81/21 - 15.03.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 81/2021 konané dne 15.03.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/81/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 81/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 80/2021
 3. Žádost ICKK o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 a výsledku hospodaření
 4. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 a rozdělení výsledku hospodaření
 5. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 a rozdělení výsledku hospodaření
 6. Žádost majitelů zahradních chatek „na Prajzech“ o zrušení poplatku za svoz komunálního odpadu
 7. Inventarizační zpráva za rok 2020
 8. Zřízení přípravné třídy v prostorách ZŠ Sadová
 9. Administrace projektu „Výstavba chodníku v ulicích Rajhradská — Jihlavská, Velká Bíteš”
 10. Zápis dětí do mateřských škol na rok 2021/2022
 11. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš
 12. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2021
 13. Výpůjčka pozemků – k.ú. Velká Bíteš, k.ú. Březské
 14. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje
 15. Oznámení ZŠ Velká Bíteš o konání zápisu dětí k povinné školní docházce
 16. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení výše úhrad v Domově pro seniory Velká Bíteš
 17. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetní závěrky k 31.12.2020 a rozdělení výsledku hospodaření
 18. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení odpisů na rok 2021
 19. Prominutí pachtovného - pacht rybníků na p.č. 292/1, 421/1, 286 a p.č. st. 52 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 20. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/3 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/6 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/202 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/205 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/201 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/4 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatný převod bytové jednotky č. 283/206 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Zpráva o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2020
 28. Dřevěné vazníky střechy kulturního domu v Jáchymově
 29. Oplocení prostranství u KD
 30. Záměr směny částí pozemků p.č. 349/4, p.č. 352/1 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Znovuotevření Oranžového hřiště
 32. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 15.03.2021

 

2/81/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 80/2021 ze dne 08.03.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 15.03.2021

 

3/81/21/RM schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

4/81/21/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a dokrytí ztráty z rezervního fondu dle předloženého návrhu Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.04.2021

 

5/81/21/RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

6/81/21/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.

odpovědnost:ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2021

 

7/81/21/RM schvaluje účetní závěrku Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

8/81/21/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost:ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2021

 

9/81/21/RM rozhoduje poskytnout dar vlastníkům zahradních chatek v lokalitě „na Prajzech“ v k. ú. Velká Bíteš, část Janovice, č. e. 41, 42, 44, 45, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 a 66 a bez č. e. na p. č. 2434/38 ve výši 800,- na jednoho plátce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a uzavřít darovací smlouvy s uvedenými vlastníky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2021*

 

10/81/21/RM bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velké Bíteše za rok 2020.

 

11/81/21/RM bere na vědomí informace o kapacitních a organizačních důvodech, které brání zřízení přípravné třídy v ZŠ Velká Bíteš na ulici Sadová.

 

12/81/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 02008726 na služby související s dotačním projektem „Výstavba chodníku v ulicích Rajhradská — Jihlavská, Velká Bíteš” za cenu 25.000 Kč a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.04.2021*

 

13/81/21/RM rozhoduje souhlasit s navrženým termínem zápisu dětí do mateřských škol ve Velké Bíteši dne 12.05.2021.

odpovědnost: ředitelky MŠ

termín: 12.05.2021

 

14/81/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.05.2021 do 31.10.2021 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2021*

 

15/81/21/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/1821/21 ve výši 1.500.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce dotace nebo při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 12.04.2021*

 

16/81/21/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1088/21 ve výši 780.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce dotace nebo při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 12.04.2021*

 

17/81/21/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1231/21 ve výši 1.250.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce dotace nebo při konání akcí příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 12.04.2021*

 

18/81/21/RM rozhoduje poskytnout Kung Fu Akademii Yulong dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/1029/21 ve výši 18.000 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí daru městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce daru nebo při konání akcí příjemcem daru a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

19/81/21/RM rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1029/21 ve výši 31.500 Kč s podmínkou uvedení informace o poskytnutí dotace městem Velká Bíteš v tiskových materiálech a na webových stránkách příjemce dotace nebo při konání akce příjemcem dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

20/81/21/RM rozhoduje poskytnout Domácí ošetřovatelská péče dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě její žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/1671/21 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

21/81/21/RM rozhoduje neposkytnout spolku Linka bezpečí dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 1575/21 z důvodu z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci s jinými subjekty.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

22/81/21/RM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako vypůjčitelem smlouvu o výpůjčce pozemků, a to:

a) par. č. 4693/4 – orná půda o výměře 704 m2, par. č. 4692/3 – orná půda o výměře 225 m2, par. č. 4691/6 – orná půda o výměře 401 m2, par. č. 4690/2 – orná půda o výměře 199 m2, par. č. 4689/1 – orná půda o výměře 320 m2, par. č. 4686 – orná půda o výměře 218 m2, par. č. 2285/7 – orná půda o výměře 779 m2, par. č. 2285/6 – orná půda o výměře 434 m2, par. č. 4600/3 – orná půda o výměře 67 m2, par. č. 4599/2 – orná půda o výměře 121 m2, par. č. 4598/3 – orná půda o výměře 591 m2, par. č. 4597/2 - orná půda o výměře 346 m2, par. č. 4596/2 – orná půda o výměře 36 m2, par. č. 4594/2 – orná půda o výměře 113 m2, par. č. 4685/2 – orná půda o výměře 1110 m2, par. č. 4684/2 – orná půda o výměře 1563 m2, par. č. 4680/3 – orná půda o výměře 1002 m2, par. č. 4683/2 – orná půda o výměře 1106 m2, par. č. 4682/3 – orná půda o výměře 991 m2, par. č. 4679/3 – orná půda o výměře 2163 m2, par. č. 4676/3 – orná půda o výměře 851 m2, par. č. 4675/3 – orná půda o výměře 2023 m2, par. č. 4674/3 – orná půda o výměře 1737 m2, par. č. 4673/2 – orná půda o výměře 658 m2, par. č. 4672/2 – orná půda o výměře 152 m2, par. č. 4671/2 – orná půda o výměře 9 m2, par. č. 3241 – orná půda o výměře 30 m2, par. č. 3242 – orná půda o výměře 175 m2, par. č. 3243/2 – orná půda o výměře 217 m2, par. č. 3236/2 – orná půda o výměře 48 m2, par. č. 3237/4 – orná půda o výměře 51 m2, par. č. 3237/2 – orná půda o výměře 1923 m2, par. č. 3238/3 – orná půda o výměře 1084 m2, par. č. 3236/3 – orná půda o výměře 251 m2, par. č. 3253/2 – orná půda o výměře 1419 m2, par. č. 3254/2 – orná půda o výměře 320 m2, par. č. 3255/2 – orná půda o výměře 50 m2, par. č. 3256/2 – orná půda o výměře 33 m2, par. č. 3257/2 – orná půda o výměře 11 m2, par. č. 3258/2 – orná půda o výměře 4415 m2, par. č. 3262 – orná půda o výměře 1673 m2, par. č. 3266/3 – orná půda o výměře 507 m2, par. č. 3269/2 – orná půda o výměře 2782 m2, par. č. 3286/4 – orná půda o výměře 2296 m2, par. č. 3291/3 – orná půda o výměře 467 m2, par. č. 3289/8 – orná půda o výměře 230 m2, par. č. 3292/4 – orná půda o výměře 1260 m2, par. č. 3294/6 – orná půda o výměře 980 m2, par. č. 3295/5 – orná půda o výměře 346 m2, par. č. 3296/4 – orná půda o výměře 962 m2, par. č. 2330/6 – trvalý travní porost o výměře 133 m2, par. č. 2330/7 – trvalý travní porost o výměře 531 m2, par. č. 2345/7 – ostatní plocha, ost. Komunikace o výměře 671 m2, par. č. 3297/2 – orná půda o výměře 650 m2, par. č. 3298/3 – orná půda o výměře 356 m2, par. č. 3299/3 – orná půda o výměře 151 m2, par. č. 3300/2 – orná půda o výměře 57 m2, par. č. 3301/2 – orná půda o výměře 6 m2, par. č. 3305/1 – orná půda o výměře 1177 m2, par. č. 3305/2 – orná půda o výměře 152 m2, par. č. 3310/2 – orná půda o výměře 475 m2, par. č. 3311/3 – orná půda o výměře 1814 m2, par. č. 3325/2 – orná půda o výměře 1283 m2, par. č. 3326/2 – orná půda o výměře 428 m2, par. č. 3312/3 – orná půda o výměře 2418 m2, par. č. 3313/2 – orná půda o výměře 1700 m2, par. č. 2350/3 – ostatní plocha, neplodná o výměře 1366 m2, par. č. 3314/3 – orná půda o výměře 1100 m2, par. č. 3315/3 – orná půda o výměře 1470 m2, par. č. 3316/3 – orná půda o výměře 765 m2, par. č. 3318/3 – orná půda o výměře 1430 m2, par. č. 3319/2 – orná půda o výměře 453 m2, par. č. 3320 – orná půda o výměře 468 m2, par. č. 3321/4 – orná půda o výměře 4339 m2, par. č. 2352/9 – trvalý travní porost o výměře 1904 m2, par. č. 2354/9 – vodní plocha o výměře 18 m2, par. č. 3322 – orná půda o výměře 855 m2, par. č. 3324/1 – orná půda o výměře 1192 m2, par. č. 2347/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře 742 m2, par. č. 2440/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře 354 m2, par. č. 3365/2 – orná půda o výměře 9 m2, par. č. 3366/2 – orná půda o výměře 37 m2, par. č. 3367 – orná půda o výměře 58 m2, par. č. 2355 – ostatní plocha, neplodná o výměře 377 m2, par. č. 2439 – trvalý travní porost o výměře 190 m2, par. č. 2438/6 – trvalý travní porost o výměře 290 m2, par. č. 2438/12 – trvalý travní porost o výměře 826 m2, par. č. 2440/3 – ostatní plocha, neplodná o výměře 260 m2, par. č. 2446 – orná půda o výměře 822 m2, par. č. 2447/4 – ostatní plocha, neplodná o výměře 268 m2, par. č. 3012/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 184 m2, všechny v k.ú. Velké Bíteš, par. č. 1606/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 107 m2, par. č. 1518/12 – orná půda o výměře 807 m2, par. č. 1518/8 – ovocný sad o výměře 990 m2, par. č. 1620/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 535 m2, par. č. 1620/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 665 m2, par. č. 1518/9 – orná půda o výměře 467 m2, par. č. 1518/11 – orná půda o výměře 219 m2, par. č. 1518/10 – orná půda o výměře 123 m2, par. č. 1620/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 724 m2, par. č. 1620/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 167 m2, všechny v k.ú. Březské za účelem jejich užívání jako plochy určené k zastavění stavbou stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“, a to na dobu určitou, tj. počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby a konče dnem převodu vlastnictví stavbou zastavěných a geometrickým plánem oddělených pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina,

b) par. č. 3254/1 – orná půda o výměře 931 m2, par. č. 3254/2 – orná půda o výměře 23 m2, par. č. 3311/2 – orná půda o výměře 1157 m2, par. č. 3315/3 – orná půda o výměře 57 m2, všechny v k.ú. Velká Bíteš a pozemky dle katastru par. č. 1518/12 – orná půda o výměře 618 m2 a par. č. 1518/8 – ovocný sad o výměře 48 m2, všechny v k.ú. Březské za účelem jejich užívání jako plochy určené

k využití jako plochy určené ke skládkování ornice a zeminy v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“ a k jejich následné rekultivaci, a to na dobu 36 měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby,

c) - par. č. 4692/2 – orná o výměře 210 m2, par. č. 4689/1 – orná půda o výměře 123 m2, par. č. 4685/3 – orná půda o výměře 266 m2, par. č. 3244 – orná půda o výměře 37 m2, par. č. 3305/1 – orná půda o výměře 23 m2, par. č. 3305/2 – orná půda o výměře 257 m2, par. č. 3322 – orná půda o výměře 116 m2, par. č. 2440/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře 317 m2, par. č. 3012/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 184 m2, všechny v k.ú. Velká Bíteš za účelem jejich užívání jako plochy určené k využití jako plochy určené k přeložkám vodovodu, rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce hospodářských sjezdů a jako manipulační plochy v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“, a to na dobu 24 měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

 

23/81/21/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, na rok 2021, s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.04.2021*

 

24/81/21/RM bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o konání zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

 

25/81/21/RM schvaluje výši úhrad v Domově pro seniory Velká Bíteš od 01.04.2021 dle návrhu ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 01.04.2021

 

26/81/21/RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace za rok 2020 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2021*

 

27/81/21/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2021

 

28/81/21/RM schvaluje účetní odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku na rok 2021 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č. j. MÚVB/1851/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2021

 

29/81/21/RM rozhoduje prominout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Bezděkov, IČ: 488 98 490, se sídlem Bezděkov 35, 595 01 Velká Bíteš pachtovné ve výši 0,40 Kč/m2/rok

- za propachtovaný rybník na pozemcích p.č. 286 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1225 m2 a p.č. st. 52 zastavěná plocha a nádvoří, hráz ohrazující umělou vodní nádrž o výměře 203 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, Velká Bíteš za období 2019-2022, protože není možno předmět pachtu využívat k intenzivnímu chovu ryb,

- za propachtovaný rybník na pozemku p.č. 292/1 vodní plocha, vodní nádrž o výměře 1442 m2 a části pozemku p.č. 421/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 700 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za období 2019-2022.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

 

30/81/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/3 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7200/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7200/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.377.460,- Kč se splatnostní kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

 

31/81/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/6 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6490/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 6490/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.338.330,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

 

32/81/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/202 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7820/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7820/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.375.950,- Kč se splatnostní kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

 

33/81/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/205 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6680/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 6680/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.342.170,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

 

34/81/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/201 v budově č.p. 283, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7840/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7840/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.334.590,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

 

35/81/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/4 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7870/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7870/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.366.010,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

 

36/81/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 283/206 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7100/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7100/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.373.720,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

 

37/81/21/RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2020 a Zprávu o provozních a mzdových nákladech Městské policie Velká Bíteš za rok 2020.

 

38/81/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti DMK system s.r.o, Hrotovická – Průmyslová Zóna 169, Třebíč - Střítež, IČ: 28291786 na výrobu, dopravu a montáž dřevěných vazníků střechy kulturního domu v Jáchymově a uzavřít Smlouvu o dílo s cenou 158.836,70 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.03.2021*

 

39/81/21/RM ukládá odboru investic a rozvoje zajistit oplocení prostranství u bočního vchodu kulturního domu ve Velké Bíteši z jižní strany objektu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín:30.06.2021*

 

40/81/21/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku p.č. 349/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 20 m2 a část pozemku p.č. 352/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín:31.03.2021*