68/20 - 23.11.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 68/2020 konané dne 23.11.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/68/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 68/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 67/2020
 3. Účetní závěrky příspěvkových organizací města Velká Bíteš k 30.09.2020
 4. Zápisy z koordinačních zasedání města Velká Bíteš
 5. Návrh ICKK na zrušení plesové sezóny 2021
 6. Žádost o poskytnutí daru z rozpočtu města
 7. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
 8. Provoz MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 v době vánočních prázdnin
 9. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o uzavření během vánočních prázdnin
 10. Nájemní smlouva k bytu, Holubí Zhoř
 11. Ukončení nájmu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 12. Rozpočtové opatření č. 14/2020
 13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o projektové činnosti na stavbu „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova“
 14. Úplatné nabytí pozemku p.č. 4606/1 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Obnova bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš,
 16. Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
 17. Změna autobusových linek na území Kraje Vysočina
 18. Plán sečení města Velká Bíteš
 19. Úplatný převod hasičského vozidla MAN TGM 18.30 4 x 4 BB
 20. Areál s tenisovými kurty na pozemcích p.č. 198/3, 198/4,198/5 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Záměr úplatného převodu části pozemků p.č. 4624, 4625, 4622, 4623 a části p.č. 2293/4 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 23. Cenová nabídka na projekčně inženýrské práce na akci „Rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu Velká Bíteš“
 24. Žádost jednatele TS Velká Bíteš o schválení předložených materiálů
 25. Schválení odměn
 26. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 23.11.2020

 

2/68/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 67/2020 ze dne 13.11.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 23.11.2020

 

3/68/20/RM bere na vědomí účetní závěrky k 30.09.2020 příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš.

 

4/68/20/RM bere na vědomí zápis z 13. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 13/2020 – COVID 19 a zápis z 14. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 14/2020 – COVID 19.

 

5/68/20/RM rozhoduje neuskutečnit ve Velké Bíteši plesovou sezónu v měsících leden a únor 2021.

odpovědnost: ředitel ICKK

termín: 31.12.2020

 

6/68/20/RM rozhoduje poskytnout dar žadateli Babybox pro odložené děti - Statim, z. s. z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/7028/20 ve výši 5.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.12.2020*

 

7/68/20/RM rozhoduje neposkytnout Oblastní Charitě Rajhrad příspěvek z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě její žádosti o poskytnutí příspěvku zapsané pod č. j. MÚVB/7154/20.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.12.2020*

 

8/68/20/RM rozhoduje souhlasit s přerušením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v době vánočních prázdnin, tj. od 23.12.2020 do 03.01.2021, dle žádosti ředitelky školy č.j. MÚVB/7491/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 23.12.2020

 

9/68/20/RM schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech 23.12.2020 - 01.01.2021.

odpovědnost: knihovnice

termín: 23.12.2020

 

10/68/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem k bytu, Holubí Zhoř 38, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

11/68/20/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, na ulici U Stadionu 548, Velká Bíteš ke dni 30.11.2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2020*

 

12/68/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 14/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2020*

 

13/68/20/RM rozhoduje uzavřít se společností APC SILNICE s.r.o., projektová a inženýrská společnost, Jana Babáka 11, 612 00 Brno, IČ: 60705981 dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD, ul. U Stadionu, DZR – ul. Tyršova“, které se týká výstavby vozovky, chodníků a parkovacích stání v nové části města Velká Bíteš navazující na ulici U Stadionu a novou obchodní zónu. Termíny pro odevzdání se mění následovně:

1.         DÚSP                   do 31.12.2020

2.         ZD + RDS             do 28.02.2021

3.         SP, IČ                   do 28.02.2021

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.11.2020*

 

14/68/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 4606/1 orná půda o výměře 735 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze spoluvlastnictví (id. ½) a (id. ½) za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 588.000,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

 

15/68/20/RM rozhoduje revokovat usnesení číslo 9/66/20/RM ze dne 09.11.2020.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.08.2020, uzavřené mezi městem a společností Ncorp s.r.o., Růžová 144, 59501 Velká Bíteš, IČO:27721043, na provedení celkové rekonstrukce bytu číslo 302, U Stadionu 548/C, Velká Bíteš, jehož předmětem bude:

- prodloužení lhůty pro dokončení díla do 31.12.2020,

- doplnění platebních a fakturačních podmínek o dílčí fakturaci.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2020*

 

16/68/20/RM rozhoduje neposkytnout Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. příspěvek z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí příspěvku zapsané pod č. j. MÚVB/7577/20.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.12.2020*

 

17/68/20/RM souhlasí s návrhem Kraje Vysočina ve věci dopravní obslužnosti obce, ve kterém Kraj Vysočina přebírá pod svoji objednávku od 01.01.2021 spoje linky 840123.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.12.2020*

 

18/68/20/RM bere na vědomí předložený Plán sečení travnatých ploch na území města Velká Bíteš.

 

19/68/20/RM a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru úplatného převodu hasičského vozidla MAN TGM 18.30 4 x 4 BB za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 2.680.000 Kč byla doručena jedna nabídka kupní ceny

b) otevřela a projednala doručenou nabídku obce Bory, IČ: 00294055, 594 61 Bory

c) rozhoduje úplatně převést hasičské vozidlo MAN TGM 18.30 4 x 4 BB za kupní cenu ve výši 2.680.000 Kč do vlastnictví obce Bory, IČ: 00294055, 594 61 Bory.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27.11.2020*

 

20/68/20/RM a) rozhoduje revokovat usnesení číslo 23/20/19/RM ze dne 06.05.2019 bez náhrady,

b) bere na vědomí předložené informace o stavu uskutečněných projekčních prací a inženýrské činnosti v rámci vyhotovení projektové dokumentace (stupeň: DUR+DPS) na zázemí tenisových kurtů na pozemcích parc. č. 198/3 a 198/4 v obci a k.ú. Velká Bíteš,

c) rozhoduje vypracovat projektovou dokumentaci přeložky kanalizačního řadu a samostatné vodovodní přípojky pro sportovní areál s tenisovými kurty na pozemcích parc. č. 198/3 a 198/4 v obci a k.ú. Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový k zajištění této dokumentace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2021*

 

21/68/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu částí pozemků p.č 4624, 4625, 4622, 4623 a části pozemku p.č. 2293/4 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4624 orná půda o výměře 4193 m2 a p.č. 2293/7 trvalý travní porost o výměře 679 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.860,- Kč/m2

- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy nejpozději však do 30.06.2021

- složením kauce ve výši 400.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny

- za účelem výstavby rodinných domů, příp. řadových rodinných domů.

Město Velká Bíteš bude iniciovat změnu územně plánovací dokumentace města z důvodu dosažení výše uvedeného účelu výstavby.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27.11.2020*

 

22/68/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu částí pozemků p.č. 4625, 4624, 4622 v k.ú. a obci Velká Bíteš oddělených geometrickým plánem č. 3207-172/2020 a označených p.č. 4625 orná půda o výměře 5363 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, určených pro výstavbu objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“

- za nejvyšší nabídku kupní ceny, min. však za 1.573,- Kč/m2, se splatností kupní ceny po kolaudaci stavby tohoto zařízení sociálních služeb, při složení kauce ve výši 5.000.000,- Kč před podáním nabídky kupní ceny

- se závazkem kupujícího:

 • akceptace záměru města na realizaci sociálního objektu na výše uvedených pozemcích, přičemž sociální služby, které budou po dokončení a kolaudaci v objektu poskytovány, budou odpovídat svojí povahou, druhem a kvalitou sociálním službám, pro které byly v projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ městem Velká Bíteš připravovány. Součástí záměru je výstavba parkoviště o 14 ks parkovacích stáních a zpevněné plochy pro potřeby objektu sociálních služeb na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš, vše v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované INGSTEP s.r.o., č.p. 192, 679 13 Sloup, IČ: 29377340, která byla městem Velká Bíteš doložena dne 16.07.2020 odboru výstavby a životního prostředí Městskému úřadu Velká Bíteš, a to jako příloha písemné žádosti k žádosti o zahájení územního řízení předmětné stavby. Pro potřeby výstavby parkoviště a zpevněných ploch na části pozemku p.č. 4622 v k.ú. Velká Bíteš bude jeho příslušná část poskytnuta kupujícímu bezplatně. Parkoviště i zpevněné plochy se stanou po jejich dokončení součástí pozemku ve vlastnictví města.
 • podpisu kupní smlouvy na prodej předmětných částí pozemků v případě souhlasu zastupitelstva města s prodejem pozemků na základě výsledků výběrového řízení, a to nejpozději do 31.03.2021. Kupní smlouva bude obsahovat odkládací podmínku účinnosti kupní smlouvy s tím, že účinnost kupní smlouvy nastane po zkolaudování objektu sociálních služeb „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.
 • úhrady vynaložených nákladů souvisejících s dosavadní přípravou projektu ve výši 1.300.000,- Kč, a to do 30-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
 • zahájení výstavby objektu na převáděných pozemcích nejpozději do 30.08.2022.
 • zkolaudování objektu nejpozději do 18 měsíců od vyznačení doložky právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“. V případě nedodržení této lhůty uhradí kupující městu smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc zpoždění. V případě, že nedojde ke kolaudaci objektu nejpozději do 36 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení na stavbu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“, je město oprávněno odstoupit od kupní smlouvy a zájemce je povinen uhradit městu nad rámec již uhrazených smluvních pokut smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč. Město je oprávněno započítat složenou kauci ve výši 5.000.000,- Kč proti případným smluvním pokutám kupujícího, vyplývajícím z uzavřené kupní smlouvy.
 • provozování minimálně 80 % lůžkové kapacity zkolaudované stavby po dobu alespoň 25 let k účelu sjednaných sociálních služeb, s jednorázovou sankcí ve výši 30.000.000,- Kč za nedodržení uvedeného závazku.
 • převzetí zaměstnanců stávajícího provozu kuchyně Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. a stávajícího Domova pro seniory města Velká Bíteš k datu zahájení provozu zkolaudovaného objektu do zaměstnaneckého poměru na obdobných pracovních pozicích ve zkolaudovaném objektu.
 • přednostního umísťování občanů s trvalým bydlištěm ve Velké Bíteši, příp. jeho místních částech, jako klientů „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“, a to v rozsahu počtu míst, zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina.
 • úhrady zbývající části kupní ceny do 15 dní po kolaudaci „Domova pro seniory a DZR Velká Bíteš“.

Nedílnou součástí nabídky budou tyto doklady:

-       písemný záměr využití objektu na výše uvedených pozemcích a jeho soulad se záměry města a s projektovou dokumentací, vypracovanou společností INGSTEP s.r.o., č.p. 192, 679 13 Sloup, IČ: 29377340

-       kvalifikační předpoklady kupujícího pro výstavbu a provoz domova pro seniory a/nebo domova se zvláštním režimem prokázané doložením provozování zařízení domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem, registrovaným a provozovaným v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., obdobného rozsahu jako „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ kupujícím a současně vybudováním sociálního zařízení obdobného rozsahu, jako „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ kupujícím.

Město Velká Bíteš se zavazuje vyslovit případný souhlas s postoupením kapacity míst zařazených do krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina pro město Velká Bíteš ve prospěch kupujícího.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 27.11.2020*

23/68/20/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje výroční zprávu 2019, zprávu o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019 v předloženém znění.

odpovědnost: jednatel TS

termín: průběžně

24/68/20/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2020 jednateli společnosti.

odpovědnost: jednatel TS

termín: 30.11.2020

25/68/20/RM schvalujevyplacení odměny za 2. pololetí roku 2020 řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel ICKK

termín: 30.11.2020