49/20 - 04.05.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 49/2020 konané dne 04.05.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení: 

1/49/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 49/2020 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 48/2020
  3. Darovací smlouva s dárcem
  4. Záměr směny pozemků p.č. 4684/3, p.č. 4683/3, p.č. 4682/2 v k.ú. Velká Bíteš
  5. Veřejné osvětlení v rámci stavby: „Košíkov, lokalita jihovýchod – Stavba komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu RD“
  6. Rozšíření kamerového bodu
  7. Mikrotrubičkový systém metropolitní sítě
  8. Zápis z koordinačního zasedání města Velká Bíteš
  9. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 04.05.2020*

 

2/49/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 48/2020 ze dne 27.04.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 04.05.2020

 

3/49/20/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem, IČ: 45494339, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru v hodnotě 63.823 Kč.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.05.2020*

 

4/49/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny p.č. 4684/3 orná půda o výměře 1237 m2, p.č. 4683/3 orná půda o výměře 1991 m2, p.č. 4682/2 orná půda o výměře 2849 m2, p.č. 4680/2 orná půda o výměře 3715 m2 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2020*

 

5/49/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku a objednat u společnosti VM REKOSTAV, s.r.o., Nádražní 530/27, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 46971971 realizaci dodávky materiálu, pokládky kabeláže a instalaci sloupů pro 8 LED svítidel VO v rámci stavby: „Košíkov, lokalita jihovýchod – Stavba komunikace a inženýrských sítí pro výstavbu RD“ v celkové výši 253.091 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

6/49/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti AXEC, s.r.o., Palackého tř. 93, 612 00 Brno-Královo Pole na rozšíření MKDS o kamerový bod ve městě za částku 146.461,80 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.06.2020*

 

7/49/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti AXEC, s.r.o., Palackého tř. 93, 612 00 Brno-Královo Pole na záfuk miktrotrubiček v rámci metropolitní sítě města v úseku od křižovatky Lánice/Jihlavská po budovu HZS za částku 38.109 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.06.2020*

 

8/49/20/RM bere na vědomí zápis z 8. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 8/2020 – COVID 19.