60/20 - 31.08.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 60/2020 konané dne 31.08.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/60/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 60/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Dohoda o finančním příspěvku na vybudování parkovacích stání
 3. Dodatek č. 1 smlouvy č. 038056 s THT Polička, s.r.o.
 4. Zápis RM č. 59/2020
 5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 6. Vícepráce na akci veřejné osvětlení Košíkov
 7. Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace“
 8. Záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“
 9. „Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“ – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
 10. Rozpočtové opatření č. 10/2020
 11. Pronájem části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Úplatný převod pozemků p.č. 3008/11, p.č. 3008/57 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Bezúplatné nabytí částí pozemku p.č. 3237 a části p.č. 3319 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Rekonstrukce částí ulic U Stadionu a Družstevní
 15. Projekt „Novostavba místní komunikace ve II. etapě lokality U Stadionu“
 16. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s navýšením kapacity školy
 17. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 18. Úplatný převod pozemků p.č. 130/3, p.č. 132/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 19. Směna pozemků p.č. 3253/1, p.č. 3250, p.č. 3254/1, p.č. 3257/1 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna části pozemku p.č. 4657 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 2163 a p.č. 2165/1 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Žádost o propůjčení sálu v KD ve Velké Bíteši
 23. Směna části pozemku p.č. 2293/4 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Záměr výpůjčky nebytového prostoru č. 101 – budova č.p. 67 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Jednací řád ZM
 26. Umístění volebního zařízení – reklamních bannerů
 27. Zadávací dokumentace projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 28. Program ZM č.13/2020
 29. Návrh ČSSD na volbu členů kontrolního a finančního výboru
 30. Problematika osadních výborů
 31. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 31.08.2020

2/60/20/RM rozhoduje uzavřít se společností OLMAN spol. s r.o., IČ: 255 78 375, se sídlem Jakuba Obrovského 228/1a, Bystrc 635 00 Brno dohodu o finančním příspěvku městu Velká Bíteš ve výši 500.000,- Kč na vybudování 10 parkovacích stání na pozemcích p.č. 104, p.č. 627/1, příp. na jiných sousedních pozemcích v k.ú. a obci Velká Bíteš k zajištění parkovacích stání pro provozování dětské skupiny v budově č.p. 725, která je součástí pozemku p.č. 106 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2020*

3/60/20/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy č. 038056 s THT Polička, s.r.o. na pořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš a rozhoduje odeslat výzvu městem Velká Bíteš prodávajícímu THT Polička s.r.o. k zahájení plnění předmětu smlouvy.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.08.2020*

4/60/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 59/2020 ze dne 24.08.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 31.08.2020

5/60/20/RM rozhoduje poskytnout NoMen Run, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5515/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2020*

6/60/20/RM souhlasí s vyčíslením víceprací společnosti VM REKOSTAV, s.r.o. Nádražní 530/27, Velké Meziříčí, IČ:46971971 na akci VO Košíkov v celkové výši 117.199,39 Kč včetně DPH a rozdělením jejich financování mezi místní část Košíkov a město Velkou Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 25.09.2020*

7/60/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace“)“ za cenu maximálně 19.069,60 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2020*

8/60/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti ARCHAIA Brno z.ú., Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“ za cenu maximálně 19.069,60 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2020*

9/60/20/RM rozhoduje uzavřít se společností PROJEKTY B.H., s.r.o., Valouškova 575/11, 635 00 Brno-Bystrc, IČ: 02103800 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na projektovou dokumentaci stavby „Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“, kterým se navyšuje cena o 30.250,- Kč včetně DPH a prodlužuje termín odevzdání o 1 měsíc, tj. do 30.10.2020.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2020*

10/60/20/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 10/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.09.2020*

11/60/20/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi městem jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v prodloužení doby nájmu na dobu do 31.12.2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

12/60/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 3008/11 ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 a pozemek p.č. 3008/57 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 100,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.09.2020*

13/60/20/RM doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 3319 oddělenou geometrickým plánem č. 3185-98/2020 a nově označenou p.č. 3319/2 orná půda o výměře 453 m2 a id. ½ částí pozemku p.č. 3237 oddělených geometrickým plánem č. 3184-97/2020 a nově označených p.č. 3237/2 orná půda o výměře 1923 m2 a p.č. 3237/4 orná půda o výměře 51 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3 do vlastnictví města Velká Bíteš. Město Velká Bíteš uhradí náklady související s nabytím pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.09.2020*

14/60/20/RM bere na vědomí postup prací stavebního záměru rekonstrukce ulic U Stadionu a Družstevní.

15/60/20/RM bere na vědomí předložený stavební záměr novostavby místní komunikace ve II. etapě lokality U Stadionu.

16/60/20/RM rozhoduje souhlasit se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu žáků Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace, a to ze 300 na 360 žáků s účinností od 01.09.2021.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 01.09.2021

17/60/20/RM bere na vědomí písemné odvolání. Z důvodu nesplnění podmínky pro užívání bytu pro příjmově vymezené skupiny obyvatel zůstává v platnosti a neměnné usnesení číslo 8/57/20/RM ze dne 27.07.2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.09.2020*

18/60/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemky p.č. 130/3 lesní pozemek o výměře 1990 m2 a p.č. 132/7 lesní pozemek o výměře 4668 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš včetně lesních porostů z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Lesního družstva svazu obcí s.r.o., IČ: 634 87 977, se sídlem č.p. 46, 595 01 Březské za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 87.960,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.09.2020*

19/60/20/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemky p.č. 3250 orná půda o výměře 167 m2, p.č. 3253/1 orná půda o výměře 1417 m2, p.č. 3254/1 orná půda o výměře 931 m2, p.č. 3257/1 orná půda o výměře 451 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3262 oddělené geometrickým plánem č. 3154-40/2020 a nově označené p.č. 3262/3 orná půda o výměře 1673 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Město Velká Bíteš zřídí ve prospěch První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., IČ: 00176109, se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš bezúplatně věcné břemeno za účelem umístění, zřízení, provozu, údržby, opravy a odstranění kanalizace na pozemku p.č. 3262/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš a zajistí na vlastní náklady připoložení chráničky DN 200. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.09.2020*

20/60/20/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 4657 orná půda o výměře cca 8870 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 3294/1 oddělené geometrickým plánem č. 3179-86/2020 a nově označené p.č. 3294/6 o výměře 980 m2 a p.č. 3294/7 orná půda o výměře 1870 m2, pozemky p.č. 2492/3 trvalý travní porost o výměře 174 m2, p.č. 3407 orná půda o výměře 2951 m2, p.č. 3725/1 orná půda o výměře 2405 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 25,- Kč/m2. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.09.2020*

21/60/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt

- část pozemku p.č. 2163 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 33.800,- Kč,

- část pozemku p.č. 2165/1 zahrada o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 3.640,- Kč.

Kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.09.2020*

22/60/20/RM ukládá řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizacevypůjčit FC PBS Velká Bíteš z. s.sál v Kulturním domě ve Velké Bítešiod 26. 09.2020 (15:00 h) do 28.09.2020 (15:00 h) za účelem zajištění zázemí mezinárodního fotbalového turnaje mládeže „O pohár města Velká Bíteš“.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 26.09.2020

23/60/20/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 2293/4 trvalý travní porost o výměře cca 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 700 zahrada o výměře cca 140 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že město Velká Bíteš zřídí ve prospěch pozemku p.č. 700 v k.ú. Velká Bíteš věcné břemeno spočívající v právu průchodu a průjezdu přes části pozemků p.č. 2293/4, p.č. 4623 v k.ú. a obci Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.09.2020*

24/60/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky nebytového prostoru č. 101 o výměře 65,81 m2 včetně příslušenství v budově č.p. 67, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 118 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.10.2020 s tříměsíční výpovědní dobou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.09.2020*

25/60/20/RM doporučuje ZM vydat Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění.

odpovědnost: tajemnice

termín: 14.09.2020

26/60/20/RM rozhoduje neposkytovat v rámci volebních kampaní plochu Masarykova náměstí a budov města na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši pro reklamní zařízení volebních skupin a stran. Rada města Velká Bíteš rozhoduje souhlasit na základě žádosti s umístěním reklamního zařízení na pozemku parc.č. 1342/1 v k.ú. Velká Bíteš při ulici Na Valech dle odsouhlaseného situačního výkresu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín:.04.09.2020*

27/60/20/RM schvaluje zadávací dokumentaci projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2020*

28/60/20/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 13/2020 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 14.09.2020 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Volba předsedy a dalších členů finančního výboru
 4. Volba předsedy a dalších členů kontrolního výboru
 5. Rozpočtová opatření č. 6/2020,7/2020,8/2020 a 9/2020 na vědomí
 6. Rozpočtové opatření č. 10/2020 ke schválení
 7. Plnění rozpočtu města k 31.08.2020
 8. Poskytnutí dotace z rozpočtu města
 9. Bezúplatné nabytí částí pozemků p.č. 3319, 3237 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí pozemků p.č. 4602, 1058/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí části p.č. 2163 a části p.č. 2165/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Směna části p.č. 700 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Směna p.č. 3253/1, 3250, 3254/1, 3257/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Směna části p.č. 4657 v k.ú. a obci Velká Bíteš
 15. Úplatný převod p.č. 3008/11, 3008/57 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatný převod id. 83/519 p.č. 1608/4, 1608/5 v k.ú. Březské
 17. Úplatný převod p.č. 130/3, p.č. 132/7 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 18. Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
 19. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
 20. Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš
 21. Diskuze
 22. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 14.09.2020

29/60/20/RM bere na vědomí návrh Místní organizace ČSSD Velká Bíteš na volbu členů kontrolního a finančního výboru.