46/20 - 30.03.2020 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 46/2020 konané dne 30.03.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/46/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 46/2020 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 45/2020
  3. Smlouva o zplnomocnění ke zprostředkování a správě pojistných smluv
  4. Žádost osadního výboru Holubí Zhoř o vybudování a opravu místní komunikace
  5. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš
  6. Zápisy z koordinačních zasedání města Velká Bíteš
  7. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 30.03.2020

 

2/46/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 45/2020 ze dne 23.03.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 30.03.2020

 

3/46/20/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o zplnomocnění ke zprostředkování a správě pojistných smluv se společností GrECo International s.r.o., se sídlem Lomnického 1705/9, 140 00 Praha 4, IČ: 45793107 dle předloženého návrhu.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2020*

 

4/46/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na stavbu: „ Město Velká Bíteš - Oprava komunikace v místní části Holubí Zhoř za cenu 1.046.041,09 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.04.2020*

 

5/46/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2020 do 30.09.2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.03.2020*

 

6/46/20/RM bere na vědomí zápis z 2. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 2/2020 – COVID 19 a zápis z 3. koordinačního zasedání města Velká Bíteš č. 3/2020 – COVID 19.