79/21 - 01.03.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 79/2021 konané dne 01.03.2021

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/79/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 79/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 3. Zápis RM č. 78/2021
 4. Dohoda o příspěvku na vybudování vodovodních řadů v lokalitě U Stadionu
 5. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/206 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Záměr změn nájemních smluv – náhradní prostory za nebytové prostory v č.p. 86
 7. Obnova bytu č. 213 na adrese Velká Bíteš, U Stadionu 548
 8. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města Velká Bíteš
 9. Návrh na instalaci zpomalovacího prahu
 10. Výpůjčka části prostor budovy č.p. 579 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Budoucí věcné břemeno – části p.č. 2146/1, 2147/4, 2920/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Přístup k budově č.p. 283 v k.ú. Velká Bíteš, část obce Janovice
 13. Aktualizace stavu autobusových čekáren ve Velké Bíteši a v místních částech
 14. Záměr úplatného převodu movitého majetku města
 15. Zákaz tranzitu – od EXIT 146 po EXIT 168
 16. Úplatný převod části pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 1777/6 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 19. Ukončení nájemní smlouvy k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 20. Změna pachtovního vztahu – pacht částí pozemků p.č. 1695/1, 1580/1 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Společný postup zadavatelů veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 22. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o uzavření
 23. Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 548 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Plošné uzavření MŠ
 25. Platový výměr ředitelky ZŠ Velká Bíteš
 26. Oznámení o založení spolku „Škola do života, z. s.“
 27. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících – přístavba KD
 28. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 15.02.2021

2/79/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 78/2021 ze dne 15.02.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 01.03.2021

3/79/21/RM rozhoduje uzavřít se společností JOKA Real Investments s.r.o., Skalice 197, 671 71 Skalice. IČ: 019 45 343 dohodu o finančním příspěvku na vybudování dvou vodovodních řadů v lokalitě U Stadionu na pozemcích p.č. 4606/1, p.č. 4609/3 a p.č. 751 v k.ú. Velká Bíteš ve výši 273.116,- Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.03.2021*

4/79/21/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 12/73/21/RM ze dne 11.01.2021 a nahradit ho usnesením:

RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/206 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5460/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5460/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.209.240,- Kč se zřízením věcného předkupního práva ve prospěch města Velká Bíteš na dobu 7-ti let od nabytí vlastnického práva k uvedené bytové jednotce pro případ zcizení uvedené bytové jednotky do vlastnictví třetího subjektu za kupní cenu ve výši 1.209.240,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

5/79/21/RM rozhoduje

a) zveřejnit záměr změny nájemního vztahu:

- uzavřeného dne 01.01.2018 spočívajícího ve změně předmětu nájmu, a to na náhradní nebytový prostor o výměře 48,53 m2 v budově č.p. 85, který je součástí p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

- uzavřeného dne 15.07.2008 ve znění jeho dodatků spočívajícího ve změně předmětu nájmu, a to na náhradní nebytový prostor o výměře 44,54 m2 v budově č.p. 85, která je součástí p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš,

b) prominout nájemné za pronájem nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 86, která je součástí pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze dne 01.03.2016 ve znění jeho dodatků z důvodu nemožnosti jeho užívání

vše na dobu od 01.04.2021 do doby dokončení rekonstrukce budovy č.p. 86, která je součástí pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2021*

6/79/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Ncorp s.r.o., Růžová 144, 59501 Velká Bíteš, IČO:27721043, na provedení celkové rekonstrukce bytu číslo 213, U Stadionu 548/B, Velká Bíteš za cenu 393.537,00 Kč bez DPH (452.568,00 Kč s DPH 15%) a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

7/79/21/RM rozhoduje pokácet 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 219 v k.ú. Velká Bíteš, 6 ks stříbrného smrku a 1 ks jeřábu obecného na pozemcích parc.č. 793 a parc.č. 795 v k.ú. Velká Bíteš, vše ve vlastnictví města.

RM souhlasí s pokácením 1 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že pokácení zajistí a náklady s tím spojené uhradí nájemce hrobového místa.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.03.2021*

8/79/21/RM souhlasí s osazením zpomalovacího prahu na ulici Luční v lokalitě Babinec ve Velké Bíteši, dle předloženého návrhu a pověřuje odbor investic a rozvoje zajištěním realizace tohoto návrhu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.05.2021*

9/79/21/RM souhlasí s poskytnutím části budovy č.p. 579, která je součástí pozemku p.č. 1339/8 v k.ú. a obci Velká Bíteš o výměře 183,51 m2 Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, IČ: 750 21 439, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01 do výpůjčky na dobu rekonstrukce budovy č.p. 86, která je součástí pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš a s provedením nezbytných úprav předmětu výpůjčky k zajištění účelu užívání.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2021*

10/79/21/RM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako budoucím povinným z věcného břemene a spol. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 2146/1, 2147/4, 2920/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem realizace stavby „STL plynovod a 2 přípojky pro novostavby 2 rodinných domů na pozemku p.č. 4445/3 v k.ú Velká Bíteš, číslo stavby: 8800100214“ za jednorázovou úhradu stanovenou dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš ve výši 200,- Kč/bm za uložení v pozemku p.č. 2147/4 a 800,- Kč/bm za uložení v pozemcích p.č. 2146/1, 2920/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš bez dotčení vozovky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21.03.2021*

11/79/21/RM rozhoduje nevyhovět žádosti vlastníka pozemku p.č. 3996/2, jehož součástí je budova č.p. 283, jiná stavba, v k.ú. a obci Velká Bíteš na zpevnění a zajištění sjízdnosti pozemku p.č. 4039 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš užívaného jako příjezdová komunikace na základě nájemní smlouvy ze dne 06.08.2012 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.01.2017.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 21.03.2021*

12/79/21/RM bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny Programu Bezpečná silnice 2021 na výměnu 2 ks čekáren, a to v Pánově a Bezděkově a realizaci 1 ks nové čekárny na ulici Vlkovská ve Velké Bíteši naproti výrobnímu závodu ITW Pronovia, a.s.

13/79/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu osobního automobilu Renault Trafic RZ 4J32755, rok výroby 2006, za nejvyšší nabídku kupní ceny s její splatností před podpisem kupní smlouvy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2021*

14/79/21/RM rozhoduje připojit se k záměru okolních obcí za účelem umístění dopravních značek zákazu tranzitu vozidel nad 12 tun po silnici II/602 od EXIT 146 až po EXIT 168.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.03.2021*

15/79/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 373/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3164-180/2020 a nově označenou p.č. 373/3 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 7.570,- Kč. Kupující uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

16/79/21/RM doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek p.č. 1777/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Nabyvatel uhradí náklady související s nabytím pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 12.04.2021*

17/79/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2021 do 31.03.2022 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

18/79/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš ke dni 31.03.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021

19/79/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 06.05.2020 mezi městem Velká Bíteš jako propachtovatelem a pachtýři na propachtování části pozemku p.č. 1695/1 orná půda o výměře cca 134 m2 a části pozemku p.č. 1580/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš se stanovením změny způsobu úhrady pachtovného, a to ve čtvrtletních splátkách.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2021*

20/79/21/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Krajem Vysočina, Městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a udělit plnou moc Kraji Vysočina k zastupování ve všech úkonech zadávacího řízení veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“. Rada města Velká Bíteš jmenuje do hodnotící komise veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ členy a náhradníky.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.05.2021*

21/79/21/RM souhlasí s přerušením provozu MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš od 29.03.2021 do 01.04.2021 z důvodu přemístění MŠ do náhradních prostor.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 29.03.2021

22/79/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 včetně jeho příslušenství o výměře 15,69 m2 v budově č.p. 548 na pozemku p.č. 852/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné v min. výši 1.000 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.03.2021*

23/79/21/RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace a ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o plošném uzavření MŠ na základě Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26.02.2021.

24/79/21/RM schvalujes účinností od 01.03.2021 platový výměr ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 01.03.2021*

25/79/21/RM bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o založení spolku „Škola do života, z. s.“.

26/79/21/RM bere na vědomí

a) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi spol. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 401 17 jako budoucí oprávněnou a městem Velká Bíteš jako budoucím povinným týkající se přeložky STL plynovodní přípojky na pozemcích p.č. 765/2 ostatní plocha, zeleň, p.č. 765/5 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 766/1 ostatní plocha, ostatní komunikace vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč bez DPH,

b) uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi spol. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, 401 17 a městem Velká Bíteš.