

19/82/21/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 3/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 12.04.2021*

20/82/21/RM doporučuje ZM schválit aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2022 a 2023.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 12.04.2021*

21/82/21/RM rozhoduje uzavřít smlouvu se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na akci „Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“ ve výši 1.697.058 Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.04.2021*

22/82/21/RM a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 101 včetně jeho příslušenství o výměře 15,69 m2 v budově č.p. 548 na pozemku p.č. 852/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné v min. výši 1.000 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce byla doručena jedna nabídka

b) otevřela a projednala doručenou nabídku nájemného od společnosti ISOMA s.r.o.

c) rozhoduje pronajmout nebytový prostor č. 101 včetně jeho příslušenství o výměře 15,69 m2 v budově č.p. 548 na pozemku p.č. 852/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš společnosti ISOMA s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ: 27232565 za nájemné ve výši 1.000 Kč/m2/rok od 01.04.2021 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

23/82/21/RM a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu osobního automobilu Renault Trafic RZ 4J32755, rok výroby 2006, za nejvyšší nabídku kupní ceny s její splatností před podpisem kupní smlouvy byly doručeny tři nabídky kupní ceny

b) otevřela a projednala nabídku doručenou ve výši 10.500 Kč, ve výši 10.500 Kč a ve výši 8.000 Kč

c) nepřijímá nabídkuve výši 10.500 Kč, ve výši 10.500 Kč,ve výši 8.000 Kč

d)s ohledem na předložené nabídky rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu osobního automobilu Renault Trafic RZ 4J32755, rok výroby 2006, za minimální cenu 10.500 Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.04.2021*

24/82/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 281/206 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5460/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5460/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.209.240,- Kč se zřízením věcného předkupního práva ve prospěch města Velká Bíteš na dobu 7 let od nabytí vlastnického práva k uvedené bytové jednotce pro případ zcizení uvedené bytové jednotky do vlastnictví třetího subjektu za kupní cenu ve výši 1.209.240,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

25/82/21/RM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako postupitelem a Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako postupníkem smlouvu o postoupení práv a povinností:

 • nájemní smlouva uzavřená dne 18.11.2020 na užívání pozemku par. č. 3255/1 v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
 • nájemní smlouva uzavřená dne 4.11.2020 na užívání části pozemku par. č. 3315/1 v k. ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
 • nájemní smlouva uzavřená dne 3.3.2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 v k. ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
 • nájemní smlouva uzavřená dne 3.3.2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 v k. ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
 • smlouva o právu provést stavbu na užívání části pozemku par. č. 4687 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/3, části pozemku par. č. 4687 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/2, části pozemku par. č. 4601 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4601/2, všechny v k.ú. Velká Bíteš a obec Velká Bíteš a části pozemku par. č. 1551/1 oddělené geometrickým plánem č. 287-114/2018 a nově označené jako par. č. 1551/11 v k. ú. Březské a obci Březské;
 • nájemní smlouva uzavřená dne 24.11.2020 na užívání pozemku par. č. 3256/1 v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
 • nájemní smlouva uzavřená dne 5.2.2021 na užívání části pozemku par. č. 3275/1 v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
 • nájemní smlouva uzavřená dne 22.3.2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
 • smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 22.3.2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/3, části pozemku par. č. 4687 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/2, části pozemku par. č. 4601 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4601/2, všechny v k.ú. Velká Bíteš a obec Velká Bíteš a části pozemku par. č. 1551/1 oddělené geometrickým plánem č. 287-114/2018 a nově označené jako par. č. 1551/11 v k. ú. Březské a obci Březské;
 • nájemní smlouva uzavřená dne 22.3.2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
 • smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 22.3.2021 na užívání části pozemku par. č. 4687 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/3, části pozemku par. č. 4687 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4687/2, části pozemku par. č. 4601 oddělené geometrickým plánem č. 2798-113/2018 a nově označené jako par. č. 4601/2, všechny v k.ú. Velká Bíteš a obec Velká Bíteš a části pozemku par. č. 1551/1 oddělené geometrickým plánem č. 287-114/2018 a nově označené jako par. č. 1551/11 v k. ú. Březské a obci Březské;
 • smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve vlastnictví ČR-ÚZSVM uzavřená dne 8.2.2021 pro souhlas s provedením stavebního záměru na části pozemku par. č. 3012/1 (dle GP č. 3187-148/2020 p.č. 3012/13), na části pozemku p.č. 3012/1 (dle GP č. 3187-148/2020 p.č. 3012/11) a na části pozemku p.č. 3012/1 (dle GP č. 3187-148/2020 p.č. 3012/12), všechny v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
 • smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 14.10.2020 za účelem rekonstrukce kanalizační stoky na části pozemku p.č. 3262 oddělené geometrickým plánem č. 3154-40/2020 a nově označené jako p.č. 3262/3 v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš;
 • smlouva o právu provést stavbu uzavřená dne 16.3.2021 za účelem rekonstrukce kanalizačních stok na částech pozemků p.č. 3286/3 a p.č. 3286/4, oba v k.ú. Velká Bíteš a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.04.2021*

26/82/21/RM rozhoduje uzavřít

- dodatek nájemní smlouvy ze dne 01.01.2018 ve znění jejích dodatků, jehož předmětem bude změna předmětu nájmu, a to na náhradní nebytový prostor o výměře 48,53 m2 v budově č.p. 85, který je součástí p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- dodatek nájemní smlouvy uzavřené dne 15.07.2008 ve znění jeho dodatků, jehož předmětem bude změna předmětu nájmu, a to na náhradní nebytový prostor o výměře 44,54 m2 v budově č.p. 85, která je součástí p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš

vše na dobu od 01.04.2021 do doby dokončení rekonstrukce budovy č.p. 86, která je součástí pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

27/82/21/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 2539/93 oddělenou geometrickým plánem č. 3181-81/2020 a nově označenou p.č. 2539/287 orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2539/83 oddělenou geometrickým plánem č. 3181-81/2020 a nově označenou p.č. 2539/287 orná půda o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí pozemků uhradí .

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

28/82/21/RM schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2124/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2021

29/82/21/RM rozhoduje uzavřít smlouvu na úhradu projektové dokumentace se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 na akci „Velká Bíteš – novostavba 14BD – vodovod a kanalizace ulice U Stadionu, úsek DZR a ulice Tyršova“ ve výši 125.000 Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.04.2021*

30/82/21/RM schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2176/21.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2021

31/82/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 281/201 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5600/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5600/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

32/82/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/204 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7800/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7800/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.397.950,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

33/82/21/RM doporučuje ZM úplatně nabýt část pozemku p.č. 2263/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3256-43/2021 a nově označenou p.č. 2263/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 267 m2 a část pozemku p.č. 2265/2 oddělenou geometrickým plánem č. 3256-43/2021 a nově označenou p.č. 2265/7 orná půda o výměře 934 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím částí pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

34/82/21/RM schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

35/82/21/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín:30.04.2021

36/82/21/RM – doporučuje ZM úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemkům p.č. 2538/4 trvalý travní porost o výměře 3448 m2 a p.č. 2537/7 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to

- id. 1/8,

- id. 1/8,

- id. 3/32,

- id. 1/8

za cenu 500,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město.

odpovědnost: odbor majetkový

termín:12.04.2021*

37/82/21/RM – rozhoduje souhlasit se stavebními úpravami (výměna podlahových krytin v chodbě a obytných místnostech a výměna interiérových dveří včetně obložení zárubní) v bytě, U Stadionu 548, Velká Bíteš dle žádosti nájemce bytu, které se po realizaci stanou součástí bytu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín:10.04.2021*

38/82/21/RM – rozhoduje uzavřít „Dohodu o zajištění výstavby domovních přípojek a převodu vlastnických práv k přípojkám“ s jednotlivými vlastníky přilehlých pozemků v ulici Rajhradská, Velká Bíteš pro realizaci stavby „Zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek v lokalitě ulice Rajhradské ve Velké Bíteši“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín:30.06.2021*

39/82/21/RM – rozhodujesouhlasit se změnou termínu zápisu dětí do mateřských škol ve Velké Bíteši na školní rok 2021/2022, který proběhne od 3. do 14. května 2021.

odpovědnost: ředitelky MŠ

termín: 03.05.2021

40/82/21/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 23/41/20/RM ze dne 10.02.2020 takto:

Rada města rozhoduje předběžně souhlasit se stavebním záměrem na parcele č. 300/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše s podmínkou příjezdové komunikace přes části pozemků parc.č. 293/1 a parc.č. 293/16. Podmínkou definitivního odsouhlasení je majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 298/2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 06.04.2021*

41/82/21/RM – bere na vědomí podání ze dne 18.02.2021 ve věci změny zástavby objektu Růžová 246, Velká Bíteš, projekčně zpracované dne 16.02.2021 a rozhoduje nesouhlasit se záměrem přestavby v dotčeném území podle předloženého projekčního návrhu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 12.04.2021*

42/82/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČO: 25533843 na administraci veřejné zakázky - Dopravní automobil JSDH Velká Bíteš a uzavřít s ní smlouvu o dílo s cenou 65.000Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.03.2022*

43/82/21/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zpracování architektonicko-urbanistické studie volnočasové plochy v lokalitách Sadová a pod Babincem ve Velké Bíteši za celkovou cenu 95.000 Kč a uzavřít příslušnou smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 12.04.2021*

44/82/21/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o příspěvku ve výši 117.590 Kč na investiční akci „Velká Bíteš - prodloužení vodovodního řadu Pod Babincem II" se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 20.04.2021*

45/82/21/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytování služby SMS TRITIUSs poskytovatelem Tritius Solutions a.s. dle návrhu Městské knihovny Velká Bíteš ze dne 22.03.2021.

odpovědnost: knihovnice

termín: 30.04.2021