50/20 - 13.05.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 50/2020 konané dne 13.05.2020

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/50/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 50/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 49/2020
 3. Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2019
 4. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020
 5. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2020
 6. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
 7. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas se zapojením do programu
 8. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 9. Žádost předsedy FV
 10. Harmonogram projektu „CENTRUM OBCHODU A SLUŽEB VELKÁ BÍTEŠ - ul. VLKOVSKÁ“
 11. Administrace projektu „Pořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš“
 12. Informace o obchvatu města
 13. Žádost Kynologického klubu Velká Bíteš o prominutí nájemného za r. 2019
 14. Informace ZŠ Velká Bíteš o výsledcích zápisu dětí k povinné školní docházce
 15. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas se zapojením do projektu
 16. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
 17. Zápis osadního výboru místní části Ludvíkov ze dne 22.02.2020
 18. Cenová nabídka na realizaci přeložky STL plynovodní přípojky v ulici Kozí
 19. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 20. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o projednání opětovného obnovení provozu
 21. Zpráva o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2019
 22. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o projednání opětovného obnovení provozu
 23. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o odsouhlasení uzavření provozu
 24. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
 25. Zápis z koordinačního zasedání města Velká Bíteš
 26. Žádost ZŠ Velká Bíteš o vyjádření k pronájmům tělocvičen
 27. Záměr směny části pozemku p.č. 3286/3 v k.ú. Velká Bíteš
 28. Vypořádání částí pozemků p.č. 3298 a p.č. 4692 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Oprava zázemí fotbalového stadionu ve Velké Bíteši
 30. Střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš
 31. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 13.05.2020

 

2/50/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 49/2020 ze dne 04.05.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 13.05.2020

 

3/50/20/RM doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2019 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s výrokem „bez výhrad“.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.06.2020*

 

4/50/20/RM rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, z.s., základní organizace Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/2346/20 ve výši 30.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

5/50/20/RM rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/1621/20 ve výši 31.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

6/50/20/RM rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/2221/20 ve výši 22.890 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

7/50/20/RM rozhoduje poskytnout Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/2280/20 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

8/50/20/RM rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/2635/20 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

9/50/20/RM rozhoduje poskytnout Kung Fu Akademii Yulong dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/1988/20 ve výši 18.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.06.2020*

 

10/50/20/RM schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2576/20.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

 

11/50/20/RM rozhoduje neposkytnout spolku Linka bezpečí, z.s. dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/2545/20.

odpovědnost: starosta

termín: 31.05.2020

 

12/50/20/RM rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace do programu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 25.05.2020

 

13/50/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2681/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.05.2020

 

14/50/20/RM rozhoduje umožnit od 18.05.2020 konání jednání komisí Rady města Velká Bíteš a výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš v objektech ve vlastnictví města Velká Bíteš.

odpovědnost: starosta

termín: 18.05.2020

 

15/50/20/RM bere na vědomí informaci společnosti OC HRADBY s.r.o. o předpokládaném harmonogramu projektu „CENTRUM OBCHODU A SLUŽEB VELKÁ BÍTEŠ - ul. VLKOVSKÁ“.

 

16/50/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha, IČ: 290 29 210 na služby související s dotačním projektem „Pořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš“ za cenu 78.650 Kč včetně DPH a uzavřít s ní předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor investic a rozvoje

termín: 20.05.2020*

 

17/50/20/RM bere na vědomí informace o stavu přípravy staveb „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“ a „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“ a jihozápadního obchvatu města Velká Bíteš.

 

18/50/20/RM doporučuje ZM zamítnout žádost Kynologického klubu Velká Bíteš, IČ: 488 96 365, 595 01 Velká Bíteš o prominutí nájemného za pronájem částí pozemku p.č. 2729/1 o výměře 3900 m2 v k.ú. Velká Bíteš za rok 2019 ve výši 22.393,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*

 

19/50/20/RM bere na vědomí informaci Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o výsledcích zápisu dětí k povinné školní docházce.

 

20/50/20/RM rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace do programu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina V“.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 25.05.2020

 

21/50/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.07.2020 do 31.12.2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

22/50/20/RM rozhoduje připravovat akci „Chodníky Ludvíkov“ na realizaci v roce 2021.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2021*

 

23/50/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SIGETY & ŠÁRKA s.r.o., Cyrilometodějská 593/28, Třebíč, IČ: 276 95 786 na realizaci přeložky STL plynovodní přípojky PE dn 32 pro RD ve Velké Bíteši v ulici Kozí v celkové výši 87.040,04 Kč včetně DPH a současně rozhoduje uvedené práce v uvedeném rozsahu a výši u této společnosti objednat, nebo s ní uzavřít smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

24/50/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2809/20.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.05.2020

 

25/50/20/RM rozhoduje souhlasit návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace na znovuobnovení provozu mateřské školy od 25.05.2020.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 25.05.2020

 

26/50/20/RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Velká Bíteš za rok 2019.

 

27/50/20/RM rozhoduje souhlasit návrhem ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace na znovuobnovení provozu mateřské školy od 25.05.2020.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 25.05.2020

 

28/50/20/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2020 dle návrhu ředitelky mateřské školy č.j. MÚVB/2829/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 27.07.2020

 

29/50/20/RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

odpovědnost: tajemnice

termín: 08.06.2020

 

30/50/20/RM bere na vědomí zápis z 9. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 9/2020 – COVID 19 a pověřuje místostarostku města zasláním zápisů z koordinačních zasedání členům Zastupitelstva města Velká Bíteš.

odpovědnost: místostarostka

termín: 25.05.2020

 

31/50/20/RM rozhoduje souhlasit se vstupem třetích osob do prostor budov Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za účelem pronájmu tělocvičen a sportovišť od 18.05.2020.

odpovědnost: starosta

termín: 18.05.2020

 

32/50/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 3286/3 orná půda o výměře cca 720 m2 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

33/50/20/RM rozhoduje zaslat Kraji Vysočina žádost o majetkoprávní vypořádání částí pozemků p.č. 3298 a p.č. 4692 v k.ú. a obci Velká Bíteš v rámci přípravy stavby „Silnice II/379 Velká Bíteš - severozápadní obchvat“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

34/50/20/RM rozhoduje souhlasit s předloženým plánem oprav na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši v roce 2020 a pověřuje odbor majetkový jeho realizací v navrženém rozsahu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

35/50/20/RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021 a 2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.06.2020*