62/20 - 14.09.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 62/2020 konané dne 14.09.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/62/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 62/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 61/2020
 3. Autorský dozor na stavbu „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace“
 4. Záměr bezúplatného převodu pozemků p.č. 1351/2, p.č. 177/9, p.č. 1342/25 v k.ú. Velká Bíteš
 5. Organizační řád ZŠ Velká Bíteš
 6. Výroční zpráva ZŠ a PŠ Velká Bíteš za školní rok 2019/2020
 7. Záměr směny částí pozemků p.č. 2146/1, p.č. 2146/2, p.č. 2146/3, p.č. 2920/1 a pozemku p.č. 4445/4 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 8. Žádosti o poskytnutí dotace
 9. Veřejná zakázka „Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“
 10. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 11. Návrhy na volbu členů kontrolního a finančního výboru
 12. Posouzení návrhu JŘ ZM pověřencem pro ochranu osobních údajů
 13. Informace ICKK o přeložení místa koncertu
 14. Oprava cesty na novém hřbitově, Tišnovská, Velká Bíteš
 15. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 14.09.2020

2/62/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 61/2020 ze dne 07.09.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 14.09.2020

3/62/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ:15261182 na výkon autorského dozoru na stavbě „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace“ za cenu 19.360,-Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 09.10.2020*

4/62/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr bezúplatného převodu pozemku p.č. 1351/2 ostatní plocha o výměře 285 m2, p.č. 177/9 ostatní plocha, silnice o výměře 111 m2 a p.č. 1342/25 ostatní plocha, silnice o výměře 76 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

5/62/20/RM bere na vědomí Organizační řád Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace platný od 01.09.2020.

6/62/20/RM bere na vědomívýroční zprávu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o činnosti školy za školní rok 2019/2020.

7/62/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2146/1 o výměře 846 m2, části p.č. 2146/2 o výměře 125 m2, části p.č. 2146/3 o výměře 677 m2, části p.č. 2920/1 o výměře 15 m2 a pozemku p.č. 4445/4 orná půda o výměře 1083 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

8/62/20/RM rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, p. o. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5783/20 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2020*

9/62/20/RM rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš, o. s. dar rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5870/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2020*

10/62/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti VHS stavby a.s., Na Hranici 14, 586 01 Jihlava, IČ: 25183052 na realizaci stavby „Velká Bíteš – Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“ za cenu 8.663.212,95 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.10.2020*

11/62/20/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš ke dni 30.09.2020.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

12/62/20/RM bere na vědomí návrh KSČM, ODS, Občanského sdružení za zdravé město bez kamionů a Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš na volbu členů kontrolního a finančního výboru.

13/62/20/RM bere na vědomí posouzení návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Velká Bíteš pověřencem pro ochranu osobních údajů ze dne 10.09.2020 a rozhoduje setrvat na svém původním návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Velká Bíteš, který byl doporučen Zastupitelstvu města Velká Bíteš.

odpovědnost: tajemnice

termín: 14.09.2020

14/62/20/RM bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace, týkající sepřeložení místa konání koncertu skupiny 05A Radeček a Poetika dne 18.09.2020 ze sálu KD na ulici Vlkovská 482 na fotbalový stadion ve Velké Bíteši, a to z důvodu přijetí opatření proti šíření onemocnění COVID-19, s tím, že budou dodrženy hlukové limity a noční klid.

15/62/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 25594940, na provedení opravy hlavní cesty na novém hřbitově, ulice Tišnovská, Velká Bíteš (od schodiště ke kříži, cca 400 m2) za cenu 312.244,00 Kč bez DPH (377.815,00 Kč s DPH) a tuto opravu objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*