53/20 - 29.05.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 53/2020 konané dne 29.05.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/53/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 53/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Vypořádání částí pozemků p.č. 3298 a p.č. 4692 v k.ú. Velká Bíteš
 3. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4692 a pozemku p.č. 3009/63 v k.ú. Velká Bíteš
 4. Žádost FC PBS Velká Bíteš o pověření ke koordinaci rekonstrukce fotbalového stadionu
 5. Revokace usnesení č. 39/51/20/RM ze dne 25.05.2020
 6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 29.05.2020

 

2/53/20/RM bere na vědomí výsledek jednání o majetkoprávním vypořádání částí pozemků p.č. 3298 a p.č. 4692 v k.ú. a obci Velká Bíteš v rámci přípravy stavby „Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat“.

 

3/53/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4692 orná půda o výměře cca 435 m2 a pozemek p.č. 3009/63 ostatní plocha, silnice o výměře 408 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*

 

4/53/20/RM pověřuje jednatele FC PBS Velká Bíteš z. s. koordinací rekonstrukce zázemí v prostorách fotbalového stadionu ve Velké Bíteši.

odpovědnost: starosta

termín: 01.06.2020*

 

5/53/20/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 39/51/20/RM ze dne 25.05.2020 tak, že se nahrazuje tímto zněním:

Rada města Velká Bíteš navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 12/2020 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 08.06.2020 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Projednání činnosti výborů ZM
 4. Závěrečný účet města za rok 2019
 5. Účetní závěrka města k 31.12.2019
 6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 7. Plnění rozpočtu města k 31.05.2020
 8. Rozpočtová opatření č. 2/2020,3/2020 a 4/2020 na vědomí
 9. Rozpočtové opatření č. 5/2020 ke schválení
 10. Poskytnutí dotace z rozpočtu města SDH Košíkov
 11. Směna pozemků p.č. 4682/1, 4680/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1337/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1859/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 940/3 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 1180/41 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 298/2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4691 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3269 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna části pozemku p.č. 3311 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Směna části pozemku p.č. 4282/2 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Směna části pozemku p.č. 2440, 3074, části pozemku p.č. 3324 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4687, 4601 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Březské
 24. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4685 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Směna pozemku p.č. 3326/1 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Směna části pozemku p.č. 3286/3 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4692 a pozemku p.č. 3009/63 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 29. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 30. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 31. Statut Zpravodaje Město Velká Bíteš
 32. Diskuze
 33. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.06.2020