75/21 - 25.01.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 75/2021 konané dne 25.01.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/75/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 75/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 74/2021
 3. Podání žádosti o dotaci na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“
 4. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 281, Velká Bíteš
 5. Aktualizace vnitřní směrnice k tvorbě a čerpání sociálního fondu města Velká Bíteš a zásad pro stravování zaměstnanců města
 6. Informace o plánovaných a připravovaných akcích v lokalitě U Stadionu
 7. Žádosti o poskytnutí příspěvku
 8. Žádost o poskytnutí dotace
 9. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 293/15 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 10. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 293/15, p.č. 293/5, p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 11. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 12. Záměr směny části pozemku p.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení
 14. Odstoupení člena dozorčí rady obchodní společnosti TS Velká Bíteš
 15. Pronájem nebytového prostoru číslo 101, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš – žádost o prominutí nájmu za leden a únor 2021
 16. Ukončení nájemních a pachtovních smluv – SZ obchvat
 17. Odstoupení od realizace projektu „Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš“
 18. Rozdělení projektu „Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš“
 19. Akce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 20. Program ZM č. 16/2021
 21. Využití pozemků p.č. 2538/1 a p.č. 2537/3 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.01.2021

2/75/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 74/2021 ze dne 18.01.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 25.01.2020

3/75/21/RM rozhoduje podat žádost o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na stavbu „Přístavba sociálního zařízení a stavební úpravy KD Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 05.03.2021*

4/75/21/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

5/75/21/RM schvaluje s účinností od 01.03.2021 aktualizovanou Směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu a Zásady pro stravování zaměstnanců města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 01.03.2021*

6/75/21/RM bere na vědomí informace o přípravě a průběhu realizace jednotlivých akcí v lokalitě U Stadionu ve Velké Bíteši a současně rozhoduje pokračovat v jejich přípravě v rozsahu předloženého materiálu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: průběžně*

7/75/21/RM rozhoduje poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/176/21 ve výši 10.710,56 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 28.02.2021*

8/75/21/RM doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí finančního příspěvku zapsané pod č. j. MÚVB/8077/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 12.04.2021*

9/75/21/RM rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2021 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/78/21 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 28.02.2021*

10/75/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 293/15 trvalý travní porost o výměře 30 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.02.2021*

11/75/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 293/15 trvalý travní porost o výměře 15 m2, části pozemku p.č. 293/5 trvalý travní porost o výměře 10 m2, části pozemku p.č. 421/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.02.2021*

12/75/21/RM rozhoduje pokácet 2 ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 857/3 v k.ú. Velká Bíteš, 1 ks třešně na pozemku parc.č. 751 v k.ú. Velká Bíteš, 1 ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 761/8 v k.ú. Velká Bíteš a 1 ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 151 v k.ú. Velká Bíteš, vše ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 28.02.2021*

13/75/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku p.č. 2539/93 oddělenou geometrickým plánem č. 3181-81/2020 a nově označenou p.č. 2539/287orná půda o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.02.2021*

14/75/21/RM bere na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení u školní družiny, jejíž činnost vykonává Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, doručené pod č.j. MÚVB/523/21.

15/75/21/RM –v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. bere na vědomí odstoupení Bc. Jiřího Dohnala z funkcečlena dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. doručené dne 14.01.2021.

16/75/21/RM rozhoduje vyhovět žádosti společnosti Karlova pekárna s.r.o., Brněnská 158, 667 01 Židlochovice, IČ: 00568431 a prominout nájemné za dva měsíce (leden a únor 2021, 13.500,00 Kč) za užívání nebytového prostoru číslo 101 o výměře 40,5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85. Platby záloh za služby nejsou tímto rozhodnutím dotčeny.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

17/75/21/RM rozhoduje uzavřít dohody o ukončení pachtovních a nájemních smluv týkajících se užívání pozemků uvedených v příloze, které budou dotčeny výstavbou „Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat“ ke dni předání staveniště investorem zhotoviteli.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2021*

18/75/21/RM rozhoduje odstoupit od realizace projektu „Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš“, na který bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu č. 11703 – Integrovaný regionální operační programu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.03.2021*

19/75/21/RM pověřuje odbor investic a rozvoje rozdělením projektu „Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš“ na dílčí stavební objekty, které lze realizovat samostatně s pomocí dotačních programů.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.06.2022*

20/75/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČ 28169522 na realizaci stavby „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ a uzavřít s ní smlouvu o dílo za cenu 40 967 097,05 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.03.2021*

21/75/21/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 16/2021 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 08.02.2021 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Plnění rozpočtu města k 31.12.2020
 4. Rozpočtové opatření č. 2/2021
 5. Úplatný převod části pozemku p.č. 2729/18 a pozemku p.č. 2729/24 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 6. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 39/87 a části pozemku p.č. 39/149 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 7. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 8. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/204 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 9. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/205 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 10. Úplatný převod bytové jednotky č. 281/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 11. Jednací řád zastupitelstva města
 12. Volba člena finančního výboru
 13. Volba členů kontrolního výboru
 14. Diskuze
 15. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.02.2021

22/75/21/RM pověřuje odbor investic a rozvoje zpracováním návrhu využití pozemků p.č. 2538/1 a p.č. 2537/3 v k.ú. Velká Bíteš k umístění dopravního hřiště a bikeparku.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.03.2021*