64/20 - 05.10.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 64/2020 konané dne 05.10.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/64/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 64/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 63/2020
 3. Zahájení řízení o výmazu oboru vzdělání 21-55-H/01
 4. Žádost o stanovisko k fungování komunitní základní školy Lípa
 5. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 6. Záměr změny nájemního vztahu – střecha a půda budovy č.p. 239 v k.ú. Velká Bíteš
 7. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 8. Výroční zpráva ZUŠ, Velká Bíteš za školní rok 2019/2020
 9. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení upraveného odpisového plánu na rok 2020
 10. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím darů
 11. Změna smlouvy o výpůjčce ze dne 01.10.2019
 12. Nájemní smlouvy – SZ obchvat
 13. Žádost o dlouhodobý pronájem rekreačního objektu Letná
 14. Schválení ústřední inventarizační komise
 15. Žádost PeHo Stav s.r.o. o vyjádření
 16. Rozpočtové opatření č. 11/2020
 17. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas s přijetím daru
 18. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš
 19. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 20. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas s přijetím daru
 21. Pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš
 22. Žádost ZŠ Velká Bíteš o vyjádření k bezúplatnému poskytování prostoru tělocvičny v době trvání nouzového stavu
 23. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přerušením provozu školní družiny v době prázdnin
 24. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 25. Projekt „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“
 26. Setkání se zástupci FC PBS Velká Bíteš
 27. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 05.10.2020

 

2/64/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 63/2020 ze dne 29.09.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 05.10.2020

 

3/64/20/RM bere na vědomí informaci ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace o zahájení řízení MŠMT o výmazu oboru vzdělání 21-55-H/01 Slévač z rejstříku škol a školských zařízení.

 

4/64/20/RM rozhoduje ve věci „Opětovné žádosti o stanovisko Města Velká Bíteš k fungování komunitní základní školy Lípa, jež bude na území města provozována“ setrvat na svém stanovisku formulovaném v usnesení č. 29/59/20/RM ze dne 24.08.2020.

odpovědnost: starosta

termín: 12.10.2020

 

5/64/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2020 do 31.10.2021 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

 

6/64/20/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 7/83/17/RM ze dne 31.07.2017 a nahradit ho novým usnesením:

RM rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 27.06.2001 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 jako nájemcem části nemovitosti v budově č.p. 239, která je součástí pozemku p.č. 759 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v navýšení stávajícího nájemného na 120.000,- Kč bez DPH/rok včetně zavedení automatické valorizace a prodloužení doby nájmu o 2 roky.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2020*

 

7/64/20/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodního řadu Pod Babincem II“ ve výši 32.000,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.10.2020*

 

8/64/20/RM bere na vědomívýroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace o činnosti školy za školní rok 2019/2020.

 

9/64/20/RM schvaluje upravený odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6384/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

 

10/64/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím darů Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádostič.j. MÚVB/6397/20.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.10.2020

 

11/64/20/RM rozhoduje uzavřít předložený dodatek číslo 2, kterým se mění smlouva o výpůjčce nebytového prostoru č.101 v budově bez č.p., která je součástí pozemku parc.č. 1339/4 v obci a k.ú. Velká Bíteš, ze dne 01.10.2019 ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.01.2020, uzavřená mezi městem Velká Bíteš, IČ:00295647, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš (půjčitelem) a TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., IČ: 15544389, se sídlem Tyršova 617, 595 01 Velká Bíteš (vypůjčitelem), a to s platností a účinností od 01.11.2020. Předmětem této změny je změna doby platnosti, která se mění z doby neurčité na dobu určitou v délce 10 let.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

 

12/64/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvy mezi městem Velká Bíteš jako nájemcem a vlastníky pozemků p.č. 3256/1, p.č. 3255/1, části pozemku p.č. 3315/1 o výměře cca 1000 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš jako pronajímateli za účelem jejich využití jako skládkové plochy ornice v rámci stavby „Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat“ za nájemné 10,- Kč/m2/rok.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

13/64/20/RM rozhoduje vzít na vědomí žádost předsedy Základní školy Lípa, z.s. o dlouhodobý pronájem nebytového prostoru č. 101 o výměře 125,27 m2 v budově č.p. 130, která je součástí pozemku p.č. 2560 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš. O dalším využití objektu bude rozhodnuto po zpracování ekonomického výhledu provozu uvedeného nebytového prostoru.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2020*

 

14/64/20/RM schvaluje ústřední inventarizační komisi pro zajištění inventur majetku města Velké Bíteše za rok 2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

 

15/64/20/RM rozhoduje souhlasit s rozmístěním parkovacích míst včetně zřízení nového sjezdu a vstupu na pozemek parc.č. 1327/1 v k.ú. Velká Bíteš, nahrazením původně navrhovaných 5 ks parkovacích míst výstavbou 5 ks garáží a umístěním skladu zahradního nábytku, dle předložené projektové dokumentace. Konkrétní technické podmínky pro výstavbu, zejména odvod dešťových vod ze zpevněných ploch a rodinných domů, budou stanoveny ve vyjádření odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 20.10.2020*

 

16/64/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 11/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.10.2020*

 

17/64/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádostič.j. MÚVB/6446/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.10.2020

 

18/64/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2020 do 30.04.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

 

19/64/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2020 do 30.04.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.10.2020*

 

20/64/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádostič.j. MÚVB/6453/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.10.2020

 

21/64/20/RM s účinností od 15.10.2020

1. rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 6/08 ze dne 17.03.2008 ve znění: „Rada města schvaluje, aby MěÚ Velká Bíteš, odbor výstavby a ŽP vykonával územně plánovací činnost v rozsahu přenesené působnosti dle § 6 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), a to na základě splnění všech kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost stanovených v § 24 stavebního zákona, kterými jsou osvědčení o vykonání zkoušky k ověření zvláštní odborné způsobilosti v územním plánování, vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a dosažení předepsané doby odpovídající praxe vedoucím odboru výstavby a životního prostředí.“

2. schvaluje žádost města Velká Bíteš Městskému úřadu Velké Meziříčí o pořízení nového Územního plánu Velká Bíteš, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo města Velká Bíteš usnesením č. 19/12/16/ZM ze dne 13.06.2016

3. schvaluje Přílohu č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Velká Bíteš, kterou se stanoví organizační struktura úřadu, náplně práce tajemníka a odborů.

odpovědnost: starosta

termín: 15.10.2020*

 

22/64/20/RM rozhoduje souhlasit s bezúplatným poskytování tělocvičny Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací k tréninkům taneční skupiny Mighty Shake Zastávka u Brna v budově Tišnovská od 05.10.2020 po dobu trvání nouzového stavu, který se týká omezení počtu osob ve vnitřních prostorech.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 05.10.2020

 

23/64/20/RM rozhoduje souhlasit s přerušením provozu školní družiny v době vedlejších prázdnin (podzimní, pololetní, jarní a velikonoční prázdniny) a v době hlavních prázdnin pro školní rok 2020/2021 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: průběžně

 

24/64/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádostič.j. MÚVB/6481/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.10.2020