55/20 - 22.06.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 55/2020 konané dne 22.06.2020

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/55/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 55/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 54/2020
 3. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků
 4. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o udělení souhlasu s pokračováním v základním vzdělávání
 5. Závěrečná zpráva MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o ukončení přijímacího řízení na školní rok 2020/2021
 6. Žádost o vyjádření k záměru investora Domovy seniorů BeneVita s.r.o.
 7. Žádost o postavení skateparku
 8. Setkání se zástupci osadního výboru místní části Košíkov
 9. Záměr úplatného převodu id. 83/519 pozemků p.č. 1608/4, p.č. 1608/5 v k.ú. Březské
 10. Rozpočtové opatření č. 6/2020
 11. Zřízení parkovacího místa pro držitele ZTP
 12. Oprava střešní krytiny MŠ Lánice 300
 13. Dodatek č.1 k SoD  „Obratiště autobusů v místní části Jestřabí– sjezd na parcelu č. 57/1“
 14. Cenové nabídky na rekonstrukci autobusových zastávek v místních částech Bezděkov, Jáchymov, Jindřichov
 15. Zápis osadního výboru místní části Košíkov ze dne  27.05.2020
 16. Zápis osadního výboru místní části Holubí Zhoř ze dne 28.04.2020
 17. Zápis osadního výboru místní části Jindřichov ze dne  13.05.2020
 18. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání provozu školy od 01.07.2020 do 31.08.2020
 19. Výpověď pachtovní smlouvy - pacht částí pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš
 21. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o doplnění zřizovací listiny organizace o doplňkovou činnost
 22. Žádost na umístění bannerů kandidáta ODS
 23. Hospodaření s vodou v krajině
 24. Kalkulace objektu Letná
 25. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 22.06.2020

 

2/55/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.  54/2020 ze dne 08.06.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 22.06.2020

 

3/55/20/RM rozhoduje povolit Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš,  příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ speciální (třída I.) pro školní rok 2020/2021 dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 08.06.2020 pod č.j. MÚVB/3532/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2020

 

4/55/20/RM rozhoduje souhlasit s pokračováním v základním vzdělávání pro školní rok 2020/2021 žáka ve vzdělávacím programu RVP ZŠS - díl II. v Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2020*

 

5/55/20/RM bere na vědomí závěrečnou zprávu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace o ukončení přijímacího řízení na školní rok 2020/2021.

 

6/55/20/RM ukládá odboru majetkovému připravit podklady pro stanovisko k záměru výstavby DZR na území města Velká Bíteš společností Domovy seniorů BeneVita s.r.o.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23.07.2020*

 

7/55/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu id. 83/519 pozemku p.č.  608/4 ostatní plocha, silnice o výměře 551 m2 a id. 83/519 pozemku p.č. 1608/5 ostatní plocha, silnice o výměře 139 m2 v k.ú. a obci Březské.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.07.2020*

 

8/55/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 6/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

9/55/20/RM rozhoduje souhlasit se zřízením parkovacího stání pro zdravotně a tělesně postižené občany (bez omezení) na parkovacím stání před bytovým domem čp. 574 na ulici U Stadionu dle předloženého návrhu, instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány zajistí město Velká Bíteš na své náklady.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.08.2020*

 

10/55/20/RM rozhoduje nepřijmout cenovou nabídku a neuzavřít smlouvu o dílo s firmou  Kroving s.r.o. Květinová 1281, 691 23 Pohořelice IČ:29353777 na opravu střechy (1/5 nová a  4/5 původní krytina) na budově MŠ Lánice 300 ve Velké Bíteši v celkové výši 764.667,97 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 10.07.2020*

 

11/55/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČ: 41549015 na více a méně práce akce „Obratiště autobusů v místní části Jestřabí – sjezd na parcelu č. 57/1“ v souhrnné výši 37.625,42 Kč včetně DPH a uzavřít s ním dodatek č.1 k SoD.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 26.06.2020*

 

12/55/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 11486562 na zhotovení a instalaci 4 ks autobusových čekáren (Bezděkov, Jáchymov-2x, Jindřichov) v celkové výši 370.744 Kč včetně DPH a současně cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš, IČ: 25594940 na úpravu zámkových podlah čekáren v místní části Jáchymov a Jindřichov za částku 18.150 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2020*

 

13/55/20/RM rozhoduje dokončit realizaci započatých projektů: „Novostavba vodovodu Košíkov“, „Novostavba kanalizace Košíkov“, „Novostavba VO Košíkov“ a požádat o dotaci ze SFDI na akci „chodníky Košíkov“. 

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

 

14/55/20/RM rozhoduje zpracovat v roce 2020 PD na opravu hasičské zbrojnice a prostoru autobusové zastávky v místní části Holubí Zhoř a v případě opětovného vypsání dotačního programu Ministerstva vnitra, Výzvy 3, zažádat v roce 2021 o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

 

15/55/20/RM rozhoduje připravovat k realizaci v roce 2020 opravu fasády KD Jindřichov, včetně hasičky a kůlny na dřevo. Současně realizovat výměnu čekárny za pomocí dotace z Fondu Vysočiny „Bezpečná silnice 2020“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

16/55/20/RM rozhoduje souhlasit návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace na provoz mateřské školy od 01.07.2020 do 31.08.2020.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.07.2020

 

17/55/20/RM   rozhoduje vypovědět pachtovní smlouvu uzavřenou 11.02.2020 k propachtování částí pozemku p.č. 748/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 66 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok bez výpovědní doby ke 30.06.2020 z důvodu změny hospodářského určení předmětu pachtu včetně způsobu jeho požívání bez předchozího souhlasu propachtovatele.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

18/55/20/RM rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3877/20 ve výši 50.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2020*

 

19/55/20/RM doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace spočívající v doplnění doplňkové činnosti dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 18.06.2020 pod č.j. MÚVB/3846/20.

odpovědnost: starosta

termín: 14.09.2020

 

20/55/20/RM rozhoduje souhlasit s umístěním 3 ks volebních bannerů pro kandidáta ODS do krajských voleb na pozemcích města Velká Bíteš dle žádosti č.j. MÚVB/3891/20 za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou města Velká Bíteš č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 01.09.2020*

 

21/55/20/RM ukládá odboru majetkovému předložit návrh na zřízení tůní, příp. mokřadů v lesích města Velká Bíteš, návrh odvodnění stávajících lesních cest a harmonogram obnovy polních cest na území města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23.07.2020*

 

22/55/20/RM bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace o stavu objektu Letná a předloženou ekonomickou kalkulaci provozu objektu Letná.

 

 

 

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 55/2020 konané dne 22.06.2020

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/55/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 55/2020 takto:

1.      Zahájení, schválení programu schůze

2.      Zápis RM č. 54/2020

3.      Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o udělení výjimky z nejvyššího počtu žáků

4.      Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o udělení souhlasu s pokračováním v základním vzdělávání

5.      Závěrečná zpráva MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o ukončení přijímacího řízení na školní rok 2020/2021

6.      Žádost o vyjádření k záměru investora Domovy seniorů BeneVita s.r.o.

7.      Žádost o postavení skateparku

8.      Setkání se zástupci osadního výboru místní části Košíkov

9.      Záměr úplatného převodu id. 83/519 pozemků p.č. 1608/4, p.č. 1608/5 v k.ú. Březské

10.    Rozpočtové opatření č. 6/2020

11.    Zřízení parkovacího místa pro držitele ZTP

12.    Oprava střešní krytiny MŠ Lánice 300

13.    Dodatek č.1 k SoD  „Obratiště autobusů v místní části Jestřabí– sjezd na parcelu č. 57/1“

14.    Cenové nabídky na rekonstrukci autobusových zastávek v místních částech Bezděkov, Jáchymov, Jindřichov

15.    Zápis osadního výboru místní části Košíkov ze dne  27.05.2020

16.    Zápis osadního výboru místní části Holubí Zhoř ze dne 28.04.2020

17.    Zápis osadního výboru místní části Jindřichov ze dne  13.05.2020

18.    Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání provozu školy od 01.07.2020 do 31.08.2020

19.    Výpověď pachtovní smlouvy - pacht částí pozemku p.č. 748/1 v k.ú. Velká Bíteš

20.    Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš

21.    Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o doplnění zřizovací listiny organizace o doplňkovou činnost

22.    Žádost na umístění bannerů kandidáta ODS

23.    Hospodaření s vodou v krajině

24.    Kalkulace objektu Letná

25.    Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 22.06.2020

 

2/55/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č.  54/2020 ze dne 08.06.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 22.06.2020

 

3/55/20/RM rozhoduje povolit Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš,  příspěvkové organizaci výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ speciální (třída I.) pro školní rok 2020/2021 dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 08.06.2020 pod č.j. MÚVB/3532/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2020

 

4/55/20/RM rozhoduje souhlasit s pokračováním v základním vzdělávání pro školní rok 2020/2021 žáka ve vzdělávacím programu RVP ZŠS - díl II. v Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2020*

 

5/55/20/RM bere na vědomí závěrečnou zprávu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace o ukončení přijímacího řízení na školní rok 2020/2021.

 

6/55/20/RM ukládá odboru majetkovému připravit podklady pro stanovisko k záměru výstavby DZR na území města Velká Bíteš společností Domovy seniorů BeneVita s.r.o.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23.07.2020*

 

7/55/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu id. 83/519 pozemku p.č.  608/4 ostatní plocha, silnice o výměře 551 m2 a id. 83/519 pozemku p.č. 1608/5 ostatní plocha, silnice o výměře 139 m2 v k.ú. a obci Březské.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.07.2020*

 

8/55/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 6/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

9/55/20/RM rozhoduje souhlasit se zřízením parkovacího stání pro zdravotně a tělesně postižené občany (bez omezení) na parkovacím stání před bytovým domem čp. 574 na ulici U Stadionu dle předloženého návrhu, instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány zajistí město Velká Bíteš na své náklady.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.08.2020*

 

10/55/20/RM rozhoduje nepřijmout cenovou nabídku a neuzavřít smlouvu o dílo s firmou  Kroving s.r.o. Květinová 1281, 691 23 Pohořelice IČ:29353777 na opravu střechy (1/5 nová a  4/5 původní krytina) na budově MŠ Lánice 300 ve Velké Bíteši v celkové výši 764.667,97 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 10.07.2020*

 

11/55/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČ: 41549015 na více a méně práce akce „Obratiště autobusů v místní části Jestřabí – sjezd na parcelu č. 57/1“ v souhrnné výši 37.625,42 Kč včetně DPH a uzavřít s ním dodatek č.1 k SoD.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 26.06.2020*

 

12/55/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 11486562 na zhotovení a instalaci 4 ks autobusových čekáren (Bezděkov, Jáchymov-2x, Jindřichov) v celkové výši 370.744 Kč včetně DPH a současně cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš, IČ: 25594940 na úpravu zámkových podlah čekáren v místní části Jáchymov a Jindřichov za částku 18.150 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2020*

 

13/55/20/RM rozhoduje dokončit realizaci započatých projektů: „Novostavba vodovodu Košíkov“, „Novostavba kanalizace Košíkov“, „Novostavba VO Košíkov“ a požádat o dotaci ze SFDI na akci „chodníky Košíkov“. 

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

 

14/55/20/RM rozhoduje zpracovat v roce 2020 PD na opravu hasičské zbrojnice a prostoru autobusové zastávky v místní části Holubí Zhoř a v případě opětovného vypsání dotačního programu Ministerstva vnitra, Výzvy 3, zažádat v roce 2021 o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

 

15/55/20/RM rozhoduje připravovat k realizaci v roce 2020 opravu fasády KD Jindřichov, včetně hasičky a kůlny na dřevo. Současně realizovat výměnu čekárny za pomocí dotace z Fondu Vysočiny „Bezpečná silnice 2020“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

16/55/20/RM rozhoduje souhlasit návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace na provoz mateřské školy od 01.07.2020 do 31.08.2020.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.07.2020

 

17/55/20/RM   rozhoduje vypovědět pachtovní smlouvu uzavřenou 11.02.2020 k propachtování částí pozemku p.č. 748/1 ostatní plocha, zeleň o výměře 66 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok bez výpovědní doby ke 30.06.2020 z důvodu změny hospodářského určení předmětu pachtu včetně způsobu jeho požívání bez předchozího souhlasu propachtovatele.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

18/55/20/RM rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3877/20 ve výši 50.000 Kč  a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.07.2020*

 

19/55/20/RM doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace spočívající v doplnění doplňkové činnosti dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 18.06.2020 pod č.j. MÚVB/3846/20.

odpovědnost: starosta

termín: 14.09.2020

 

20/55/20/RM rozhoduje souhlasit s umístěním 3 ks volebních bannerů pro kandidáta ODS do krajských voleb na pozemcích města Velká Bíteš dle žádosti č.j. MÚVB/3891/20 za podmínek stanovených obecně závaznou vyhláškou města Velká Bíteš č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 01.09.2020*

 

21/55/20/RM ukládá odboru majetkovému předložit návrh na zřízení tůní, příp. mokřadů v lesích města Velká Bíteš, návrh odvodnění stávajících lesních cest a harmonogram obnovy polních cest na území města Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23.07.2020*

 

22/55/20/RM bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace o stavu objektu Letná a předloženou ekonomickou kalkulaci provozu objektu Letná.