48/20 - 27.04.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 48/2020 konané dne 27.04.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

1/48/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 48/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 47/2020
 3. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2019 a rozdělení výsledku hospodaření
 4. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2019 a rozdělení výsledku hospodaření
 5. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o souhlas se zapojením do projektu
 6. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
 7. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 8. Zápisy z koordinačního zasedání města Velká Bíteš
 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti – E.ON Česká republika, s.r.o.
 10. Schválení účetní závěrky města Velká Bíteš k 31.12.2019
 11. Převod výsledku hospodaření z hospodářské činnosti města Velká Bíteš
 12. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 13. Žádost ZŠ Velká Bíteš o použití prostředků investičního fondu
 14. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2020
 15. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2020
 16. Žádost ZUŠ, Velká Bíteš o schválení odpisového plánu na rok 2020
 17. Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš
 18. Směna části pozemku p.č. 3324, části pozemku p.č. 2440 a pozemku p.č. 3074 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4685 v k.ú. Velká Bíteš
 20. Úplatné nabytí části p.č. 3269 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Žádost Městské knihovny Velká Bíteš o omezení výpůjční doby
 22. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o povolení výjimky z počtu dětí
 23. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o souhlas se zapojením do projektu
 24. Informace o změně na pozici velitele JSDH
 25. Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR
 26. Žádosti o úpravu nájemného
 27. Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 28. Směna části pozemku p.č. 3311 v k.ú. Velká Bíteš
 29. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.04.2020

 

2/48/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 47/2020 ze dne 14.04.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 27.04.2020

 

3/48/20/RM schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2020*

 

4/48/20/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.05.2020

 

5/48/20/RM schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.05.2020*

 

6/48/20/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.05.2020

 

7/48/20/RM rozhoduje souhlasit se zapojením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 05.05.2020

 

8/48/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.07.2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

9/48/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 4/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 07.05.2020*

 

10/48/20/RM bere na vědomí zápis z 5. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 5/2020 – COVID 19, zápis z 6. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 6/2020 – COVID 19 a zápis ze 7. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 7/2020 – COVID 19.

 

11/48/20/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti se společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 25733591, který se týká změny uspořádání prostoru pro umístění dobíjecí stanice na pozemku p.č. 226, k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2020*

 

12/48/20/RM doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2019 k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 08.06.2020*

 

13/48/20/RM bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš a převedení částky 94.433,25 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131).

 

14/48/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 01. 07.2020 do 30.06.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

15/48/20/RM bere na vědomí použití prostředků investičního fondu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace na nákup síťového úložiště pro zálohování dat školy.

 

16/48/20/RM schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2367/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

 

17/48/20/RM schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2381/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

 

18/48/20/RM schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2409/20.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

 

19/48/20/RM schvaluje Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš v předloženém znění s účinností od 01.05.2020.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.05.2020

 

20/48/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 3324 orná půda o výměře cca 2647 m2, části pozemku p.č. 2440 ostatní plocha o výměře 1300 m2 a pozemku p.č. 3074 orná půda o výměře 3456 m2 v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

21/48/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4685 orná půda o výměře cca 1376 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*

 

22/48/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3269 orná půda o výměře cca 2923 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*

 

23/48/20/RM rozhoduje otevřít Městskou knihovnu Velká Bíteš od 04.05.2020 a změnit výpůjční dobu takto:

Pondělí 13:00 – 16:00 h

Středa 13:00 – 16:00 h

Pátek   13:00 – 16:00 h

odpovědnost: knihovnice

termín: 04.05.2020

 

24/48/20/RM rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z počtu zapsaných dětí pro 4 třídy na školní rok 2020/2021 na počet 25 dětí na jednu třídu.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 01.09.2020

 

25/48/20/RM rozhoduje souhlasit se zapojením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace do projektu kraje financovaného z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 05.05.2020

 

26/48/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti PROJEKTY B.H., s.r.o., Valouškova 575/11, 635 00 Brno-Bystrc, IČ: 02103800 na vícepráce stavby „Speciální škola Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“ za nabídkovou cenu 47.553,- Kč s DPH a současně rada města rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2020*

 

27/48/20/RM bere na vědomí informaci starosty města o odvolání z pozice velitele Jednotky SDH města Velká Bíteš k 30.04.2020 a o jmenování na pozici velitele Jednotky SDH města Velká Bíteš k 01.05.2020. Rada města Velká Bíteš vyslovuje poděkování za dlouholetý výkon funkce velitele Jednotky SDH města Velká Bíteš.*

 

28/48/20/RM bere na vědomí rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR č. 1190400126 o poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“.

 

29/48/20/RM rozhoduje souhlasit s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu ke stavbě „Centrum obchodu a služeb Velká Bíteš – ul. Vlkovská“, kde stavebníkem je společnost OC HRADBY s.r.o., K terminálu 695/9, Horní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03524469. Celková plocha pro odnětí je 4 357 m2 na pozemcích parc. č. 4618/5, 2295/21, 4630/1 a 4624. Všechny dotčené pozemky stavbou se nacházejí v k.ú. Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2020*

 

30/48/20/RM doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 3311 orná půda o výměře 2216 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3310 orná půda o výměře cca 474 m2 a část pozemku p.č. 3299 orná půda o výměře cca 296 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že městu bude uhrazen doplatek za rozdíl výměr směňovaných pozemků ve výši 25,- Kč/m2. Město Velká Bíteš uhradí veškeré náklady související se směnou pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*