54/20 - 08.06.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 54/2020 konané dne 08.06.2020

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/54/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 54/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápisy RM č. 52/2020, 53/2020
 3. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o schválení uzavření
 4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020
 5. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 6. Přechod nájmu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš
 7. Podklady pro tvorbu strategického plánování
 8. Informace o projektu „Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš“
 9. Průvodní ZŠ a PŠ Velká Bíteš k návrhu dokumentů
 10. Žádost TS Velká Bíteš o pomoc při řešení znečištěných lokalit
 11. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím finančního daru
 12. Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny z programu „Obnovy venkova Vysočiny 2020“ - rekonstrukce kulturního domu v místní části Jáchymov
 13. Demontáž zpomalovacích prahů
 14. Sleva na nájmu - nebytové prostory
 15. Zápis osadního výboru místní části Pánov ze dne 18.05.2020
 16. Oznámení ZŠ Velká Bíteš o vyhlášení ředitelského volna
 17. Oznámení ZUŠ, Velká Bíteš o vyhlášení ředitelského volna
 18. Žádost FC PBS Velká Bíteš o souhlasumístěním sídla
 19. Zápis č. 2/2020 z jednání Kulturní komise
 20. Zápis osadního výboru místní části Jáchymov ze dne 22.05.2020
 21. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o udělení výjimky z maximálního počtu dětí
 22. Žádost osadního výboru Holubí Zhoř o zpevnění a navýšení povrchu místní komunikace na parc.č. 5278 a 5299 k.ú. Holubí Zhoř
 23. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.06.2020

 

2/54/20/RM schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 52/2020 ze dne 27.05.2020 a č. 53/2020 ze dne 29.05.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 08.06.2020

 

3/54/20/RM schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš v srpnu 2020.

odpovědnost: knihovnice

termín: 01.08.2020

 

4/54/20/RM rozhoduje poskytnout Českému svazu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3132/20 ve výši 45.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

5/54/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

6/54/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.07.2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

7/54/20/RM – bere na vědomí informaci ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace ze dne 02.03.2020, týkající se provozu školy, informaci ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace ze dne 04.03.2020, týkající se provozu školy a informaci ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace ze dne 04.03.2020, týkající se provozu školy.

 

8/54/20/RM bere na vědomí informaci odboru investic a rozvoje o projektu „Přístavba Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš“.

 

9/54/20/RM bere na vědomí průvodní dopis ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace k návrhu dokumentů předkládaných pro Radu města Velká Bíteš ze dne 20.05.2020 a pověřuje ředitelku Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace jednáním ve věci případného sponzoringu školy.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2020*

 

10/54/20/RM bere na vědomí žádost Technický služeb Velká Bíteš spol. s r.o. o pomoc při řešení znečištěných lokalit a pověřuje odbor majetkový dořešením monitoringu prostranství separovaného odpadu v ulici Za Loukama ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

11/54/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3493/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2020

 

12/54/20/RM rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, předloženou smlouvu o poskytnutí dotace č. FV02759.0116, ve výši 127.000 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.06.2020*

 

13/54/20/RM rozhoduje zrušit zpomalovací práh v ulici Tyršova (u Polikliniky Velká Bíteš) a pověřuje odbor majetkový předložením návrhu na revizi oprávněnosti stávajících zpomalovacích prahů a na umístění nových zpomalovacích prahů v katastrálním území Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 22.06.2020*

 

14/54/20/RM rozhoduje poskytnout slevu ve výši 30 % z ceny nájmu za období duben, květen a červen 2020 nájemcům nebytových prostorů ve vlastnictví a správě města Velká Bíteš, kteří o slevu do 31.10.2020 (nebo v termínu dle schváleného dotačního programu MPO) požádají a kterým omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožňovalo či omezovalo provozování podnikatelské činnosti alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020, a na základě tohoto rozhodnutí uzavřít dodatek k nájemní smlouvě. Dotčení nájemci a výše slevy za tři měsíce (duben, květen a červen 2020) jsou vyznačeni v předložené tabulce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.11.2020*

 

15/54/20/RM rozhoduje realizovat akci „Úprava návsi Pánov“ v roce 2020. Na rok 2022 připravovat opravu místní komunikace na parcele č. 13/1, 119/3, 119/2, 13/6, 131/1 k.ú. Pánov a současně vyzvat Kraj Vysočina k opravě komunikace III. třídy č. 3797.      

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

 

16/54/20/RM bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30.06.2020.

 

17/54/20/RM bere na vědomí oznámení Základní umělecké školy, Velká Bíteš, příspěvkové organizace o vyhlášení ředitelského volna ve dnech 29. a 30.06.2020.

 

18/54/20/RM rozhoduje souhlasit s umístěním sídla FC PBS Velká Bíteš z.s., IČO: 433 83 955 v budově ve vlastnictví města Velká Bíteš na adrese Vlkovská č.p. 717, 595 01 Velká Bíteš.

odpovědnost: starosta

termín: 30.06.2020

 

19/54/20/RM bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání Kulturní komise Rady města Velká Bíteš dne 01.06.2020 a pověřuje ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace předložením materiálů, týkajících se časového harmonogramu výroby krojů a jejich cenové kalkulace, a to včetně dětských a mládežnických skupin Bítešanu, které spadají pod ICKK a předložením konečné zprávy o bítešských krojích radě města.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.06.2020

 

20/54/20/RM rozhoduje dokončit vnitřní prostory sociálního zařízení kulturního domu Jáchymov v roce 2020. Dále připravovat realizaci výměny střechy v roce 2021, zateplení a fasády na KD Jáchymov v roce 2022.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

 

21/54/20/RM rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu dětí na třídy na školní rok 2020/2021 dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 08.06.2020 pod č.j. MÚVB/3555/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2020

 

22/54/20/RM rozhoduje vyhovět žádosti osadního výboru Holubí Zhoř a částečně i žádosti rodiny z Holubí Zhoři o zpevnění stávající komunikace na parcelách č. 5278 (ostatní plocha) a č. 5299 (ostatní plocha) k.ú. Holubí Zhoř tak, že rozhoduje objednat projektovou dokumentaci, týkající se řešení místní komunikace na parcelách č. 5278 (ostatní plocha) a č. 5299 (ostatní plocha) k.ú. Holubí Zhoř v majetku města v délce cca 100 m na úroveň hranice mezi parcelou č. 5294 a 5295 k.ú. Holubí Zhoř, od APC SILNICE s.r.o., Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno za cenu 35.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*