43/20 - 27.02.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 43/2020 konané dne 27.02.2020

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/43/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 43/2020 takto:

  1. Zahájení, schválení programu schůze
  2. Zápis RM č. 42/2020
  3. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
  4. Výstavba 6 RD a 1 RD s výrobnou cukrářských výrobků včetně inženýrských sítí a komunikace v lokalitě Pod Spravedlností ve Velké Bíteši
  5. Zápisy Stavební a dopravní komise RM
  6. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.02.2020

 

2/43/20/RM   schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 42/2020 ze dne 24.02.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 27.02.2020

 

3/43/20/RM schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Velká Bíteš v předloženém znění s účinností od 27.02.2020.

odpovědnost: starosta

termín: 27.02.2020

 

4/43/20/RM   rozhoduje předběžně souhlasit s aktualizovanou studií z 02/2020, týkající se  stavebního záměru stavby 6 rodinných domů a rodinného domu s výrobnou cukrářských výrobků včetně výstavby inženýrských sítí a komunikace na pozemku parc.č. 2180/28 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že žadatel předloží další stupeň projektové dokumentace ke konečnému odsouhlasení. Tato dokumentace bude obsahovat rovněž nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu, vypracovanou jako samostatné stavební objekty stavebního záměru, která bude napojena na stávající hlavní řady inženýrských sítí a místní komunikaci města.  Konkrétní technické podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu v majetku města stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.03.2020*

 

5/43/20/RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 a zápis č. 2/2020 z jednání Stavební a dopravní komise Rady města Velká Bíteš.