80/21 - 08.03.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 80/2021 konané dne 08.03.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/80/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 80/2021 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 79/2021
  3. Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“
  4. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/201 v k.ú. Velká Bíteš
  5. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/204 v k.ú. Velká Bíteš
  6. Příkazní smlouva na administraci dotačního projektu „Schodiště u MŠ U Stadionu, Velká Bíteš“
  7. Volba člena dozorčí rady TS Velká Bíteš
  8. Kvalita telefonního spojení zajišťovaného mobilními operátory
  9. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.03.2021

 

2/80/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 79/2021 ze dne 01.03.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 08.03.2021

 

3/80/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 262 68 469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86“ za cenu 467.060 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou Smlouvu o provedení záchranného archeologického výzkumu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.03.2021*

 

4/80/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/201 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5600/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5600/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2021*

 

5/80/21/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 18/77/21/RM ze dne 08.02.2021 a nahradit ho usnesením:

RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/204 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7800/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7800/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.397.950,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2021*

 

6/80/21/RM rozhoduje přijmout nabídku dodavatele, IČO 02008726 na vyhotovení žádosti o dotaci a administraci projektu „Opatření na úsporu energií a bezbarierové úpravy v objektu MŠ U Stadionu ve Velké Bíteši - venkovní únikové požární schodiště“ a uzavřít s ním Příkazní smlouvu za cenu 35.000,-Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.05.2021*

 

7/80/21/RM v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:

- volí členem dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. v jejím funkčním období pana Zdeňka Řezáče

- schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.

odpovědnost: jednatel společnosti

termín: 15.03.2021*

 

8/80/21/RM konstatuje výrazně nízkou kvalitu telefonního spojení zajišťovaného mobilními operátory O2 Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. ve dnech 07.-08.03.2021 na území města Velká Bíteš a rozhoduje podat stížnost na úroveň kvality poskytovaných služeb mobilních operátorů a požadovat garanci zajištění dostupnosti těchto služeb na území města Velká Bíteš včetně městských částí Ludvíkov, Košíkov, Jindřichov, Jestřabí, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Bezděkov a Pánov.

odpovědnost: starosta

termín: 12.03.2021