65/20 - 19.10.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 65/2020 konané dne 19.10.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/65/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 65/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 64/2020
 3. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
 4. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 5. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města Velká Bíteš
 6. Prominutí nájemného
 7. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 8. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 9. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 10. Rozpočtové opatření č. 12/2020
 11. Rekonstrukce MK ulice Pod Hradbami – přeložka zařízení distribuční soustavy č. 9090005869
 12. Seznam investic Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko
 13. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Velká Bíteš – Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“
 14. Dohoda o vyhrazení parkovacích míst
 15. Bezúplatný převod pozemků p.č. 1351/2, 177/9, 1342/25, bezúplatné nabytí pozemků p.č. 3014/11, 3014/7, 3014/4, 3014/10, 3015/14, 3015/15, 3017/11, 3017/12, 3017/10, 3015/10, 3015/17, 3015/13, 3015/11, 3014/12, 3014/13, 3014/20. 3014/14, 3014/21, 3014/22, 3014/16, 3014/17, 3014/18, 3014/19, 3011/28, 3017/9, 3014/15 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Veřejná zakázka „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu“
 17. Směna částí pozemků p.č. 2146/1, 2146/2, 2146/3, 2920/1 a pozemku p.č. 4445/4 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Výroční zpráva SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš za školní rok 2019/2020
 19. Databáze IS Radnice Vera
 20. Výroční zpráva ZŠ Velká Bíteš za školní rok 2019/2020
 21. Pořízení geografického informačního systému
 22. Revokace usnesení č. 18/64/20/RM
 23. Informace o situaci v MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86
 24. Dodatek č. 1 ke smlouvě o finančním příspěvku na stavbu „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová čtvrť – II. etapa“
 25. Plán oprav chodníků a místních komunikací ve Velké Bíteši
 26. Záměr úplatného převodu movitého majetku města
 27. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 19.10.2020

2/65/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 64/2020 ze dne 05.10.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 05.10.2020

3/65/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.10.2022 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

4/65/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.10.2021 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

5/65/20/RM rozhoduje provést kontroly hospodaření za rok 2020 u všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš způsobem navrženým Odborem finančním MěÚ. Protokoly z těchto kontrol budou předloženy radě města společně s účetními závěrkami příspěvkových organizací při jejich schvalování.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2021*

6/65/20/RM rozhoduje prominout nájemné za jeden měsíc nájemci bytu na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č.p. 5.

Rada města Velká Bíteš rozhoduje prominout nájemné za jeden měsíc nájemci nebytového prostoru číslo 102 na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí č.p.5, IČ: 41588321.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2020*

7/65/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádostič.j. MÚVB/6641/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.10.2020

8/65/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš za dobu určitou od 01.11.2020 do 31.10.2021 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

9/65/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.10.2021 za nájemné 45 Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

10/65/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 12/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.10.2020*

11/65/20/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090005869 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 na přeložku vedení NN v ulici Pod Hradbami s předpokládanými náklady ve výši 1.166.469,- Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.12.2020*

12/65/20/RM bere na vědomí seznam investic SVK Žďársko na rok 2020, 2021 a 2022.

13/65/20/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Velká Bíteš – Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“ se společností VHS stavby a.s., Na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052, který se týká změny termínu zahájení stavby.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 22.10.2020*

14/65/20/RM rozhoduje uzavřít se spol. SALVEON a.s., IČ: 292 68 575, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno dohodu o dlouhodobém vyhrazení 3 parkovacích míst na pozemku p.č. 1381/4 v k.ú. a obci Velká Bíteš za jednorázovou úhradu za každý kalendářní rok užívání ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2020*

15/65/20/RM doporučuje ZM

a) rozhodnout bezúplatně převést z vlastnictví města Velká Bíteš jako dárce do vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako obdarovaného pozemky p.č. 1351/2 ostatní plocha o výměře 285 m2, p.č. 177/9 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 a p.č. 1342/25 ostatní plocha, silnice o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, přičemž obdarovaný uhradí náklady související s nabytím uvedených pozemků do svého vlastnictví

a

b) rozhodnout bezúplatně nabýt z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava jako dárce do vlastnictví města Velká Bíteš jako obdarovaného pozemky

p.č. 3014/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 58 m2,

p.č. 3014/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2,

p.č. 3014/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2,

p.č. 3014/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2,

p.č. 3015/14 ostatní plocha, zeleň o výměře 73 m2,

p.č. 3015/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2,

p.č. 3017/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2,

p.č. 3017/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2,

p.č. 3017/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 112 m2,

p.č. 3015/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 101 m2,

p.č. 3015/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2,

p.č. 3015/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2,

p.č. 3015/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 22 m2,

p.č. 3014/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2,

p.č. 3014/13 ostatní plocha, zeleň o výměře 8 m2,

p.č. 3014/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 43 m2,

p.č.3014/14 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2,

p.č. 3014/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2,

p.č. 3014/22 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4 m2,

p.č. 3014/16 ostatní plocha, zeleň o výměře 1 m2,

p.č. 3014/17 ostatní plocha, zeleň o výměře 3 m2,

p.č. 3014/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2,

p.č. 3014/19 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2,

p.č. 3011/28 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 450 m2,

p.č. 3017/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 m2,

p.č. 3014/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, přičemž obdarovaný uhradí náklady související s nabytím uvedených pozemků do svého vlastnictví.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

16/65/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti VHS Bohemia a.s., Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 47910305, kontaktní adresa: Jamská 2504/69, 591 01 Žďár nad Sázavou na realizaci stavby „Velká Bíteš – novostavba 14 BD“ za cenu 1.945.731,72 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 16.11.2020*

17/65/20/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 2146/1 o výměře 846 m2, část pozemku p.č. 2146/2 o výměře 125 m2, část pozemku p.č. 2146/3 o výměře 677 m2, část p.č. 2920/1 o výměře 15 m2 a pozemku p.č. 4445/4 orná půda o výměře 1083 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví České republiky-Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, IČ: 70885184, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava za budovu č.p. 307 jiná stavba na pozemku p.č. 2729/7 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví České republiky-Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, IČ: 70885184, se sídlem Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.12.2020*

18/65/20/RM bere na vědomívýroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace o činnosti školy za školní rok 2019/2020.

19/65/20/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo číslo SWR/17/290 se společností VERA, spol. s r. o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 716/2, IČ: 62587978 týkající se přechodu na jinou databázovou platformu pro provoz informačního systému radnice.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.10.2020*

20/65/20/RM bere na vědomívýroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o činnosti školy za školní rok 2019/2020.

21/65/20/RM rozhoduje zakoupit geografický informační systém od firmy T-mapy spol. s.r.o. a po zavedení systému ukončit spolupráci s firmou Gepro spol. s.r.o.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.11.2020*

22/65/20/RM rozhoduje

a)revokovat usnesení č. 18/64/20/RM ze dne 05.10.2020,

b) uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2020 do 30.04.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu). Po vypršení doby nájmu již nebude nájemní vztah prodloužen, neboť pominul důvod pro přidělení bytu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

23/65/20/RM bere na vědomí informaci o situaci v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci a souhlasí s opatřením navrženým paní ředitelkou.

24/65/20/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o finančním příspěvku na stavbu „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová čtvrť – II. etapa“ s SVK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513. Dodatkem č. 1 se navyšuje příspěvek o 398.196,- Kč.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.11.2020*

25/65/20/RM rozhoduje přijmout a postupně realizovat předložený Plán oprav chodníků a místních komunikací ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.12.2020*

26/65/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu movitého majetku města - hasičského vozidla MAN TGM 18.330 4x4 BB, znalecký posudek 2.680.000 Kč, za nejvyšší nabídku kupní ceny.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23.10.2020*