71/20 - 14.12.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 71/2020 konané dne 14.12.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/71/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 71/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 70/2020
 3. Zápisy z koordinačních zasedání města Velká Bíteš
 4. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku
 5. Záměr změny nájemního vztahu – pronájem části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 6. Prominutí pachtovného - pacht rybníka na pozemcích p.č. 74/1,2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
 7. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš
 8. Podání žádosti o dotaci z nadace ČEZ – Oranžové hřiště ul. Tyršova
 9. Žádost osadního výboru Holubí Zhoř a Jáchymov o dar dřeva z lesů města
 10. Hřiště a sportoviště Velká Bíteš
 11. Záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP za rok 2020 v MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86
 12. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetních odpisů
 13. Žádost jednatele TS Velká Bíteš o schválení předložených materiálů
 14. Dodatek č. 8 k nájemní smlouvě ze dne 12.10.2012 – pronájem lesní půdy
 15. Úplatný převod částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 16. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 14.12.2020

 

2/71/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 70/2020 ze dne 07.12.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 14.12.2020

 

3/71/20/RM bere na vědomí zápis z 15. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 15/2020 – COVID 19 a zápis z 16. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 16/2020 – COVID 19.

 

4/71/20/RM rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš- novostavba 14 BD – vodovod a jednotná kanalizace ulice U Stadionu“ ve výši 1.512.902,00 Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.12.2020*

 

5/71/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené mezi městem jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v prodloužení doby nájmu na dobu určitou 6 měsíců.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

6/71/20/RM rozhoduje prominout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Březka, IČ: 488 99 593, se sídlem Březka 7, 595 01 Velká Bíteš pachtovné ve výši 0,40 Kč/m2/rok za propachtovaný rybník na pozemcích p.č. 74/1 vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 5737 m2 a p.č. 74/2 zastavěná plocha a nádvoří, hráz vodní nádrže umělé o výměře 257 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za období 2019-2022, po které není možno předmět pachtu využívat k intenzivnímu chovu ryb.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.01.2021*

 

7/71/20/RM rozhoduje

1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš ke dni 31.12.2020.

2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

8/71/20/RM rozhoduje podat žádost o dotaci z veřejného grantového řízení Oranžové hřiště pro rok 2020, které vyhlásila Nadace ČEZ, a to na celkovou renovaci a rekonstrukci Oranžového hřiště v ulici Tyršova ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.12.2020*

 

9/71/20/RM rozhoduje poskytnout dřevo místní části Holubí Zhoř na výstavbu pergoly u tenisových kurtů v množství 5 m³ a místní části Jáchymov na laťování střechy KD v množství 3 m³.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.12.2020*

 

10/71/20/RM bere na vědomí předložený dokument Hřiště a sportoviště Velká Bíteš na území města Velká Bíteš i místních částí.

 

 

11/71/20/RM bere na vědomí záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP za rok 2020 v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci.

 

 

12/71/20/RM schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2020 dle žádostiMateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/8248/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

 

13/71/20/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.

1.ukládá jednateli Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.zpracovatmateriál o možnosti zpracování dřeva a jeho uskladnění v objektech města nebo smluvních partnerů.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 31.01.2021

2. bere na vědomí zprávu lesního hospodářství, průběžnou zprávu o senior taxi, plán investic a finanční analýzu jejich krytí.

 

14/71/20/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 8 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12.10.2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o nájemném za pronájem lesní půdy pro rok 2020 ve výši 1 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

15/71/20/RM doporučuje ZM

a) vzít na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“

- za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.573,- Kč/m2, se splatností kupní ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5,000.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny

- se závazkem kupujícího:

 • akceptace záměru města na realizaci sociálního objektu na výše uvedených pozemcích, přičemž sociální služby, které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Součástí záměru je výstavba parkoviště o 14 ks parkovacích stáních a zpevněné plochy pro potřeby objektu sociálních služeb na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, vše v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované INGSTEP s.r.o., č.p. 192, 679 13 Sloup, IČ: 29377340, která byla městem Velká Bíteš doložena dne 16.07.2020 odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby výstavby parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude jeho příslušná část poskytnuta kupujícímu bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města.
 • podpisu kupní smlouvy na prodej předmětných částí pozemků v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 31.3.2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.
 • úhrady vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1,300.000,- Kč, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
 • zahájení výstavby objektu na převáděných pozemcích nejpozději do 30.8.2022.
 • zkolaudování objektu nejpozději do 18 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut smluvní pokutu ve výši 10,000.000,- Kč. Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5,000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy.
 • provozování minimálně 80 % lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 25 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30,000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.
 • převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu.
 • přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
 • úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“

byla doručena 1 nabídka kupní ceny,

b) projednat doručenou nabídky kupní ceny

c) rozhodnout úplatně převést části pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označené p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ se všemi výše uvedenými závazky za cenu 1.600,- Kč/m2 do vlastnictví DS Kamenice s.r.o, IČ: 09392581, se sídlem Na Děkance 2109/1, 128 00 Praha 2, náklady související s koupí pozemku hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*