44/20 - 16.03.2020 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 44/2020 konané dne 16.03.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/44/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 44/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Prezentace VRT Velká Bíteš
 3. Územní plán města Velká Bíteš
 4. Zřízení odboru investic a rozvoje městského úřadu
 5. Zápis RM č. 43/2020
 6. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetní závěrky k 31.12.2019 a rozdělení výsledku hospodaření
 7. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o souhlas s přijetím daru
 8. Žádost MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o schválení účetních odpisů na rok 2020
 9. Zápis dětí do mateřských škol na rok 2020/2021
 10. Úplatné nabytí id. 1/2 pozemku p.č. 940/3 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatný převod pozemku p.č. 1180/41 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš
 13. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 14. Inventarizační zpráva
 15. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 16. Cenová nabídka na akci “Nasvětlení přechodu pro chodce na silnici II/379 – Tišnovská, Velká Bíteš“, cenová nabídka na dláždění a předláždění chodníků v ulici Tišnovská, Velká Bíteš
 17. Žádost ZŠ Velká Bíteš o schválení převodu majetku
 18. Smlouvy o poskytnutí příspěvku na investici SVK Žďársko
 19. Projednání prezentace VRT Velká Bíteš se starosty obcí
 20. Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1874/1 v k.ú. Velká Bíteš
 21. Úplatné nabytí id. 1/2 pozemku p.č. 298/2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše
 22. Žádost o přechod nájmu bytu, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
 23. Nájemní smlouva k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
 24. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení výše úhrad v Domově pro seniory Velká Bíteš
 25. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o schválení účetní závěrky k 31.12.2019 a rozdělení výsledku hospodaření
 26. Žádost o přeložení vodovodní přípojky
 27. Žádost osadního výboru Holubí Zhoř o zpevnění povrchu místní komunikace
 28. Žádost ICKK o úhradu materiálu z rezervního fondu
 29. Autorský dozor na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 30. Přeložka STL plynovodní přípojky a domovního plynovodu
 31. Zápis Kulturní komise RM
 32. Technický dozor stavebníka na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 33. Defibrilační přístroj
 34. Směna pozemku p.č. 3326/1 v k.ú. Velká Bíteš
 35. Pověření člena ZM k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství
 36. Omezení provozu MŠ
 37. Informace o koordinační schůzce s organizacemi města
 38. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 16.03.2020

 

2/44/20/RM bere na vědomí informace starosty města o prezentaci plánované vysokorychlostní trati na území města Velká Bíteš, která byla uskutečněna státní organizací Správa železnic dne 25.02.2020 na MÚ Velká Bíteš a pověřuje starostu města jednáním v uvedené záležitosti se státní organizací Správa železnic o možné úpravě projektu následujícím způsobem: umístění terminálu Velká Bíteš do původně plánovaného prostoru při dálnici D1 u exitu 162, časová a technická koordinace trasy VRT a jihovýchodního obchvatu města.

odpovědnost: starosta

termín: 18.03.2020

 

3/44/20/RM zřizuje odbor investic a rozvoje Městského úřadu Velká Bíteš s účinností od 01.05.2020.

odpovědnost: tajemnice

termín: 01.05.2020

 

4/44/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 43/2020 ze dne 27.02.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 16.03.2020

 

5/44/20/RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.

termín: 30.04.2020*

 

6/44/20/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2020

 

7/44/20/RM rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1232/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2020

 

8/44/20/RM schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2020 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1416/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

 

9/44/20/RM rozhoduje souhlasit s navrženým termínem zápisu dětí do mateřských škol ve Velké Bíteši dne 12.05.2020.

odpovědnost: ředitelky MŠ

termín: 12.05.2020

 

10/44/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/3 pozemku p.č. 940/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš a id. 1/6 pozemku p.č. 940/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.04.2020*

 

11/44/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 1180/41 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 19.120,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.04.2020*

 

12/44/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.05.2020 do 30.04.2021 za nájemné 70 Kč/m2/ měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2020*

 

13/44/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.03.2021 za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

14/44/20/RM bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velké Bíteše za rok 2019.

 

15/44/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.10.2020 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

16/44/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ 25594940 ve výši 149.084 Kč včetně DPH na akci „Nasvětlení přechodu pro chodce na silnici II/379 – Tišnovská, Velká Bíteš“ a uzavřít smlouvu o dílo nebo předat firmě závaznou objednávku.

Současně Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ 25594940 na pokládku nového chodníku v ulici Tišnovská včetně výkopových prací s tím spojených mezi ulicí K Mlýnům a Za Školou, dodláždění a předláždění částí chodníků v ulici Tišnovská ve výši 220.765 Kč včetně DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

17/44/20/RM rozhoduje vyhovět žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace a schvaluje převod drobného dlouhodobého majetku ev. číslo ZS002288 - Rozvaděč 4U 19, který je umístěný v budově G-Team do majetku zřizovatele.

odpovědnost: starosta

termín: 31.03.2020

 

18/44/20/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace ul. Sadová – Pod Babincem“ ve výši 59.000 Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2020*

 

19/44/20/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Rajhradská“ ve výši 49.000 Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2020*

 

20/44/20/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1874/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 55 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.04.2020*

 

21/44/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/2 pozemku p.č. 298/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 635 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.04.2020*

 

22/44/20/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš ke dni 31.03.2020.

Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.04.2020 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

23/44/20/RM rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš ke dni 30.04.2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2020*

 

24/44/20/RM schvaluje výši úhrad v Domově pro seniory Velká Bíteš od 01.04.2020 dle návrhu ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 01.04.2020

 

25/44/20/RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.04.2020*

 

26/44/20/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 30.04.2020

 

27/44/20/RM rozhoduje vyhovět žádostem o zahájení jednání s VAS Žďársko ohledně vymístění části trasy vodovodní přípojky DN63 na ČOV z jejich soukromých pozemků p.č. 2539/101 a 2538/27 v k.ú. Velká Bíteš do obecního pozemku p.č. 2538/35 k.ú. Velká Bíteš a prodloužení vodovodního řadu. Podmínkou města je uzavření smlouvy s majiteli pozemků o úhradě skutečných nákladů městu Velká Bíteš a to v plné výši. Současně bude požadováno, že uvedené práce budou v souladu s projektem „Dešťová kanalizace a komunikace Pod Babincem a K Mlýnům“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2020*

 

28/44/20/RM rozhoduje přijmout nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. na provedení zpevnění místní komunikace na parcele č. 5597 v k.ú. Holubí Zhoř v délce cca 400 m o šířce 3 m a současně objednat práce v rozsahu: hloubení cesty (0,5 m), odvoz zeminy, navezení podkladové vrstvy a rozhrnutí materiálu v ceně 229.900Kč s DPH.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2020*

 

29/44/20/RM schvaluje úhradu materiálu z rezervního fondu Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace ve výši 26.983,80 Kč dle její žádosti č.j. MÚVB/1732/20.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 30.04.2020

 

30/44/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 150 307 09 na výkon autorského dozoru na akci „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ za cenu 51.909 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o poskytování služeb autorského dozoru.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2020*

 

31/44/20/RM rozhoduje udělit výjimku z Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš a současně uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 4000229485 a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800096917_1/BVB/P ulice Kozí, Velká Bíteš se společností GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 01.04.2020*

 

32/44/20/RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 z jednání Kulturní komise Rady města Velká Bíteš.

 

33/44/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor stavebníka“ na stavbě „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ za cenu 375.100 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.04.2020*

 

34/44/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Medsol s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 Praha 6 – Vokovice na jeden kus defibrilačního přístroje pro potřeby Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za cenu 66.550 Kč s DPH.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.03.2020*

 

35/44/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 1700 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 1366 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a současně směnit pozemek p.č. 3326/1 orná půda o výměře 7477 m2 v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 3313 orná půda o výměře cca 3171 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 2350/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 4068 m2 v k.ú. Velká Bíteš. … uhradí městu za rozdíl výměr směňovaných pozemků cenu 25,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím i směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.04.2020*

 

36/44/20/RM pověřuje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) člena Zastupitelstva města Velká Bíteš Eduarda Rovenského přijímat v souladu s ustanovením § 11 a § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství před matričním úřadem Velká Bíteš.

Rada města   Velká Bíteš schvaluje užívání závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) při významných příležitostech a občanských obřadech členem Zastupitelstva města Velká Bíteš Eduardem Rovenským.

 

37/44/20/RM rozhoduje souhlasit s omezením provozu mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš dle návrhu ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace a návrhu ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace, doručených dne 16.03.20020.

odpovědnost: ředitelky MŠ

termín: 17.03.2020

 

38/44/20/RM bere na vědomí informaci starosty města o dnešním konání koordinační schůzky s příspěvkovými organizacemi a organizačními složkami zřízenými městem Velká Bíteš, s Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., SDH Velká Bíteš a o přijatých opatřeních k zamezení šíření nákazy koronaviru (SARS CoV-2).