73/21 - 11.01.2021 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 73/2021 konané dne 11.01.2021

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/73/21/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 73/2021 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 72/2020
 3. Návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací města
 4. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 5. Žádost o příspěvek na svoz kontejnerů
 6. Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 691/1 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 373/1 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Změna nájemního vztahu – pronájem části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 9. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/204 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/2 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/3 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/206 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/201 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/205 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Záměr změny pachtu části pozemku p.č. 1580/1 a části pozemku p.č. 1695/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Projektová dokumentace „Park U Stadionu“
 17. Ukončení nájmu bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš
 18. Oznámení MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o vyřazení majetku
 19. Vyhodnocení provozních údajů provozu zimního stadionu
 20. Služba PRO SENIOR
 21. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 22. Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš
 23. Rozpočtové opatření č. 1/2021
 24. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2538/1 a p.č. 2537/3 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 26. Aktualizovaná nabídka úvěru na financování akce „Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 27. Program ZM č.15/2021
 28. Posouzení předložených textů zápisů městských kronik za roky 2013 – 2017
 29. Platové výměry ředitelů škol
 30. Nabídka havarijního pojištění vozidla Tatra JSDH
 31. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 11.01.2021

 

2/73/21/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 72/2020 ze dne 21.12.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 11.01.2020

 

3/73/21/RM schvaluje rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022 a 2023 všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací

termín: 31.01.2021

 

4/73/21/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádostič. j. MÚVB/46/21.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.01.2021

 

5/73/21/RM rozhoduje souhlasit s poskytnutím příspěvku na svoz kontejnerů s textilem ve prospěch Diecézní charity Brno a společnosti Dimatex ve výši 6.600 Kč.

odpovědnost: odbor správní

termín: 28.02.2021*

 

6/73/21/RM – a) rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 691/1 oddělené geometrickým plánem č. 3210-171/2020 a nově označené p.č. 691/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

a

b) doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod nezaplocené části pozemku p.č. 691/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 53 m2 v k.ú. Velká Bíteš nacházející se mezi pozemkem p.č. 541/1, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 45 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a tělesem komunikace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.01.2021*

 

7/73/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 373/1 oddělené geometrickým plánem č. 3164-180/2020 a nově označené p.č. 373/3 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.01.2021*

 

8/73/21/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 06.03.2020 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 01.10.2020 uzavřených mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v prodloužení doby nájmu na dobu do 30.06.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.01.2021*

 

9/73/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/204 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5830/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5830/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.247.820,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

10/73/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/2 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5540/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5540/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

11/73/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/3 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5610/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5610/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.207.620,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

12/73/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/206 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5460/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5460/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.209.240,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

13/73/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/201 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5600/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5600/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.190.160,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

14/73/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytové jednotky č. 281/205 v budově č.p. 281 na pozemku p.č. 835, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 281, bytový dům, který je součástí pozemku p.č. 835 ve výši id. 5840/69460 a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 835 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5840/69460 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.246.650,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

15/73/21/RM rozhoduje zveřejnit záměr změny pachtovní smlouvy uzavřené dne 06.05.2020 mezi městem Velká Bíteš jako propachtovatelem a pachtýři na propachtování části pozemku p.č. 1695/1 orná půda o výměře cca 134 m2 a části pozemku p.č. 1580/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající ve změně způsobu úhrady pachtovného, a to ve čtvrtletních splátkách.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

16/73/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od, IČ: 12189391, na vypracování studie a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce „Park U Stadionu“ za cenu 383.328,- Kč včetně DPH a práce objednat.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.01.2021*

 

17/73/21/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš ke dni 31.01.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

18/73/21/RM bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o vyřazení majetku z evidence č. j. MÚVB/149/21.

 

19/73/21/RM bere na vědomí vyhodnocení provozních údajů provozu zimního stadionu za období 08/2020-12/2020 předložené jednatelem Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.

 

20/73/21/RM 1. bere na vědomí předložené podklady příkazníka Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. pro vyúčtování služby PRO SENIOR za rok 2020.

2. rozhoduje o prodloužení příkazní smlouvy na dobu určitou do 31. 01. 2022 s tím, že stanovuje na dané období měsíční fakturaci služby ve výši 5.000,- Kč (cena bez DPH) a termín provedení závěrečného vyúčtování na základě podkladů předložených příkazníkem Radě města Velká Bíteš do 15. 01. 2022.

odpovědnost: místostarostka

termín: 29.01.2021

 

21/73/21/RM rozhoduje

a)uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.02.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc,

b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Návrší 250, Velká Bíteš ke dni 31.01.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

22/73/21/RM doporučuje ZM vydat Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: starosta

termín: 08.02.2021

 

23/73/21/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2021 dle rozpočtového opatření města č. 1/2021

odpovědnost: odbor finanční

termín: 25.01.2021*

 

24/73/21/RM doporučuje ZM přijmout nabídku a rozhodnout úplatně nabýt pozemky p.č. 2538/1 trvalý travní porost o výměře 6001 m2 a p.č. 2537/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 3.000.100,- Kč. Náklady související s úplatným nabytím pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25.01.2021*

 

25/73/21/RM bere na vědomí informaci o stavu projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ ke dni 11.01.2021 a doporučuje ZM schválit realizaci projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 25.01.2021*

 

26/73/21/RM bere na vědomí aktualizovanou nabídku investičního úvěru municipálního ve výši 60 mil. Kč se splatností 31. 12. 2030 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,06 % p. a. s prodlouženou platností do 15. 2. 2021 a s možností rozšíření předmětu úvěru od Komerční banky, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 25.01.2021*

 

27/73/21/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 15/2021 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 25.01.2021 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 4. Přijetí investičního úvěru ve výši 60 mil. Kč
 5. Rozpočtové opatření č. 1/2021
 6. Úplatné nabytí pozemků p.č. 2538/1 a p.č. 2537/3 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Úplatné nabytí pozemku p.č. 349/4 v k.ú. Velká Bíteš.
 8. Diskuze
 9. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.01.2021

 

28/73/21/RM bere na vědomí informaci místostarostky města o stavu zápisů odevzdaných pracovních verzí kronik města za roky 2013 – 2017, konstatuje nedostatečné zpracování návrhu jednotlivých kronik a neplnění jednotlivých termínů při zpracování a pověřuje místostarostku v rámci příslušného schvalovacího procesu každé jednotlivé kroniky vedením jednání s kronikářem o konkrétních změnách, doplnění či opravách dotčených zápisů tak, aby byly kronikářem přepracovány a uvedeny do souladu se zákonem č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí a zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a následně předloženy RM ke schválení jejich úplného znění, a to nejpozději do 30.06.2021.

odpovědnost: místostarostka

termín: 30.06.2021*

 

29/73/20/RM schvalujes účinností od 01.01.2021 platový výměr:

 • ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.

odpovědnost: rada města

termín: 11.01.2021*

 

30/73/21/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti UNIQA pojišťovna, a.s. IČ 49240480 na havarijní pojištění vozidla Tatra jednotky SDH Velká Bíteš za částku 80.411 Kč ročně.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.01.2021*