72/20 - 21.12.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 72/2020 konané dne 21.12.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/72/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 72/2020 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 71/2020
  3. Kamenná zídka v místní části Pánov
  4. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
  5. Výpověď servisní smlouvy xartPARTNER
  6. Pronájem nebytového prostoru č. 101, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
  7. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
  8. Pronájem nebytového prostoru č. 102, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
  9. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 21.12.2020

2/72/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 71/2020 ze dne 14.12.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 21.12.2020

3/72/20/RM rozhoduje uzavřít se společností GERICO CZ, s.r.o. Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 06888640 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na výstavbu kamenné zídky u stávajícího úložiště kontejnerů v místní části Pánov, kterým se prodlužuje termín dokončení díla do 30.06.2021.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 20.01.2021*

4/72/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádostič.j. MÚVB/8429/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

5/72/20/RM rozhoduje vypovědět smlouvu „SMLOUVA xartPartner o poskytování služeb na podporu a rozvoj webových stránek“ s č.j. MÚVB/2918/14.

odpovědnost: odbor správní

termín: 23.12.2020*

6/72/20/RM rozhoduje pronajmout společnosti Karlova pekárna s.r.o., Brněnská 158, 667 01 Židlochovice, IČ: 00568431 nebytový prostor číslo 101 o výměře 40,5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85, a to na dobu neurčitou od 01.01.2021 za účelem pultového prodeje potravinářských výrobků za nájemné ve výši 2.000,00 Kč/m2/rok s tím, že prodej doplňkového sortimentu, příp. alkoholických nápojů (max. 20 % celkového sortimentu) je možný pouze na základě předchozího souhlasu pronajímatele.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

7/72/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádostič.j. MÚVB/8470/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

8/72/20/RM rozhoduje pronajmout IČ:76334244 nebytový prostor číslo 102 o celkové výměře 104,42 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85, a to na dobu neurčitou od 01.02.2021 za účelem provozování alespoň 50 % podlahové plochy prodejny se sortimentem květin a zahrádkářských potřeb za nájemné ve výši

- prodejna včetně zázemí o výměře 95,3 m2: 1.800,00 Kč/m2/rok,

- sklad ve dvorním traktu o výměře 9,12 m2: 800,00 Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*