56/20 - 13.07.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 56/2020 konané dne 13.07.2020

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/56/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 56/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 55/2020
 3. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z programu „Bezpečná silnice 2020“
 4. Technický dozor stavebníka na stavbu „Velká Bíteš rekonstrukce ulic Nová čtvrť (obytná zóna)“
 5. Autorský dozor na stavbu „Velká Bíteš rekonstrukce ulic Nová čtvrť (obytná zóna)“
 6. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas se zabezpečením školního stravování
 7. Plnění rozpočtu města k 30.06.2020
 8. Náhradní program Tradičních bítešských hodů
 9. Žádost o umístění loutkového divadla
 10. Soudní řízení o stanovení povinnosti zdržet se zásahů spočívajících ve vnikání hluku na sousední pozemek
 11. Rozpočtové opatření č. 7/2020
 12. Záměr změny nájemního vztahu – pronájem části pozemku p.č. 1064/9 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš
 14. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 15. Nájemní smlouva k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš
 16. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 17. Žádost o povolení výcviku JSDH Velká Bíteš
 18. Schválení odměn
 19. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.07.2020

 

2/56/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 55/2020 ze dne 22.06.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 13.07.2020

 

3/56/20/RM rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, předloženou smlouvu č. FV02748.0010 o poskytnutí dotace ve výši 169.661 Kč na realizaci projektu „Rekonstrukce autobusových čekáren v místních částech: Bezděkov, Jáchymov, Jindřichov“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.07.2020*

 

4/56/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 62082086 na výkon technického dozoru stavebníka na stavbu „Velká Bíteš rekonstrukce ulic Nová čtvrť (obytná zóna)“ za cenu 169.400 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2020*

 

5/56/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, ČKAIT 1003135 na výkon autorského dozoru na stavbu „Velká Bíteš rekonstrukce ulic Nová čtvrť (obytná zóna)“ za cenu 29.000 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 30.09.2020*

 

6/56/20/RM rozhoduje na základě žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace souhlasit se zabezpečením školního stravování touto organizací pro nově vzniklý právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Katov, příspěvková organizace od 01.09.2020.

odpovědnost: starosta

termín: 01.09.2020

 

7/56/20/RM bere na vědomí plnění rozpočtu města a stav finančních prostředků na základních běžných účtech města k 30.06.2020.

 

8/56/20/RM bere na vědomí materiál zpracovaný Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací, týkající se akce Gulášfest 2020 plánované na 05.09.2020 a akce Bítešské folklorní odpoledne plánované na 13.09.2020, dále informaci FC PBS Velká Bíteš z.s. o přípravě kulturně - sportovního a společenského víkendu ve dnech 11.-13.09.2020 a pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace jednáním s FC PBS Velká Bíteš z.s. o případné možnosti požádat Kraj Vysočina o dotaci na tuto akci FC PBS Velká Bíteš z.s.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.07.2020

 

9/56/20/RM pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace projednáním podmínek hostování loutkového divadla u kulturního domu ve Velké Bíteši v termínu 20.-25.07.2020.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 17.07.2020

 

10/56/20/RM bere na vědomí protokol Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou o jednání na místě samém ve věci žalobce o stanovení povinnosti zdržet se zásahů spočívajících ve vnikání hluku na sousední pozemek ze dne 25.06.2020.*

 

11/56/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 7/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2020*

 

12/56/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené mezi městem jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš spočívající v prodloužení doby nájmu na dobu do 31.12.2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.07.2020*

 

13/56/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 09.2020 do 31.08.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2020*

 

14/56/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2020*

 

15/56/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.09.2020 do 31.08.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2020*

 

16/56/20/RM rozhoduje

1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš ke dni 31.07.2020,

2. uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.08.2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.07.2020*

 

17/56/20/RM rozhoduje souhlasit s výcvikem JSDH Velká Bíteš na pozemku p.č. 2729/1 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: starosta

termín: 17.07.2020

 

18/56/20/RM schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2020:

 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
 • ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace ve výši jednoho měsíčního platu.

odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.07.2020

 

19/56/20/RM schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2020 řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.07.2020

 

20/56/20/RM schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2020 řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.07.2020

 

21/56/20/RM v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2020 jednateli společnosti.

odpovědnost: jednatel společnosti

termín: 31.07.2020