59/20 - 24.08.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 59/2020 konané dne 24.08.2020

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/59/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 59/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 58/2020
 3. Hospodaření ICKK
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2020
 5. Nabídka na opravu fasády KD v Jindřichově
 6. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš
 7. Žádost o poskytnutí finančního daru
 8. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 9. Dopravní značení
 10. Úplatný převod id. 83/519 pozemků p.č. 1608/4, p.č. 1608/5 v k.ú. Březské
 11. Úplatné nabytí pozemků p.č. 1058/3, p.č. 4602 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 13. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 14. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na stavbě "Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu - Dešťová kanalizace"
 15. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví na stavbě „Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“
 16. Technický dozor stavebníka na stavbu "Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace"
 17. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích
 18. Úprava zeleně
 19. Záměr úplatného převodu movitého majetku města
 20. Jmenování vedoucí odboru majetkového
 21. Žádost Polikliniky Velká Bíteš – nepřímá digitalizace RTG
 22. Zázemí zimního stadionu
 23. Koncepce rozvoje sportovních ploch ve Velké Bíteši
 24. Žádost o souhlas se zahájením řízení na změnu užívání budovy na pozemku parc.č.1339/4 v k.ú. Velká Bíteš a o změnu smlouvy o výpůjčce k této budově
 25. Řešení financování Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš
 26. Smlouva o správě sportovního zařízení
 27. Žádost o poskytování podkladových materiálů pro radu města
 28. Žádost o stanovisko k fungování komunitní školy Lípa
 29. Revokace usnesení č.19/41/20/RM
 30. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 24.08.2020

 

2/59/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 58/2020 ze dne 12.08.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 24.08.2020

 

3/59/20/RM bere na vědomí předložený materiál ohospodaření Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace v letech 2017-2020.

 

4/59/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 9/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 04.09.2020*

 

5/59/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku a uzavřít smlouvu o dílo na opravu fasády kulturního domu, včetně hasičky a kůlny na dřevo v Jindřichově, v rozsahu nabídky předložené společností VH MONT-STAV s.r.o., Masarykovo nám. 105, Náměšť nad Oslavou IČ: 28263511, za celkovou cenu 692.424,85 Kč včetně DPH a současně objednat výměnu vstupních dveří a jednoho okna pro KD Jindřichov u HZB, spol. s r.o., Pražská 548/136, Brno, IČ: 25510916 v celkové výši 29.480,20 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

6/59/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost:odbor majetkový

termín: 31.08.2020*

 

 

7/59/20/RM rozhoduje neprominout část nákladu na vodné a stočné za rok 2019 k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš ve výši 5.242 Kč.

odpovědnost:odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

 

 

8/59/20/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5054/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2020*

 

9/59/20/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5053/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2020*

 

10/59/20/RM rozhoduje osadit dopravní značení „Zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t“ na ulici Na Valech v městě Velká Bíteš dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2020*

 

11/59/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést id. 83/519 pozemku p.č. 1608/4 ostatní plocha, silnice o výměře 551 m2 a id. 83/519 pozemku p.č. 1608/5 ostatní plocha, silnice o výměře 139 m2 v k.ú. a obci Březské z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 100,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k pozemkům.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.09.2020*

 

12/59/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 1058/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 106 m2 a pozemek p.č. 4602 orná půda o výměře 258 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.09.2020*

 

13/59/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.9.2020 do 31.08.2021 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2020*

 

14/59/20/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5357/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2020*

 

15/59/20/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/5356/20 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.09.2020*

 

16/59/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 75852837 na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě "Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace" za cenu 36.000,- Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2020*

 

17/59/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 75852837 na výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě „Velká Bíteš - Rekonstrukce ulic Nová čtvrť“ za cenu 45.000,- Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2020*

 

18/59/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 620 820 86 na výkon technického dozoru stavebníka na stavbě "Velká Bíteš – novostavba 14 BD, ul. U Stadionu – Dešťová kanalizace" za cenu 114.950,- Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.10.2020*

 

19/59/20/RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.  

odpovědnost: tajemnice

termín: 14.09.2020

 

20/59/20/RM pověřuje odbor majetkový zajistit přípravu odstranění přerostlé zeleně, která ohrožuje bezpečnost silničního provozu v oblasti ulic Za Uličkami, Družstevní, Lánice a Kpt. Jaroše.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.10.2020*

 

21/59/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu movitého majetku města - hasičských vozidel: Renault Trafic, znalecký posudek 21.000,- Kč, za nejvyšší nabídku kupní ceny a Tatra T2 148 P, znalecký posudek 51.000,- Kč, za nejvyšší nabídku kupní ceny.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.09.2020*

 

22/59/20/RM jmenuje vedoucí odboru majetkového Městského úřadu Velká Bíteš s účinností od 01.09.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 01.09.2020*

 

23/59/20/RM rozhoduje souhlasit s předloženým výběrem společnosti AZX spol. s r.o., Švehlova 36, Praha 10, IČ: 60486368 a s přijetím cenové nabídky na nepřímou digitalizaci RTG pracoviště Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za částku 847.640 Kč s DPH.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 15.09.2020

 

24/59/20/RM ukládá odboru investic a rozvoje předložit radě města zdokumentování stávajícího stavu sportovišť ve Velké Bíteši a koncepci rozvoje sportovních ploch ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.12.2020*

 

25/59/20/RM rozhoduje

a) souhlasit se změnou užívání budovy, která je součástí pozemku p.č.1339/4 v obci a k.ú. Velká Bíteš, a to z užívání „stavba pro výrobu a skladování“ na užívání „stavba občanského vybavení“,

b) zveřejnit záměr změny smlouvy o výpůjčce ze dne 01.10.2019 ve znění dodatku číslo 1 ze dne 31.01.2020, uzavřené mezi Městem Velká Bíteš, IČ: 00295647, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš (půjčitelem) a TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., IČ: 15544389, se sídlem Tyršova 617, 595 01 Velká Bíteš (vypůjčitelem). Předmětem této změny je změna doby platnosti, která se mění z doby neurčité na dobu určitou v délce 10 let.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 16.09.2020*

 

26/59/20/RM bere na vědomí informace k řešení financování projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost“ a schvaluje další postup v daném případě podle návrhu odboru investic a rozvoje MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 18.09.2020*

 

27/59/20/RM rozhoduje

a) uzavřít předloženou smlouvu o správě sportovního zařízení – areálu fotbalového stadionu města Velká Bíteš s Technickými službami Velká Bíteš, spol. s r.o., IČ: 25594940, se sídlem Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš

a

b) uzavřít předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 29.11.2016 s FC PBS Velká Bíteš z.s., IČ: 433 83 955, se sídlem Lánice 40, 595 01 Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

28/59/20/RM rozhoduje nevyhovět žádosti o úpravu jednacího řádu Rady města Velká Bíteš v souvislosti s pravidelným poskytováním všech podkladových materiálů připravovaných pro jednání Rady města Velká Bíteš dle požadavku č.j. MÚVB/5034/20 ze dne 11.08.2020 v návaznosti na žádost č.j. MÚVB/2165/20.

Rada města konstatuje, že jednací řád Rady města Velká Bíteš, schválený dne 28.01.2019 pod číslem usnesení 19/6/19/RM, není v rozporu s platným právním řádem.

odpovědnost: místostarostka

termín: 04.09.2020*

 

29/59/20/RM bere na vědomíinformaci o fungování komunitní školy Lípa na území města. Rada města konstatuje, že v současnosti město neuvažuje s podporou jím nezřizovaných školských zařízení.

odpovědnost: starosta

termín: 04.09.2020*

 

30/59/20/RM rušísvoje usnesení č. 19/41/20/RM ze dne 10.02.2020 z důvodu, že stavebník předložil nový návrh svých staveb, který podstatně mění využití územía současně vyzývá stavebníka k předložení konečného řešení stavebního záměru na pozemcíchparc.č. 1327/1, 1327/2 a 1328/7 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.09.2020*