57/20 - 27.07.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 57/2020 konané dne 27.07.2020

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/57/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 57/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 56/2020
 3. Dluh na nájemném a zálohách na služby
 4. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš
 5. Zápis osadního výboru místní části Březka ze dne 18.06.2020
 6. Smlouva o dílo č. 202100790 se společností DETA, spol. s r.o.
 7. Zápis osadního výboru místní části Březka ze dne 30.01.2020
 8. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 9. Vedení městské kroniky pro rok 2020
 10. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 11. Poskytnutí daru
 12. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o udělení souhlasu s rozšířením kapacity školní družiny
 13. Záměr úplatného převodu pozemků p.č. 3008/11, p.č. 3008/57 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 15. Rozpočtové opatření č. 8/2020
 16. Smlouva o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 17. Výměna plynových kotlů v bytovém domě na Návrší č.p. 249 ve Velké Bíteši
 18. Žádost o dlouhodobý pronájem, případně prodej rekreačního objektu Letná
 19. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ve věci dovolání společnosti M - SILNICE a.s.
 20. Výsadba v intravilánu místních částí Bezděkov, Ludvíkov a Pánov
 21. Rekonstrukce ulice Pod Hradbami
 22. Návrh na zřízení tůní, příp. mokřadů v lesích města
 23. Cenová nabídka zhotovení kamenné zídky v místní části Pánov
 24. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o bezúplatné užívání prostor třídy
 25. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o převod nepotřebného majetku
 26. Předměty nalezené na území města
 27. Zastavovací studie v lokalitě U Stadionu ve Velké Bíteši
 28. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
 29. Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš
 30. Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku města
 31. Obnova bytu č. 302 na adrese Velká Bíteš, U Stadionu 548
 32. Cenová nabídka zhotovení nového oplocení p.č. 88/3 v k.ú. Košíkov
 33. Workoutové hřiště ve Velké Bíteši
 34. Záměr směny části pozemku p.č. 4657 v k.ú. Velká Bíteš
 35. Informace o přípravě záměru „VRT Praha – Brno“
 36. Sdělení odboru výstavby a ŽP k přípravě záměru “VRT a Velkobítešsko“
 37. Projekt „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“
 38. Žádost o předčasné ukončení nájmu
 39. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.07.2020

 

2/57/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 56/2020 ze dne 13.07.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 27.07.2020

 

3/57/20/RM rozhoduje předat dluh bývalých nájemců bytu na nájemném a zálohách na služby a dluh za vyúčtování služeb za rok 2017, 2018 k vymáhání soudní cestou.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2020*

 

4/57/20/RM rozhoduje

1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Návrší 249, Velká Bíteš ke dni 31.07.2020,

2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.08.2020 do 31.07.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2020*

 

5/57/20/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru místní části Březka ze dne 18.06.2020.

 

6/57/20/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o dílo č. 202100790 se společností DETA, spol. s r.o. na výrobu 4 ks interiérových dveří pro KD Březka za celkovou částku 36.361 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

 

7/57/20/RM bere na vědomí plán akcí místní části Březka pro roky 2020 až 2022.

 

8/57/20/RM rozhoduje neuzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.09.2020*

 

9/57/20/RM bere na vědomí Dodatek č. 1 Dohody o provedení práce uzavřený s kronikářem dne 20.07.2020 a návrh Dohody o provedení práce, na sepsání kroniky města Velká Bíteš za rok 2020.

odpovědnost: místostarostka

termín: 10.08.2020*

 

10/57/20/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout žadateli Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4277/20 ve výši 241.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 14.09.2020*

 

11/57/20/RM rozhoduje poskytnout dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4641/2020 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2020*

 

12/57/20/RM rozhoduje souhlasit s navýšením kapacity školní družiny Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace od 01.09.2020 na celkovou kapacitu 30 žáků.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2020

 

13/57/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 3008/11 ostatní plocha, silnice o výměře 178 m2 a pozemku p.č. 3008/57 ostatní plocha, silnice o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.08.2020*

 

14/57/20/RM rozhoduje poskytnout dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MUVB/4348/20 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2020*

 

15/57/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 8/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.08.2020*

 

16/57/20/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – vodovod Lánice II. etapa, od RD 652 po RD 43“ ve výši 799.280 Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.08.2020*

 

17/57/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče David spol. s r.o., Lánice 311, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 15545130 na realizaci výměny 10 ks plynových kotlů v bytech na adrese: Velká Bíteš, Návrší 249 za cenu 412.250,00 Kč bez DPH (474.088,00 Kč včetně DPH) a uzavřít smlouvu o dílo na předmětnou zakázku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.08.2020*

 

18/57/20/RM rozhoduje zamítnout žádost o dlouhodobý pronájem nebytového prostoru č. 101 o výměře 125,27 m2 v budově č.p. 130, která je součástí pozemku p.č. 2560 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace předložením ekonomického výhledu provozu objektu Letná pro následující období.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2020

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.08.2020*

 

19/57/20/RM bere na vědomí Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25.06.2020, č. j. 23 Cdo 3122/2019-366 o odmítnutí dovolání společnosti M - SILNICE a.s. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 25.03.2019, č. j. 18 Co 11/2019-332.

 

20/57/20/RM rozhoduje podat žádost o dotaci na základě Výzvy č. 9, Národního programu Životní prostředí, na výsadbu v místních částech Bezděkov - 12 stromů, Ludvíkov - 8 stromů, Pánov - 3 stromy.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2021*

 

21/57/20/RM bere na vědomí předložení připravované projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce ulice Pod Hradbami“.

 

22/57/20/RM rozhoduje požádat o dotaci z Ministerstva životního prostředí Výzvy č. 2/2020 podprogramu 115D174 na vybudování mokřadu na části parcely č. 261/1 k.ú. Košíkov a současně objednat projektové práce a inženýrskou činnost na jeho vybudování do částky maximálně 85.000 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.09.2020*

 

23/57/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti GERICO CZ, s.r.o. Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 06888640, na výstavbu kamenné zídky v místní části Pánov v ceně 194.552 Kč včetně DPH a současně uzavřít smlouvu o dílo se společnosti GERICO CZ, s.r.o. Nové sady 988/2, Staré Brno.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

24/57/20/RM rozhoduje souhlasit s realizací kroužku výuka angličtiny pro děti v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci v plném rozsahu dle žádosti ředitelky č.j. MÚVB/4642/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2020

 

25/57/20/RM rozhoduje bezúplatně převést od Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace do majetku města dětskou trampolínu Jumpine 335 cm v hodnotě 3.999 Kč, která se stala pro MŠ nepotřebnou, a následně ji umístit v místní části Březka.  

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.09.2020

 

26/57/20/RM rozhoduje naložit s předměty nalezenými na území města Velké Bíteše dle návrhu odboru správního takto: klíče, kabelky, brýle, mobilní telefony a dámské hodinky předat k likvidaci, v případě pánských náramkových hodinek rozhoduje ponechat je v majetku města.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.08.2020*

 

27/57/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti INSGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13 Sloup v Moravském Krasu, IČ: 29377340 a objednat zpracování zastavovací studie v lokalitě U Stadionu ve Velké Bíteši ve výši 90.750 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2020*

 

28/57/20/RM schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace, za účelem pořízení interaktivní dotykové tabule ve výši 87.533,82 Kč.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

 

29/57/20/RM schvaluje Přílohu č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Velká Bíteš, kterou se stanoví organizační struktura úřadu, náplně práce tajemníka a odborů s účinností od 01.09.2020.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.09.2020

 

30/57/20/RM rozhoduje pokácet 1ks smrku na pozemku parc.č. 770/2 v k.ú. Velká Bíteš a 2 ks smrku na pozemku parc.č. 771/1 v k.ú. Velká Bíteš, vše ve vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.08.2020*

 

31/57/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Ncorp s.r.o., Růžová 144, 59501 Velká Bíteš, IČ: 27721043, na provedení celkové rekonstrukce bytu číslo 302, U Stadionu 548/C, Velká Bíteš za cenu 490.951,00 Kč bez DPH a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2020*

 

32/57/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 41549015 na výstavbu nového oplocení pozemku p.č. 88/3 k.ú. Košíkov za cenu 189.988,15 Kč včetně DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

33/57/20/RM bere na vědomí informace o přípravě workoutového hřiště ve městě Velká Bíteš.

 

34/57/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 4657 orná půda o výměře cca 8900 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

termín: 31.08.2020*

 

35/57/20/RM 1. bere na vědomí informace o přípravě stavebního záměru Správy železnic „Vysokorychlostní trať Praha – Brno“,

2. nesouhlasí s propojením trati z Velké Bíteše směrem na obec Osová Bítýška,

3. ukládá starostovi města svolat další jednání se Správou železnic za účelem projednání uvedeného stavebního záměru,

4. ukládá starostovi města požádat Kraj Vysočina o pozastavení prací na aktualizaci Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, o kterou v souvislosti s VRT požádala Správa železnic.

odpovědnost: starosta

termín: 31.08.2020

 

36/57/20/RM bere na vědomí sdělení odboru výstavby a ŽP MÚ Velká Bíteš ze dne 23.07.2020, které bylo vydáno k přípravě záměru “VRT a Velkobítešsko“ v rozsahu dle prezentace ze dne 14.07.2020 zpracované Správou železnic.

 

37/57/20/RM bere na vědomí informace o přípravě projektu „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“ a pověřuje odbor investic a rozvoje přípravou podmínek pro prodej pozemků souvisejících s investičním projektem „Domov pro seniory a DZR Velká Bíteš“.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.12.2020*

 

38/57/20/RM rozhoduje

1. uzavřít se společností ZVEREXPELÁN s.r.o., IČO: 07730365, Lípová 178, 595 01 Velká Bíteš ke dni 31.07.2020 dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č.107 v budově č.p. 85 na pozemku p.č.60 v k.ú. a obci Velká Bíteš ze dne 23.01.2020,

2. zveřejnit záměr města pronajmout tento uvolněný nebytový prostor.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2020*