69/20 - 30.11.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 69/2020 konané dne 30.11.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/69/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 69/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 68/2020
 3. Nabídky úvěrů na financování akce Zkapacitnění MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86
 4. Žádost ZŠ Velká Bíteš o snížení závazného ukazatele rozpočtu
 5. Dodatek č. 3 - změna nájemního vztahu ze dne 27.06.2001 s Vodafone Czech Republic a.s.
 6. Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2022/1 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury, přeložení vodovodní přípojky na pozemcích 2539/101 a 2538/27 v k.ú. Velká Bíteš
 8. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
 9. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538o schválení převodu prostředků do fondu investic
 10. Kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 11. Provoz MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 v době vánočních prázdnin
 12. Ukončení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 102 v budově č.p. 85, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
 13. Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 85, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
 14. Rozpočtové opatření č. 15/2020
 15. Rozpočtové opatření č. 16/2020
 16. Cenová nabídka na projekčně inženýrské práce na akci „Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu ve Velké Bíteši“
 17. Projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 18. Návrh rozpočtu města na rok 2021 a střednědobého výhledu města na roky 2022-2023
 19. Program ZM č.14/2020
 20. Podání žádosti o dotaci - Rekonstrukce místní komunikace ul. U Stadionu
 21. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 30.11.2020

 

2/69/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 68/2020 ze dne 23.11.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 30.11.2020

 

3/69/20/RM doporučuje ZM schválit přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 60 mil. Kč se splatností 31. 12. 2030 s pevnou úrokovou sazbou ve výši 1,06% p. a. s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhodnout uzavřít Smlouvu o úvěru dle podmínek stanovených touto smlouvou.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.12.2020*

 

4/69/20/RM doporučuje ZM snížit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci o 130.000,- Kč s tím, že tyto prostředky budou využity na ostatní provozní náklady ZŠ.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.12.2020*

 

5/69/20/RM rozhoduje uzavřít předložený dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 27.06.2001 uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 jako nájemcem části nemovitosti v budově č.p. 239, která je součástí pozemku p.č. 759 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 16.04.2009 a č. 2 ze dne 02.02.2012 spočívající v navýšení stávajícího nájemného na 120.000,- Kč bez DPH/rok včetně zavedení automatické valorizace a prodloužení doby nájmu o 2 roky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

6/69/20/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2022/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

 

7/69/20/RM rozhoduje uzavřít Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování infrastruktury a realizaci projektu: „Velká Bíteš – prodloužení vodovodního řadu Pod Babincem II“ s vlastníky pozemků p. č. 2539/101 a 2538/27 v k. ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 18.12.2020*

 

8/69/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.01.2021 do 30.06.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

9/69/20/RM doporučuje ZM schválit v rozpočtu na rok 2020 převod prostředků na provoz Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace na investiční příspěvek pro tuto školu na pořízení interaktivní tabule ve výši 75.098,74 Kč. Rada města Velká Bíteš schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace, za účelem dokrytí nákladů na pořízení interaktivní tabule ve výši 20.000,- Kč.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.12.2020*

 

10/69/20/RM rozhoduje pokácet 1ks borovice na pozemku parc.č. 850/1 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.12.2020*

 

11/69/20/RM rozhoduje souhlasit s přerušením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v době vánočních prázdnin od 23.12.2020 do 31.12.2020, dle žádosti ředitelky školy č.j. MÚVB/7874/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 23.12.2020

 

12/69/20/RM rozhoduje

a) revokovat část usnesení č. 3/94/17/RM ze dne 04.12.2017 týkající stanovení sazeb nájemného za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Velká Bíteš s účinností k 01.01.2021 bez náhrady

a

b) uzavřít dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru č. 102 v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a IČ: 723 11 789 jako nájemcem k 31.01.2021

a

c) zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 102 v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš od 01.02.2021 na dobu neurčitou za účelem provozování alespoň 50 % podlahové plochy prodejny se sortimentem květin a zahrádkářských potřeb za nájemné ve výši:

- prodejna včetně zázemí o výměře 95,3 m2 za nájemné ve výši 1.800,- Kč/m2/rok,

- sklad-dvůr o výměře 9,12 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

13/69/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš, o výměře prodejny včetně zázemí 40,5 m2 od 01.01.2021 na dobu neurčitou za účelem pultového prodeje potravinářských výrobků za nájemné ve výši 2.000,- Kč/m2/rok. Prodej doplňkového sortimentu, příp. alkoholických nápojů (max. 20 % celkového sortimentu) je možný pouze na základě předchozího souhlasu pronajímatele.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

14/69/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 15/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2020*

 

15/69/20/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 16/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.12.2020*

 

16/69/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti JanSport projekt, s.r.o., Dědina 447, 583 54 Otnice, IČ: 060 27 504 na zpracování studie a projektové dokumentace pro společné povolení včetně inženýrské činnosti na stavbu „Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu ve Velké Bíteši“ za cenu 943.800,- Kč včetně DPH a současně rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na projekčně inženýrské práce.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.12.2020*

 

17/69/20/RM bere na vědomí informaci o stavu projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ a doporučuje ZM odsouhlasit realizaci projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 14.12.2020*

 

18/69/20/RM doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2021 včetně závazných ukazatelů v předloženém znění a střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 a 2023 v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.12.2020*

 

19/69/20/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 14/2020 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 14.12.2020 v 16:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Záměr plánované výstavby vysokorychlostní trati Praha – Brno
 4. Volba člena rady města
 5. Účetní závěrka města k 30.09.2020 na vědomí
 6. Plnění rozpočtu města k 30.11.2020 na vědomí
 7. Rozpočtová opatření č. 11/2020,12/2020,13/2020,14/2020 a 15/2020 na vědomí
 8. Rozpočtové opatření č. 16/2020 ke schválení
 9. Projekt „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 10. Smlouva o úvěru na financování Zkapacitnění MŠ Masarykovo náměstí 86
 11. Rozpočet města na rok 2021
 12. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022-2023
 13. Úplatné nabytí p.č. 4606/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Směna částí p.č. 2146/1, p.č. 2146/2, p.č. 2146/3, p.č. 2920/1 a pozemku p.č. 4445/4 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 15. Bezúplatný převod pozemků p.č. 1351/2, p.č. 177/9, p.č. 1342/25, bezúplatné nabytí pozemků 3014/11, 3014/7, 3014/4, 3014/10, 3015/14, 3015/15, 3017/11, 3017/12, 3017/10, 3015/10, 3015/17, 3015/13, 3015/11, 3014/12, 3014/13, 3014/20. 3014/14, 3014/21, 3014/22, 3014/16, 3014/17, 3014/18, 3014/19, 3011/28, 3017/9, 3014/15 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatný převod částí p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 17. Úplatný převod částí p.č. 4624, 4625, 4622, 4623 a části p.č. 2293/4 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/205 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 276 a pozemku p.č. 796 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/203 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 276 a pozemku p.č. 796 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/202 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 276 a pozemku p.č. 796 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/204 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/6 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/4 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/3 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/2 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/1 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/201 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Úplatný převod bytové jednotky č. 277/203 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 277 a pozemku p.č. 798 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/2 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 276 a pozemku p.č. 796 v k.ú. Velká Bíteš
 30. Úplatný převod bytové jednotky č. 276/4 včetně spol. podílu na společných částech domu č.p. 276 a pozemku p.č. 796 v k.ú. Velká Bíteš
 31. Zamítnutí úplatného převodu části pozemku p.č. 2022/1 v k.ú. Velká Bíteš
 32. Volba člena finančního výboru
 33. Volba předsedy a dalších členů kontrolního výboru
 34. Diskuze
 35. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 14.12.2020

 

20/69/20/RM rozhoduje podat žádost o dotaci z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli pro dotační titul 117D8220A – Podpora obnovy místních komunikací na stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD – SO 16 Místní komunikace“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.12.2020*