76/21 - 01.02.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 76/2021 konané dne 01.02.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/76/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 76/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 75/2021
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2021
 4. Rozhodnutí o výběru dodavatele na Systém sběru odpadů ve Velké Bíteši
 5. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 39/87 a části pozemku p.č. 39/149 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 6. Nájemní smlouvy k částem p.č. 4685/1 a p.č. 3275/1 v k.ú. Velká Bíteš – SZ obchvat
 7. Pověření ředitelky MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 jako navrhovatele změn ve školském rejstříku
 8. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání návrhu na uzavření provozu MŠ Lánice 300, Velká Bíteš
 9. Úplatný převod části pozemku p.č. 2729/18 a pozemku p.č. 2729/24 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/205 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/204 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/2 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/3 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 01.02.2021

2/76/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 75/2021 ze dne 25.01.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 01.02.2020

3/76/21/RM doporučuje zastupitelstvu městaschválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření městač. 2/2021.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.02.2021

4/76/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Komunální technika, s.r.o., se sídlem Boleslavská 1544, 250 01 Stará Boleslav, IČO 266 840 55 na dodávku „Systému sběru odpadů ve Velké Bíteši“ a uzavřít s ním Kupní smlouvu za cenu 2.173.160,-Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.02.2021*

5/76/21/RM doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 39/87 orná půda o výměře 9 m2 a část pozemku p.č. 39/149 orná půda o výměře 0,19 m2 vše v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město uhradí náklady související s nabytím uvedených částí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.02.2021*

6/76/21/RM rozhoduje uzavřít

- nájemní smlouvu s vlastníky pozemku p.č. 4685/1 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš jako pronajímateli a městem Velká Bíteš jako nájemcem za účelem pronájmu jeho části o výměře cca 80 m2 pro realizaci překládky vodovodu

- nájemní smlouvu se spoluvlastníky pozemku p.č. 4687 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš jako pronajímateli a městem Velká Bíteš jako nájemcem za účelem pronájmu jeho části o výměře cca 100 m2 pro realizaci překládky vodovodu

- nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku p.č. 3275/1 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš jako pronajímatelem a městem Velká Bíteš jako nájemcem za účelem pronájmu jeho části o výměře cca 63 m2 k rekonstrukci kanalizace

v rámci stavby „Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat“ za nájemné ve výši 10,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

7/76/21/RM rozhoduje souhlasit,aby byla navrhovatelem žádosti o změnu ve školském rejstříku Kraje Vysočina ředitelka Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace. Změna se týká dočasného přemístění dětí z MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš do prostor Základní školy Sadová 579, Velká Bíteš po dobu její rekonstrukce.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 28.02.2021*

8/76/21/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu MŠ Lánice 300, Velká Bíteš dne 11.02.2021 z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dle návrhu ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7357/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 11.02.2021

9/76/21/RM doporučuje zastupitelstvu městarozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2729/18 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 2390 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.250,- Kč/m2 a pozemek p.č. 2729/24 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 19 m2 za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 770,- Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01. Kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.02.2021*

10/76/21/RM doporučuje zastupitelstvu městarozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 281/205 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5840/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5840/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.246.650,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.02.2021*

11/76/21/RM doporučuje zastupitelstvu městarozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 281/204 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5830/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5830/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.247.820,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.02.2021*

12/76/21/RM doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 281/2 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5540/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5540/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.02.2021*

13/76/21/RM doporučuje zastupitelstvu městarozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 281/3 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5610/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5610/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.207.620,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.02.2021*