77/21 - 08.02.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 77/2021 konané dne 08.02.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/77/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 77/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 76/2021
 3. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 2021
 4. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 5. Odstranění plynovodní přípojky
 6. Žádost MK Velká Bíteš o schválení bezkontaktního půjčování
 7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
 8. Žádost o poskytnutí dotace
 9. Žádost o poskytnutí dotace
 10. Žádost o kompenzaci nákladů na přestavbu bývalé prádelny v BD U Stadionu 548
 11. Nájemní smlouva k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš a ukončení nájmu bytu, U Stadionu 281, Velká Bíteš
 12. Žádost o poskytnutí dotace
 13. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/201 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/3 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/4 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/6 v k.ú. Velká Bíteš
 17. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/202 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/204 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/205 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/206 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Technický dozor stavebníka na stavbě „Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš”
 22. Koordinátor BOZP stavby „Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“
 23. Autorský dozor na stavbě „Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“
 24. Žádost o poskytnutí dotace
 25. Ukončení nájmu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 26. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš
 27. Výpůjčka pozemků – k.ú. Velká Bíteš, k.ú. Březské
 28. Žádost ICKK o schválení odpisového plánu pro rok 2021
 29. Vyřazovací protokoly ICKK
 30. Žádost ICKK o výpůjčku části Masarykova náměstí
 31. Dohoda o uložení zeminy a vstupu na pozemky
 32. Stanovení počtu pracovníků
 33. Kronika města za rok 2012
 34. Zřízení přípravné třídy v ZŠ Sadová
 35. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.02.2021

2/77/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 76/2021 ze dne 01.02.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 08.02.2020

3/77/21/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2021 s auditorem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2021*

4/77/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/684/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 15.02.2021

5/77/21/RM rozhoduje odstranit plynovodní přípojku na parkovišti v ulici Za Školou ve Velké Bíteši. Za tím účelem rozhoduje přijmout cenovou nabídku stávajícího majitele GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 272 955 67 na odkoupení plynovodní přípojky a uzavřít s ním Kupní smlouvu za cenu 364,- Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.08.2021*

6/77/21/RM schvaluje bezkontaktní půjčování v knihovně dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš č.j. MÚVB/857/21.

odpovědnost: knihovnice

termín: 10.02.2021

7/77/21/RM doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu.

odpovědnost: tajemnice

termín: 12.04.2021

8/77/21/RM rozhoduje poskytnout Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/562/21 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2021*

9/77/21/RM rozhoduje neposkytnout žadateli Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/509/21 z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci s jinými subjekty.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 28.02.2021*

10/77/21/RM rozhoduje z části kompenzovat, IČO: 71918469 náklady, které vynaložila z vlastních prostředků na vybudování provozovny manikúry a pedikúry z bývalé prádelny v bytovém domě č.p. 548 U Stadionu ve Velké Bíteši, a to formou daru ve výši 20.000,00 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

11/77/21/RM rozhoduje uzavřít

a)nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.03.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 20 %,

b) dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 281 ke dni 31.03.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

12/77/21/RM rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/915/21 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2021*

13/77/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/201 v budově č.p. 283, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7840/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7840/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.334.590,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

14/77/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/3 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7200/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7200/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.377.460,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

15/77/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/4 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7870/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7870/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.366.010,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

16/77/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/6 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6490/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 6490/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.338.330,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

17/77/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/202 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7820/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7820/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.375.950,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

18/77/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/204 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7800/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7800/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.361.620,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

19/77/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/205 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 6680/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 6680/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.342.170,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

20/77/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 283/206 v budově č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 283, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 837 ve výši id. 7100/87120 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 837 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 ve výši id. 7100/87120 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.373.720,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

21/77/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 62082086 na výkon technického dozoru objednatele na stavbě „Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš” v celkové výši 592.900 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.03.2021*

22/77/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy BOZP A STAVBY s.r.o., Brno-jih, Horní Heršpice, Bohunická 133/50, IČ: 08467498 na zajištění činnosti koordinátora BOZP stavby „Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“ v celkové výši 154.880,- Kč včetně DPH a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.03.2021*

23/77/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve formě návrhu Smlouvy o dílo, IČ: 11478802 na zajištění činnosti autorského dozoru stavby „Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“ v celkové výši 246.646,40 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.03.2021*

24/77/21/RM rozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků ČR, p.s. Velká Bíteš dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/880/21 ve výši 19.100 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2021*

25/77/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš. Zároveň rozhoduje prominout nájemné a zálohu na úhradu za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu za měsíc únor 2021 v celkové výši 5.556 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

26/77/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.03.2021 do 28.02.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový.

termín: 28.02.2021

27/77/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit pozemky Kraji Vysočina, a to:

a) par. č. 4693/4 – orná půda o výměře 704 m2, par. č. 4692/3 – orná půda o výměře 225 m2, par. č. 4691/6 – orná půda o výměře 401 m2, par. č. 4690/2 – orná půda o výměře 199 m2, par. č. 4689/1 – orná půda o výměře 320 m2, par. č. 4686 – orná půda o výměře 218 m2, par. č. 2285/7 – orná půda o výměře 779 m2, par. č. 2285/6 – orná půda o výměře 434 m2, par. č. 4600/3 – orná půda o výměře 67 m2, par. č. 4599/2 – orná půda o výměře 121 m2, par. č. 4598/3 – orná půda o výměře 591 m2, par. č. 4597/2 - orná půda o výměře 346 m2, par. č. 4596/2 – orná půda o výměře 36 m2, par. č. 4594/2 – orná půda o výměře 113 m2, par. č. 4685/2 – orná půda o výměře 1110 m2, par. č. 4684/2 – orná půda o výměře 1563 m2, par. č. 4680/3 – orná půda o výměře 1002 m2, par. č. 4683/2 – orná půda o výměře 1106 m2, par. č. 4682/3 – orná půda o výměře 991 m2, par. č. 4679/3 – orná půda o výměře 2163 m2, par. č. 4676/3 – orná půda o výměře 851 m2, par. č. 4675/3 – orná půda o výměře 2023 m2, par. č. 4674/3 – orná půda o výměře 1737 m2, par. č. 4673/2 – orná půda o výměře 658 m2, par. č. 4672/2 – orná půda o výměře 152 m2, par. č. 4671/2 – orná půda o výměře 9 m2, par. č. 3241 – orná půda o výměře 30 m2, par. č. 3242 – orná půda o výměře 175 m2, par. č. 3243/2 – orná půda o výměře 217 m2, par. č. 3236/2 – orná půda o výměře 48 m2, par. č. 3237/4 – orná půda o výměře 51 m2, par. č. 3237/2 – orná půda o výměře 1923 m2, par. č. 3238/3 – orná půda o výměře 1084 m2, par. č. 3236/3 – orná půda o výměře 251 m2, par. č. 3253/2 – orná půda o výměře 1419 m2, par. č. 3254/2 – orná půda o výměře 320 m2, par. č. 3255/2 – orná půda o výměře 50 m2, par. č. 3256/2 – orná půda o výměře 33 m2, par. č. 3257/2 – orná půda o výměře 11 m2, par. č. 3258/2 – orná půda o výměře 4415 m2, par. č. 3262 – orná půda o výměře 1673 m2, par. č. 3266/3 – orná půda o výměře 507 m2, par. č. 3269/2 – orná půda o výměře 2782 m2, par. č. 3286/4 – orná půda o výměře 2296 m2, par. č. 3291/3 – orná půda o výměře 467 m2, par. č. 3289/8 – orná půda o výměře 230 m2, par. č. 3292/4 – orná půda o výměře 1260 m2, par. č. 3294/6 – orná půda o výměře 980 m2, par. č. 3295/5 – orná půda o výměře 346 m2, par. č. 3296/4 – orná půda o výměře 962 m2, par. č. 2330/6 – trvalý travní porost o výměře 133 m2, par. č. 2330/7 – trvalý travní porost o výměře 531 m2, par. č. 2345/7 – ostatní plocha, ost. Komunikace o výměře 671 m2, par. č. 3297/2 – orná půda o výměře 650 m2, par. č. 3298/3 – orná půda o výměře 356 m2, par. č. 3299/3 – orná půda o výměře 151 m2, par. č. 3300/2 – orná půda o výměře 57 m2, par. č. 3301/2 – orná půda o výměře 6 m2, par. č. 3305/1 – orná půda o výměře 1177 m2, par. č. 3305/2 – orná půda o výměře 152 m2, par. č. 3310/2 – orná půda o výměře 475 m2, par. č. 3311/3 – orná půda o výměře 1814 m2, par. č. 3325/2 – orná půda o výměře 1283 m2, par. č. 3326/2 – orná půda o výměře 428 m2, par. č. 3312/3 – orná půda o výměře 2418 m2, par. č. 3313/2 – orná půda o výměře 1700 m2, par. č. 2350/3 – ostatní plocha, neplodná o výměře 1366 m2, par. č. 3314/3 – orná půda o výměře 1100 m2, par. č. 3315/3 – orná půda o výměře 1470 m2, par. č. 3316/3 – orná půda o výměře 765 m2, par. č. 3318/3 – orná půda o výměře 1430 m2, par. č. 3319/2 – orná půda o výměře 453 m2, par. č. 3320 – orná půda o výměře 468 m2, par. č. 3321/4 – orná půda o výměře 4339 m2, par. č. 2352/9 – trvalý travní porost o výměře 1904 m2, par. č. 2354/9 – vodní plocha o výměře 18 m2, par. č. 3322 – orná půda o výměře 855 m2, par. č. 3324/1 – orná půda o výměře 1192 m2, par. č. 2347/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře 742 m2, par. č. 2440/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře 354 m2, par. č. 3365/2 – orná půda o výměře 9 m2, par. č. 3366/2 – orná půda o výměře 37 m2, par. č. 3367 – orná půda o výměře 58 m2, par. č. 2355 – ostatní plocha, neplodná o výměře 377 m2, par. č. 2439 – trvalý travní porost o výměře 190 m2, par. č. 2438/6 – trvalý travní porost o výměře 290 m2, par. č. 2438/12 – trvalý travní porost o výměře 826 m2, par. č. 2440/3 – ostatní plocha, neplodná o výměře 260 m2, par. č. 2446 – orná půda o výměře 822 m2, par. č. 2447/4 – ostatní plocha, neplodná o výměře 268 m2, par. č. 3012/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 184 m2, všechny v k.ú. Velké Bíteš, par. č. 1606/3 – ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 107 m2, par. č. 1518/12 – orná půda o výměře 807 m2, par. č. 1518/8 – ovocný sad o výměře 990 m2, par. č. 1620/5 – ostatní plocha, silnice o výměře 535 m2, par. č. 1620/6 – ostatní plocha, silnice o výměře 665 m2, par. č. 1518/9 – orná půda o výměře 467 m2, par. č. 1518/11 – orná půda o výměře 219 m2, par. č. 1518/10 – orná půda o výměře 123 m2, par. č. 1620/7 – ostatní plocha, silnice o výměře 724 m2, par. č. 1620/8 – ostatní plocha, silnice o výměře 167 m2, všechny v k.ú. Březské za účelem jejich užívání jako plochy určené k zastavění stavbou stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“, a to na dobu určitou, tj. počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby a konče dnem převodu vlastnictví stavbou zastavěných a geometrickým plánem oddělených pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina,

b) par. č. 3254/1 – orná půda o výměře 931 m2, par. č. 3254/2 – orná půda o výměře 23 m2, par. č. 3311/2 – orná půda o výměře 1157 m2, par. č. 3315/3 – orná půda o výměře 57 m2, všechny v k.ú. Velká Bíteš a pozemky dle katastru par. č. 1518/12 – orná půda o výměře 618 m2 a par. č. 1518/8 – ovocný sad o výměře 48 m2, všechny v k.ú. Březské za účelem jejich užívání jako plochy určené k využití jako plochy určené ke skládkování ornice a zeminy v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“ a k jejich následné rekultivaci, a to na dobu 36 měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby,

c) - par. č. 4692/2 – orná o výměře 210 m2, par. č. 4689/1 – orná půda o výměře 123 m2, par. č. 4685/3 – orná půda o výměře 266 m2, par. č. 3244 – orná půda o výměře 37 m2, par. č. 3305/1 – orná půda o výměře 23 m2, par. č. 3305/2 – orná půda o výměře 257 m2, par. č. 3322 – orná půda o výměře 116 m2, par. č. 2440/1 – ostatní plocha, neplodná o výměře 317 m2, par. č. 3012/4 – ostatní plocha, silnice o výměře 184 m2, všechny v k.ú. Velká Bíteš za účelem jejich užívání jako plochy určené k využití jako plochy určené k přeložkám vodovodu, rekonstrukce kanalizace, rekonstrukce hospodářských sjezdů a jako manipulační plochy v rámci stavby „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“, a to na dobu 24 měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

28/77/21/RM schvaluje odpisový plán na rok 2021 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velká Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/965/21.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2021

29/77/21/RM bere na vědomí vyřazovací protokoly majetku Informačního centra a Klubu kultury Města Velká Bíteše, příspěvkové organizace pro rok 2020.

30/77/21/RM rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci střední část Masarykova náměstí za účelem pořádání Bítešských trhů dle žádosti č.j. MÚVB/988/21.

odpovědnost: starosta

termín: 23.02.2021

31/77/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu o uložení zeminy a vstupu na pozemky p.č. 2537/3 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2538/1 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velká Bíteš s jednorázovou úhradou ve výši 20.000,- Kč z důvodu omezené možnosti užívání uvedených pozemků za období od 01.01.2020 do doby provedení vkladu vlastnického práva k uvedeným pozemkům ve prospěch města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2021*

32/77/21/RM stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 01.04.2021 na 29 zaměstnanců.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.04.2021

33/77/21/RM schvaluje obsah zápisu Kroniky města Velká Bíteš za rok 2012 a požaduje doplnit kronikářem seznam odkazů na autory textů článků, autory fotografií a použitých novinových výstřižků dle zákona č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a to formou přílohy.

odpovědnost: místostarostka

termín: 28.02.2021

34/77/21/RM rozhoduje, aby odbor majetkový a odbor investic a rozvoje prověřil možnost zřízení přípravné třídy v prostorách ZŠ Sadová.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.12.2021*