42/20 - 24.02.2020 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 42/2020 konané dne 24.02.2020

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/42/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 42/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Služba PRO SENIOR
 3. Zápis RM č. 41/2020
 4. Zpráva o činnosti K-centra Noe v roce 2019 ve Velké Bíteši
 5. Žádost ICKK o schválení účetní závěrky k 31.12.2019 a rozdělení výsledku hospodaření
 6. Žádost ICKK o schválení převodu prostředků a TZ
 7. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6011704023 o veřejných službách v přepravě cestujících
 8. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2020
 9. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 10. Konkursy na ředitele škol
 11. Domov pro seniory
 12. Výběrové řízení na pojištění majetku a odpovědnosti
 13. Žádost Polikliniky Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2019 a rozdělení výsledku hospodaření
 14. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 15. Záměr směny pozemku p.č. 3326/1 v k.ú. Velká Bíteš
 16. Žádost Svazu diabetiků ČR, Pobočného spolku Velká Bíteš o umístění sídla
 17. Zadávací dokumentace „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 18. Žádost MŠ Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86 o uzavření provozu
 19. Rozšíření kamerových bodů
 20. Vyhlášení záměru pronájmu tras optické sítě
 21. Obnova tepelných zařízení v budově městské kotelny č.p. 610, p.č. 854/1, k.ú. Velká Bíteš, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
 22. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.02.2020

 

2/42/20/RM 1. schvaluje předložené podklady příkazníka Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. pro vyúčtování služby PRO SENIOR za rok 2019.

2. rozhoduje o uzavření příkazní smlouvy na dobu určitou do 31. 01. 2021 s tím, že stanovuje na dané období měsíční fakturaci služby ve výši Kč 5.000,- (cena bez DPH) a termín provedení závěrečného vyúčtování na základě podkladů předložených příkazníkem Radě města Velká Bíteš do 15. 01. 2021.

3. schvaluje úpravy PŘEPRAVNÍHO ŘÁDU SLUŽBY PRO SENIOR Město Velká Bíteš v navrženém znění.

4. pověřuje paní místostarostku zveřejněním zprávy o úpravách služby PRO SENIOR a jejím vyúčtování za rok 2019.

odpovědnost: místostarostka

termín: 26.02.2020

 

3/42/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 41/2020 ze dne 10.02.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 24.02.2020

 

4/42/20/RM bere na vědomí zprávu o činnosti K-centra Noe v roce 2019 ve Velké Bíteši.

 

5/42/20/RM schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.03.2020*

 

6/42/20/RM schvaluje výsledek hospodaření Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů takto: 24.000 Kč do fondu odměn a 208.367,60 Kč do rezervního fondu.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2020

 

7/42/20/RM rozhoduje povolit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci převod 200.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu za účelem zhotovení technického zhodnocení ubytovacích prostor kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2020

 

8/42/20/RM rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6011704023 o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou.

odpovědnost: odbor správní

termín: 31.03.2020*

 

9/42/20/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2020 s auditorem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2020*

 

10/42/20/RM schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 2/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020*

 

11/42/20/RM bere na vědomí informaci o činnosti Domova pro seniory Velká Bíteš.

 

12/42/20/RM rozhoduje uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480 dle předložené cenové nabídky.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2020*

 

13/42/20/RM schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 31.03.2020*

 

14/42/20/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a převedení zisku do rezervního fondu dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.03.2020

 

15/42/20/RM rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/501/20 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.03.2020*

16/42/20/RM rozhoduje poskytnout Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/279/20 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.03.2020*

 

17/42/20/RM rozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků ČR, p.s. Velká Bíteš dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/739/20 ve výši 18.200 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.03.2020*

 

18/42/20/RM rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/952/20 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 30.03.2020*

 

19/42/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr směnit pozemek p.č. 3326/1 orná půda o výměře 7477 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

20/42/20/RM rozhoduje souhlasit s umístěním sídla Svazu diabetiků ČR, Pobočného spolku Velká Bíteš, IČO: 657 59 231 v budově ve vlastnictví města Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí č.p. 87, 595 01 Velká Bíteš.

odpovědnost: starosta

termín: 10.03.2020

 

21/42/20/RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

22/42/20/RM rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle její žádosti č.j. MÚVB/1206/20.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 09.03.2020

 

23/42/20/RM rozhoduje rozšířit počet kamerových bodů pro zajištění prevence kriminality ve městě.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.06.2020*

 

24/42/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu volných kapacit optických vláken/volných tras optické sítě za minimální nájemné dle schváleného ceníku.

odpovědnost: odbor správní

termín: 30.06.2020*

 

25/42/20/RM rozhoduje uzavřít předložený dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na obnovu tepelných zařízení městské kotelny v budově č.p. 610 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2020*