74/21 - 18.01.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 74/2021 konané dne 18.01.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/74/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 74/2021 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 73/2021
  3. Oprava osobního výtahu, ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579
  4. Žádost ZŠ Velká Bíteš o poskytnutí investičního příspěvku
  5. Úplatné nabytí pozemku p.č. 349/4 v k.ú. Velká Bíteš
  6. Žádost o souhlas se stavebními úpravami v nebytovém prostoru č. 101, Masarykovo náměstí 7, Velká Bíteš
  7. Pronájem bytů – Masarykovo náměstí č.p. 67, Velká Bíteš
  8. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 18.01.2021

 

2/74/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 73/2021 ze dne 11.01.2021.

odpovědnost: rada města

termín: 18.01.2020

 

3/74/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku č. 827/2020-2 ze dne 14.01.2021 dodavatele Výtahy, s.r.o., Velké Meziříčí, Vrchovecká 216, 594 29, IČ: 46342354, na opravu osobního výtahu, umístěného v budově ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, Velká Bíteš, za celkovou cenu 363.000,00 Kč (300.000,00 Kč bez DPH) a tuto opravu objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

4/74/21/RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2021 investiční příspěvek ve výši 200.000,- Kč pro Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci, na pořízení 2 ks myček do školní jídelny.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 25.01.2021*

 

5/74/21/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 349/4 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: IČ: 255 94 940, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01 za cenu 18.000,- Kč. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25.01.2021*

 

6/74/21/RM rozhoduje souhlasit s úpravami v nebytovém prostoru číslo 101 na adrese: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7, dle předloženého návrhu žadatele, kterým je projektant, ORIGON spol. s r.o., Baarova 42, Praha, zastupující Českou spořitelnu, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Praha, za těchto podmínek:

1. Po případném odstranění bankomatu z budovy budou dotčené stavební konstrukce opraveny, resp. uvedeny do původního stavu.

2. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha, jako uživatel nebytového prostoru číslo 101 na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7, bude navržené úpravy realizovat jen se souhlasným závazným stanoviskem státní památkové péče, o které požádá na Městském úřadu Velké Meziříčí.

3. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha, na vlastní náklady zajistí označení banky na budově č.p. 7 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši, jehož provedení a umístění bude odsouhlaseno vlastníkem této budovy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

7/74/21/RM rozhoduje uzavřít s Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací, IČ: 43381154, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5, PSČ 595 01 smlouvu o pronájmu části budovy č.p. 67, která je součástí pozemku p.č. 118 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to bytu č. 8 o výměře 84,2 m2, bytu č. 9 o výměře 86 m2, bytu č. 10 o výměře 99,6 m2 a bytu č. 11 o výměře 83,6 m2 s účinností od 20.01.2021 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc/byt.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.01.2021*