47/20 - 14.04.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 47/2020 konané dne 14.04.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/47/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 47/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 46/2020
 3. Stanovisko k představení záměru VRT Praha - Brno
 4. Rekonstrukce krajské komunikace v ulici Rajhradská
 5. Oznámení ZŠ Velká Bíteš o konání zápisu dětí k povinné školní docházce
 6. Žádost SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2019 a rozdělení výsledku hospodaření
 7. Rozpočtové opatření č. 3/2020
 8. Přeložka elektro K Mlýnům, Velká Bíteš
 9. Nájemní smlouva k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš
 10. Úplatné nabytí části pozemku p.č. 4691 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Záměr propachtovat část pozemku p.č. 2215/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Smlouva o právní pomoci
 13. Smlouva o výpůjčce pozemků s Krajem Vysočina
 14. Ceník úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš
 15. Stanovení úředních hodin MÚ Velká Bíteš
 16. Jmenování vedoucího odboru investic a rozvoje
 17. Stanovení počtu zaměstnanců v MÚ Velká Bíteš
 18. Žádost osadního výboru místní části Březka o přijetí nabídek na vnitřní vybavení kulturního domu
 19. Zápis Stavební a dopravní komise RM
 20. Informace o projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“
 21. Překládka sítě elektronických komunikací - ulice Jihlavská
 22. Obratiště autobusů v místní části Jestřabí – sjezd na parcelu č. 57/1
 23. Dodatek č. 01 ke smlouvě o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12538786
 24. Zápis z koordinačního zasedání města Velká Bíteš
 25. Ekonomický přehled akcí pořádaných ICKK za rok 2019
 26. Zápis osadního výboru Ludvíkov
 27. Přehled pronajatých nebytových prostor
 28. Žádost o řešení problému průjezdnosti ulice Sadová
 29. Darovací smlouva s dárcem Krajem Vysočina
 30. Darovací smlouva s dárcem PBS Velká Bíteš, a. s.
 31. Soutěž „Pořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš“
 32. Informace o opatřeních a zápisu do MŠ
 33. Žádost o souhlas s podnájmem pozemků
 34. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 14.04.2020

 

2/47/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 46/2020 ze dne 30.03.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 14.04.2020

 

3/47/20/RM bere na vědomí stanovisko Správy železnic k představení záměru VRT Praha – Brno doručené dne 27.03.2020 pod č.j. MÚVB/1956/20 a pověřuje starostu města svoláním jednání se Správou železnic za účelem vyjasnění vedení trasy železnice dle požadavku města.

 

4/47/20/RM bere na vědomí informace starosty města o stavu rekonstrukce krajské komunikace v ulici Rajhradská před zahájením výběrového řízení na zhotovitele akce.

 

5/47/20/RM bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o konání zápisu dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

 

6/47/20/RM schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 15.05.2020*

 

7/47/20/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.05.2020

 

8/47/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 3/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2020*

 

9/47/20/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy na ulici K Mlýnům ve Velké Bíteši č. 9090004377 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400 s předpokládanými náklady ve výši 189.603 Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2020*

 

10/47/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 259, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.06.2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.05.2020*

 

11/47/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4691 orná půda o výměře cca 400 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím pozemku uhradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 08.06.2020*

 

12/47/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 2215/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2020*

 

13/47/20/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká Bíteš a advokátem, IČ: 66248272.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2020*

 

14/47/20/RM rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina smlouvu o výpůjčce části pozemků, na kterých leží stávající autobusové čekárny:

místní část Jáchymov   část parcely p.č.1774 o výměře 6m² v k.ú. Záblatí

                                     část parcely p.č.1776 o výměře 6m² v k.ú. Záblatí

místní část Košíkov    část parcely p.č. 278 o výměře 6m² v k.ú .Košíkov

a následně zajistit převod uvedených částí pozemků včetně pozemku pod autobusovou čekárnou část parcely p.č.132/5 o výměře 6 m² v k.ú. Pánov do majetku města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

15/47/20/RM rozhoduje změnit s účinností k 01.05.2020 Ceník úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš takto:

Změna č. 1/2020:

Silniční pozemky:

– z původní sazby 2.000,- Kč/bm bez DPH při podzemním vedení sítě ve vozovce, chodníku nebo přilehlé krajnici oddělit uložení podzemní sítě v přilehlé krajnici a stanovit sazbu na 800,- Kč/bm bez DPH – v případě veřejně prospěšné stavby se tato sazba snižuje o 50 % částky vypočítané dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš

- u sazby za uložení sítě v silničním pozemku bez dotčení vozovky nebo krajnice, v příkopu a silničním pomocném pozemku přiléhajícímu ke komunikaci ve výši 800,- Kč/bm bez DPH – v případě veřejně prospěšné stavby se tato sazba snižuje o 50 % částky vypočítané dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš.

Uložení sítě do pozemku se posuzuje vždy podle jeho skutečného stavu, nikoliv podle údajů evidovaných v katastru nemovitostí.

V případě potřeby města připoložit v plánovaném výkopu chráničku či jinou síť snížení sazby u obou uvedených případů na 10 % částky vypočítané dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš.

U smluv uzavřených před účinností této změny může žadatel požádat o stanovení jednorázové úhrady v souladu s Ceníkem úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš ve znění jeho změn.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2020*

 

16/47/20/RM stanoví úřední hodiny pro veřejnost na Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 21.04.2020 takto:

Pondělí 08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

Středa   08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00

odpovědnost: tajemnice

termín: 21.04.2020

 

17/47/20/RM jmenuje vedoucím odboru investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš, s účinností od 01.05.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 01.05.2020*

 

18/47/20/RM stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 01.06.2020 na 28 zaměstnanců.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.06.2020

 

19/47/20/RM rozhoduje přijmout cenové nabídky a objednat do sálu KD Březka u společnosti ITTC STIMA, spol. s r.o., IČO: 4522941, Pelhřimov 85 ks židlí v celkové ceně 99.353,10 Kč včetně DPH a současně u společnosti MOIRY, s.r.o., IČO:25574159, Březka objednat 15 ks stolů v celkové ceně 91.355 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.12.2020*

 

20/47/20/RM bere na vědomí zápis č. 3/2020 z jednání Stavební a dopravní komise Rady města Velká Bíteš a ukládá odboru majetkovému předložit radě města souhrnné informace k obchvatu města.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 23.04.2020*

 

21/47/20/RM bere na vědomí informaci odboru majetkového o projektu „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“.

 

22/47/20/RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvou o překládce sítí elektronických komunikací č.VPI/MJ/2020/524 firmy CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 se závazkem ve výši 385.294,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2020*

 

23/47/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČ: 41549015 na realizaci akce „Obratiště autobusů v místní části Jestřabí – sjezd na parcelu č. 57/1“ ve výši 124.988,98 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2020*

 

24/47/20/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 01 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12538786 se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 05.05.2020*

 

25/47/20/RM bere na vědomí zápis ze 4. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 4/2020 – COVID 19.

 

26/47/20/RM bere na vědomí ekonomický přehled akcí pořádaných Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací za rok 2019.

 

27/47/20/RM bere na vědomí zápis ze schůze osadního výboru v Ludvíkově konané dne 22.02.2020.

 

28/47/20/RM bere na vědomí přehled pronajatých nebytových prostor ve vlastnictví města Velká Bíteš.

 

29/47/20/RM rozhoduje zajistit sjízdnost komunikace parc.č. 2539/1 v k.ú. Velká Bíteš provizorní úpravou přístupové cesty k rodinnému domu č.p. 643.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 15.05.2020*

 

30/47/20/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, č. O02954.0019, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2020*

 

31/47/20/RM rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s dárcem První brněnskou strojírnou Velká Bíteš, a. s. Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš, IČ: 00176109, jejímž předmětem je poskytnutí věcného daru v hodnotě 17.328 Kč, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2020*

 

32/47/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147 na akci „Pořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš“ a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo ve výši 6.770.000 Kč bez DPH.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.04.2020*

 

33/47/20/RM bere na vědomí opatření Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace z důvodu situace kvůli koronavirové nákaze k 13.04.2020 a informace o průběhu zápisu dětí do mateřských škol ve Velké Bíteši na školní rok 2020/2021.

 

34/47/20/RM rozhoduje udělit nájemci pozemků v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteš na základě nájemní smlouvy ze dne 10.11.2008 ve znění jejích dodatků souhlas s podnájmem předmětných pozemků.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2020*