66/20 - 09.11.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 66/2020 konané dne 09.11.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/66/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 66/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 65/2020
 3. Návrh ICKK na zrušení plesové sezóny 2021
 4. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení účetních odpisů
 5. „Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“ – Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
 6. Úplatný převod – TATRA T2 148 P
 7. Dohoda o příspěvku na vybudování infrastruktury
 8. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 9. Rozpočtové opatření č. 13/2020
 10. Obnova bytu č. 302, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 11. Ukončení nájmu bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš
 12. Souhlas s podnájmem bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš
 13. Zápisy z koordinačních zasedání města Velká Bíteš
 14. Budoucí věcné břemeno – snížení jednorázové úhrady
 15. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 16. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 17. Vyhrazené místo pro ZTP občany na ulici Tyršova, před BD čp. 368, Velká Bíteš
 18. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání návrhu na přerušení (uzavření) provozu MŠ Lánice 300, Velká Bíteš
 19. Schválení odměn
 20. Změna autobusových linek na území Kraje Vysočina
 21. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 09.11.2020

2/66/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 65/2020 ze dne 19.10.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 09.11.2020

3/66/20/RM schvaluje odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku na rok 2020 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6887/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

4/66/20/RM rozhoduje uzavřít se společností PROJEKTY B.H., s.r.o., Valouškova 575/11, 635 00 Brno-Bystrc, IČ: 02103800 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci stavby „Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“, kterým se prodlužuje termín odevzdání dokumentace o 1 měsíc, tj. do 30.11.2020 a navyšuje se procento penále za prodlení z 0,05% na 0,1 % z celkové ceny za dílo.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 16.11.2020*

5/66/20/RM rozhoduje úplatně převést cisternovou požární stříkačku na podvozku TATRA T2 148 P, výrobce TATRA Kopřivnice, bez platné STK, typ motoru T2-928-1E, barva červeno-bílá za kupní cenu 65.101,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

6/66/20/RM rozhoduje uzavřít s OC Velká Bíteš s.r.o., IČ: 067 78 828, se sídlem Dřevařská 859/16, 602 00 Brno dohodu o finančním příspěvku na rekonstrukci stávající jednotné kanalizace a vodovodu a dále novostavby dešťové kanalizace a vodovodu na pozemcích p.č. 4607, p.č. 4606/1, p.č. 751, p.č. 4606/2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve výši 976.477,- Kč se splatností příspěvku do 20-ti dnů ode dne uzavření dohody.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.12.2020*

7/66/20/RM rozhoduje pokácet 1ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 1893/1 v k.ú. Velká Bíteš, rozhoduje pokácet 2 ks stříbrného smrku na pozemku parc.č. 847/1 v k.ú. Velká Bíteš a rozhoduje pokácet 2 ks olše na pozemku parc.č. 352/1 v k.ú. Velká Bíteš, vše ve vlastnictví města.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.11.2020*

8/66/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 13/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.11.2020*

9/66/20/RM rozhoduje uzavřít dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.08.2020, uzavřené mezi městem a společností Ncorp s.r.o., Růžová 144, 59501 Velká Bíteš, IČO: 27721043, na provedení celkové rekonstrukce bytu číslo 302, U Stadionu 548/C, Velká Bíteš, jehož předmětem bude prodloužení lhůty pro dokončení díla do 31.12.2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 11.11.2020*

10/66/20/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na ulici Družstevní 584, Velká Bíteš ke dni 30.11.2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2020*

11/66/20/RM rozhoduje udělit souhlas První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s. Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 00176109 k podnájmu bytu, nacházejícím se v domě na adrese U Stadionu 277, 595 01 Velká Bíteš. Souhlas se uděluje po dobu trvání nájmu, a to do 30.09.2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 16.11.2020*

12/66/20/RM bere na vědomí zápis z 11. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 11/2020 – COVID 19 a zápis z 12. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 12/2020 – COVID 19.

13/66/20/RM rozhoduje uzavřít se společností CETIN a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 000 Praha smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 2204/2, p.č. 2211/1, p.č. 3005/19, p.č. 3005/20 v k.ú. a obci Velká Bíteš z důvodu překládky sítě elektronických komunikací v rámci stavby „Chodník a lávka v ul. Jihlavská ve Velké Bíteši“ za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

14/66/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.12.2020 do 31.10.2021 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc mínus 20 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2020*

15/66/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím účelového daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádostič.j. MÚVB/7339/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.11.2020

16/66/20/RM rozhoduje zrušit vyhrazené parkovací místo pro zdravotně a tělesně postižené občany (bez omezení) před domem čp. 368 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši a odstranit dopravní značení na náklady města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.12.2020*

17/66/20/RM rozhoduje souhlasit s přerušením provozu MŠ Lánice 300, Velká Bíteš dne 12.11.2020 z důvodu přerušení dodávky vody dle návrhu ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7357/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 12.11.2020

18/66/20/RM schvalujevyplacení odměny za 2. pololetí roku 2020:

 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
 • řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.11.2020*

19/66/20/RM souhlasí s návrhem Kraje Vysočina ve věci dopravní obslužnosti obce, ve kterém Kraj Vysočina přebírá pod svoji objednávku od 01.01.2021 spoj linky 760421/6 a nepřebírá spoje linek 760420/8,9,12 a 760422/3.

Rada města dále rozhoduje neuzavírat Smlouvu o veřejných službách se společností ICOM Jihlava na rok 2021.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.12.2020*