51/20 - 25.05.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 51/2020 konané dne 25.05.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

 

1/51/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 51/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 50/2020
 3. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o snížení závazného ukazatele rozpočtu
 4. Darovací smlouva s dárcem Krajem Vysočina
 5. Dodatek č. 1 k akci „Modernizace výtahu v druhé budově Polikliniky v ulici Tyršova 223, Velká Bíteš“
 6. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 7. Žádost ICKK o schválení odpisového plánu pro rok 2020
 8. Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2019
 9. Příspěvek na zabezpečení dopravní obslužnosti
 10. Souhlas se zařazením do území působnosti MAS MOST Vysočiny
 11. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020
 12. Směna pozemků p.č. 4682/1, p.č. 4680/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4687, p.č. 4601, p.č. 1551/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Žádost o snížení úhrady za zřízení věcného břemene – přeložka STL plynovodu v ul. Pod Babincem
 15. Smlouva o poskytnutí služeb na kopírovací stroj
 16. Smlouva o poskytnutí dotace Krajem Vysočina
 17. Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky
 18. Vyúčtování technického zhodnocení ubytování v kulturním domě
 19. Směna části pozemku p.č. 3324, části pozemku p.č. 2440 a pozemku p.č. 3074 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas se změnou (navýšením) kapacity školní jídelny
 21. Směna pozemku p.č. 3326/1 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Zpracování projektové dokumentace stavby „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 23. Areál s tenisovými kurty na pozemku p.č. 198/3, p.č. 198/4 a p.č. 198/5 v k.ú. Velká Bíteš
 24. Zápis osadního výboru Jestřabí ze dne 14.05.2020
 25. Žádost Czech Outdoor s.r.o. o dočasné snížení nájemného z reklamních zařízení
 26. Směna části pozemku p.č. 4680/2 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Povolení změny lesního hospodářského plánu
 28. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o povolení výjimky z počtu dětí
 29. Zápis z koordinačního zasedání města Velká Bíteš
 30. Informace o přijímacím řízení dětí k docházce do MŠ
 31. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o možnost uzavření mateřské školy
 32. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení projekčních prací na stavbu „Domov se zvláštním režimem“
 33. Nákup přijímačů obecního rozhlasu
 34. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 35. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 36. Program ZM č. 12/2020
 37. Rozpočtové opatření č. 5/2020
 38. Informace ředitele ICKK o pořádání hodů v r. 2020
 39. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 25.05.2020

 

2/51/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 50/2020 ze dne 13.05.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 25.05.2020

3/51/20/RM doporučuje ZM snížit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2020 na mzdové a ostatní osobní výdaje pro Základní uměleckou školu, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizaci o 63.000,- Kč s tím, že tyto prostředky budou využity na ostatní provozní náklady ZUŠ.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.06.2020*

 

4/51/20/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání ve výši 481.035 Kč.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.06.2020*

 

5/51/20/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 se zhotovitelem VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí, IČ: 463 42 354, kterým se prodlužuje termín realizace výtahu do 12.06.2020.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 29.05.2020*

 

6/51/20/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na projektovou dokumentaci na investiční akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace ul. Sadová – Pod Babincem“, kterým se navyšuje tento příspěvek o Kč 10.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 20.06.2020*

 

7/51/20/RM schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3081/20.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

 

8/51/20/RM rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské autobusové dopravy za rok 2019 č.j. MÚVB/2985/20/SPR/DOC.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.06.2020*

 

9/51/20/RM rozhoduje neuzavřít předloženou Smlouvu o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina, území obce Velká Bíteš s tím, že žádá Kraj Vysočina doplnit do smlouvy rozsah linek, zajišťovaných systémem VDV, pro město Velká Bíteš a garanci, že po dobu platnosti smlouvy nebude rozsah linek zmenšován.

odpovědnost: odbor správní

termín: 05.06.2020*

 

10/51/20/RM schvaluje zařazení území města Velká Bíteš do území působnosti MAS Most Vysočiny na programové období 2021 - 2027.

odpovědnost: místostarostka

termín: 05.06.2020

 

11/51/20/RM rozhoduje poskytnout - Domácí ošetřovatelská péče dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě její žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/2493/20 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

12/51/20/RM rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1452/20 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

13/51/20/RM rozhoduje neposkytnout Centru Hájek z.ú. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2819/20 z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci s jinými subjekty.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

14/51/20/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Košíkov dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2721/20 ve výši 200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.06.2020*

 

15/51/20/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 3253 orná půda o výměře 2985 m2 v k.ú. Velká Bíteš a pozemek p.č. 3258 orná půda o výměře 9788 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za pozemky p.č. 4682/1 orná půda o výměře 5867 m2 a pozemek p.č. 4680/1 orná půda o výměře 5298 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 120,- Kč/m2. Město Velká Bíteš uhradí náklady související se směnou pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*

 

16/51/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt:

- část pozemku p.č. 4687 orná půda o výměře cca 370 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- část pozemku p.č. 4601 orná půda o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš

- část pozemku p.č. 1551/1 orná půda o výměře cca 260 m2 v k.ú. a obci Březské

za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemků uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*

 

17/51/20/RM rozhoduje snížit jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 1186/3, p.č. 2537/4, p.č. 2538/11,p.č. 2538/32, p.č. 2538/33 v k.ú. Velká Bíteš z důvodu uložení přeložky STL plynovodu společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Kíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem do uvedených pozemků se sazbou 500,- Kč/bm za vedení podzemní inženýrské sítě ve vozovce a 80,- Kč/bm za vedení podzemní inženýrské sítě v přilehlé krajnici.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

18/51/20/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí služeb na kopírovací stroj se společností COPY-PLUS, s.r.o., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČO 27756904.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.06.2020*

 

19/51/20/RM rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Vysočiny pro Jednotku SDH Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.06.2020*

 

20/51/20/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava, IČO 708 85 184 na mobilní kompresor pro potřeby JSDH Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor správní

termín: 15.06.2020*

 

21/51/20/RM bere na vědomí vyúčtování technického zhodnocení ubytování v kulturním domě předložené Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.

 

22/51/20/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 3324 orná půda o výměře cca 2647 m2, část pozemku p.č. 2440 ostatní plocha o výměře cca 1300 m2 a pozemek p.č. 3074 orná půda o výměře 3456 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2352/1 orná půda o výměře cca 2682 m2, část pozemku p.č. 2354/1 orná půda o výměře 77 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*

 

23/51/20/RM rozhoduje souhlasit se změnou kapacity školní jídelny (navýšení na 660 strávníků) dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.06.2020

 

24/51/20/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 35/44/20/RM a nahradit ho novým usnesením:

RM doporučuje ZM rozhodnout

a) úplatně nabýt část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 1700 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 1366 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

b) směnit

- pozemek p.č. 3326/1 orná půda o výměře 7477 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 3171 m2 a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že městu Velká Bíteš bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 25,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 3292/1 orná půda o výměře cca 1260 m2, část pozemku p.č. 2330/1 trvalý travní porost o výměře cca 531 m2, část pozemku p.č. 3312 orná půda o výměře cca 2418 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že město uhradí doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků za cenu 25,- Kč/m2

c) souhlasit

- s nabytím části pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká Bíteš trojstrannou smlouvou formou směny přímo do vlastnictví za podmínky, že město Velká Bíteš na vlastní náklady zajistí změnu druhu pozemku z ostatní plochy, neplodné půdy na ornou půdu.

Náklady související s úplatným nabytím i směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*

 

25/51/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Optima spol. s r.o., Žižkova 738, 586 01 Vysoké Mýto na zpracování změny projektové dokumentace stavby „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ a uzavřít smlouvu o dílo na zpracování změny projektové dokumentace „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ ve výši 150.040,- Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.06.2020*

 

26/51/20/RM rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem zázemí tenisových kurtů na pozemku p.č. 198/3 v k.ú. a obci Velká Bíteš, blíže specifikovaný v předložené studii „Zázemí tenisových kurtů, Velká Bíteš“ a rozhoduje přijmout cenovou nabídku jednatele společnosti AMTIS, spol. s r.o., IČ: 25550624, Břenkova 179/8, 613 00 Brno ze dne 20.05.2020 na projekční a inženýrskou činnost pro vyhotovení projektové dokumentace (stupeň: DUR+DPS) včetně položkového rozpočtu na zázemí tenisových kurtů na pozemku parc. č. 198/3 a 198/4 v obci a k.ú. Velká Bíteš za cenu 76.000,00 Kč a tuto projektovou dokumentaci objednat.

 

Rada města rozhoduje souhlasit s vybudováním nového plotu – ohradní zdi na hranici pozemků parc.č. 198/3 a 201 v obci a k.ú. Velká Bíteš, v délce cca 22 m za předpokladu, že bude s majitelem sousedního pozemku p.č. 201 uzavřena smlouva o spolupráci, ve které se tento majitel zaváže, že jako účastník stavebního řízení bude souhlasit s umístěním zázemí tenisových kurtů dle předloženého návrhu (studie).

 

Rada města rozhoduje darovat nepoužitou antuku o hmotnosti cca 200 kg, v hodnotě cca 666,00 Kč, která se nachází v areálu tenisových kurtů, spolku TENISOVÝ CLUB MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ z.s., IČ: 265 91 472, se sídlem Chobůtky 444, Velká Bíteš, k využití pro potřeby tohoto spolku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.08.2020*

 

27/51/20/RM rozhoduje realizovat akci „Obratiště autobusů a vjezd na parcelu č. 57/1 Jestřabí“ v období 2020 až 2022.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

 

28/51/20/RM rozhoduje na základě žádosti Czech Outdoor s.r.o., se sídlem Na strži 2097, 140 00 Praha 4 nesnížit nájemné za pronájem mostních objektů na dálnici D1 za období od 12.3.2020 do 31.12.2020 na 50%.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.06.2020*

 

29/51/20/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit části pozemku p.č. 3266 oddělené geometrickým plánem č. 3154-40/2020 a nově označené p.č. 3266/3 orná půda o výměře 507 m2, p.č. 3266/2 orná půda o výměře 634 m2, pozemek p.č. 2336/6 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 30 m2, pozemek p.č. 2335/18 vodní plocha o výměře 34 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4680/2 orná půda o výměře cca 1205 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*

 

30/51/20/RM bere na vědomí povolení změny lesního hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Lesy města Velká Bíteš – kód 609 403. Změnou se povoluje maximální celková výše těžeb. Maximální celková výše těžeb se do konce platnosti LHP pro LHC Lesy města Velká Bíteš (tj. do 31. 12. 22) zvyšuje na 113 300 m³ hroubí bez kůry.

 

31/51/20/RM rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z počtu zapsaných dětí pro dvě třídy na školní rok 2020/2021, a to 26 dětí na jednu třídu dle žádosti ředitelky školy č.j. MÚVB/3147/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2020

 

32/51/20/RM bere na vědomí zápis z 10. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 10/2020 – COVID 19.

 

33/51/20/RM bere na vědomí informaci ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace a ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o přijímacím řízení dětí k docházce do MŠ ve školním roce 2020/2021 a ukládá odboru investic a rozvoje zajistit přípravu budovy č.p. 86 na Masarykově náměstí pro zvýšení kapacity Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace pro školní rok 2020/2021.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 31.08.2020*

 

34/51/20/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2020 dle návrhu ředitelky mateřské školy č.j. MÚVB/3157/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 27.07.2020

 

35/51/20/RMrozhoduje uzavřít se společností INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13 Sloup v Moravském Krasu, IČ:293 77 340 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 31.07.2018, kterým se mění předmět a termín plnění. Celková cena za dílo je stanovena na 728.420,- Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 15.06.2020*

 

36/51/20/RM rozhoduje nakoupit 14 ks bezdrátových rozhlasových přijímačů od společnosti B PLUS TV a.s. za celkovou částku 211.752 Kč včetně DPH pro obecní rozhlas.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.05.2020*

 

37/51/20/RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 30.06.2008.

odpovědnost: tajemnice

termín: 08.06.2020

 

38/51/20/RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

odpovědnost: tajemnice

termín: 08.06.2020

 

39/51/20/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 12/2020 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 08.06.2020 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Projednání činnosti výborů ZM
 4. Závěrečný účet města za rok 2019
 5. Účetní závěrka města k 31.12.2019
 6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 7. Plnění rozpočtu města k 31.05.2020
 8. Rozpočtová opatření č. 2/2020,3/2020 a 4/2020 na vědomí
 9. Rozpočtové opatření č. 5/2020 ke schválení
 10. Poskytnutí dotace z rozpočtu města SDH Košíkov
 11. Směna pozemků p.č. 4682/1, 4680/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1337/1 v k.ú. Velká Bíteš
 13. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1859/1 v k.ú. Velká Bíteš
 14. Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 940/3 v k.ú. Velká Bíteš
 15. Úplatný převod pozemku p.č. 1180/41 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Úplatné nabytí id. ½ pozemku p.č. 298/2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 17. Zamítnutí žádosti o úplatný převod části pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Velká Bíteš
 18. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4691 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 3269 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Směna části pozemku p.č. 3311 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Směna části pozemku p.č. 4282/2 v k.ú. Velká Bíteš
 22. Směna části pozemku p.č. 2440, 3074, části pozemku p.č. 3324 v k.ú. Velká Bíteš
 23. Úplatné nabytí částí pozemků p.č. 4687, 4601 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1551/1 v k.ú. Březské
 24. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4685 v k.ú. Velká Bíteš
 25. Směna pozemku p.č. 3326/1 v k.ú. Velká Bíteš
 26. Směna části pozemku p.č. 3286/3 v k.ú. Velká Bíteš
 27. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 28. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí
 29. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 30. Statut Zpravodaje Město Velká Bíteš
 31. Diskuze
 32. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 08.06.2020

 

40/51/20/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 5/2020.

odpovědnost: odbor finanční

řešitel: Bc. Věra Pokorná

termín: 08.06.2020

 

41/51/20/RM bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace o pořádání hodů v roce 2020 a rozhoduje na základě této informace nepořádat hody v roce 2020.