63/20 - 29.09.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 63/2020 konané dne 29.09.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/63/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 63/2020 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 62/2020
  3. Revokace usnesení č. 7/61/20/RM
  4. Projektová dokumentace akce „Velká Bíteš – Rekonstrukce MK Pod Hradbami“
  5. Veřejná zakázka – „Velká Bíteš – Reprodukce MKDS Velká Bíteš“
  6. Stav dotačního projektu „Pořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš“
  7. Opravy závad na chodnících
  8. Zvýšení bezpečnosti v křižovatce ulic Lánice, Jihlavská
  9. Cenová nabídka na dodávku a montáž nábytku do kanceláří Městského úřadu Velká Bíteš
  10. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 29.09.2020

 

2/63/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 62/2020 ze dne 14.09.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 29.09.2020

 

3/63/20/RM rozhoduje

a) revokovat usnesení č. 7/61/20/RM ze dne 07.09.2020,

b) uzavřít nájemní smlouvu s První brněnskou strojírnou, a. s., Vlkovská 279, Velká Bíteš, IČO: 00176109 k bytu č. 205, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc. Zároveň pověřuje odbor majetkový k jednání o ukončení platnosti dohody uzavřené mezi městem Velká Bíteš a PBS, a. s. Velká Bíteš ze dne 29.08.2000.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

 

4/63/20/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 23/99/18/RM ze dne 29.01.2018 a nahradit jej tímto zněním:

Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti PROFI Jihlava spol. s.r.o., Pod Příkopem 6, 58601 Jihlava, IČ: 18198228 ve výši 235.950,- Kč včetně DPH na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení na akci „Velká Bíteš – Rekonstrukce MK Pod Hradbami“ a práce objednat.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.10.2020*

 

5/63/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti AXEC, s.r.o., Palackého třída 238/93, 612 00 Brno, IČ: 60742577 na zakázku „Velká Bíteš – Reprodukce MKDS Velká Bíteš“ za cenu 482.341,70 Kč a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.10.2020*

 

6/63/20/RM bere na vědomí stav dotačního projektu „Pořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš“ a pověřuje odbor správní jednáním v této záležitosti s Centrem pro regionální rozvoj České republiky, státní příspěvkovou organizací řízenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.10.2020*

 

7/63/20/RM pověřuje odbor investic a rozvoje zajištěním oprav lokálních závad na chodnících ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.10.2020*

 

8/63/20/RM pověřuje odbor investic a rozvojepředložením návrhu řešení na zvýšení bezpečnosti v křižovatce ulic Lánice a Jihlavská podél pozemků p.č. 303, 304 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 05.10.2020*

 

9/63/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od zhotovitele, IČ: 64272141 na dodávku a montáž nábytku do kanceláří MÚ Velká Bíteš za cenu 416.730,- Kč včetně DPH a nábytek u něho objednat.

odpovědnost: starosta

termín: 31.10.2020*