41/20 - 10.02.2020 Usnesení rady města

 

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 41/2020 konané dne 10.02.2020

 

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

 

1/41/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 41/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 40/2020
 3. Rámcová smlouva na akceptaci platebních karet
 4. Oznámení MŠ Velká Bíteš, U Stadionu 538 o vyřazení majetku
 5. Zápisy osadního výboru Ludvíkov
 6. Servisní smlouva k programu TRITIUS
 7. Vyhodnocení služby „Senior taxi“
 8. Žádost ZŠ a PŠ Velká Bíteš o schválení účetní závěrky k 31.12.2019 a rozdělení výsledku hospodaření
 9. Bezúplatné nabytí části pozemku p.č. 1337/1 v k.ú. Velká Bíteš
 10. Záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1180/41 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1859/1 v k.ú. Velká Bíteš
 12. Žádost osadního výboru Březka o úpravu nočního klidu
 13. Dodatek č. 2 smlouvy o dodávce projektových prací stavby „Místní komunikace K Mlýnům a Pod Babincem“
 14. Nájemní smlouva k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš
 15. Nájemní smlouva k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
 16. Revokace usnesení č. 58/103/18/RM
 17. Výstavba 6 RD a 1RD s výrobnou cukrářských výrobků včetně inženýrských sítí a komunikace v lokalitě Pod Spravedlností ve Velké Bíteši
 18. Změna ve způsobu parkování – výstavba 4 ks garáží na pozemcích parc.č. 1327/1, 1327/2 v k.ú. Velká Bíteš
 19. Výběrové řízení na pořízení CAS pro JSDH Velká Bíteš
 20. Žádost osadního výboru Košíkov o doplnění dopravního značení
 21. Zmapování stavu autobusových čekáren ve Velké Bíteši a v místních částech
 22. Záměr výstavby RD v Bezděkově
 23. Žádost FC PBS Velká Bíteš z.s. o souhlas s realizací projektu
 24. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.02.2020

 

2/41/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 40/2020 ze dne 27.01.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 10.02.2020

 

3/41/20/RM rozhoduje uzavřít Rámcovou smlouvu na akceptaci platebních karet se společností Worldline NV/SA, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brusel, Belgie, DIČ: BE 0418.547.872 a Worldline Czech Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 03633144.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020*

 

4/41/20/RM bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace o vyřazení majetku z evidence č.j. MÚVB/699/20.

 

5/41/20/RM bere na vědomí zápisy ze schůzí osadního výboru Ludvíkov konaných v roce 2019 a pověřuje odbor majetkový předložením plánu akcí, které by se měly realizovat v Ludvíkově v letech 2020-2022.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

6/41/20/RM rozhoduje uzavřít Servisní smlouvu ke knihovnímu systému Tritius se zhotovitelem Tritius Solutions a.s.

odpovědnost: starosta

termín: 28.02.2020

 

7/41/20/RM bere na vědomí vyhodnocení provozních údajů o službě „Senior taxi“ za rok 2019 předložené jednatelem Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.

 

8/41/20/RM schvaluje účetní závěrku Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 29.02.2020*

 

9/41/20/RM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace

termín: 31.03.2020

 

10/41/20/RM doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 1337/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2719-61/2018 a nově označenou p.č. 1337/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš, které uhradí náklady související s převodem části pozemku.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.04.2020*

 

11/41/20/RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1180/41 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 22 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

12/41/20/RM doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1859/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 96 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.04.2020*

 

13/41/20/RM bere na vědomí žádost osadního výboru Březka o úpravu nočního klidu a pověřuje paní místostarostku vysvětlením dané problematiky osadnímu výboru.

odpovědnost: místostarostka

termín: 28.02.2020

 

14/41/20/RM rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce projektových prací na dodávku dokumentace stavby „Místní komunikace K Mlýnům a Pod Babincem“ se zhotovitelem, IČ: 152 61 182, kterým se prodlužuje termín dodání dokumentace do 29.02.2020.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.02.2020*

 

15/41/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.03.2020 do 31.08.2020 a za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 29.02.2020*

 

16/41/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2020 do 31.03.2021 za nájemné 70 Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

 

17/41/20/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 58/103/18/RM ze dne 26.03.2018 a nahradit ho novým usnesením ve znění: „RM rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti vedle bytového domu č.p. 281 s tím, že instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány zajistí město Velká Bíteš. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé k provozu.“

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.03.2020*

18/41/20/RM rozhoduje předběžně souhlasit s předloženou studií stavebního záměru stavby 6 rodinných domů a rodinného domu s výrobnou cukrářských výrobků včetně výstavby inženýrských sítí a komunikace na pozemku parc.č. 2180/28 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že další stupně projektové dokumentace, obsahující rovněž dopravní napojení na stávající místní komunikaci Pod Spravedlností a hlavní řad splaškové kanalizace, budou předloženy městu ke konečnému odsouhlasení. Konkrétní technické podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu v majetku města stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2020*

 

19/41/20/RM rozhoduje souhlasit s rozmístěním parkovacích míst včetně zřízení nového sjezdu a nahrazení původně navrhovaných 4 ks parkovacích míst výstavbou 4 ks garáží (3 ks garáží na pozemku parc.č. 1327/1 a garáž na pozemku parc.č. 1327/2 v k.ú. Velká Bíteš) dle předložené situace s tím, že konkrétní technické podmínky k navrhované změně stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2020*

 

20/41/20/RM bere na vědomí zadávací a smluvní dokumentaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Velká Bíteš.

 

21/41/20/RM rozhoduje umístit dopravní značky v místní části Košíkov: hlavní ulice v obou směrech komunikace paralelní k silnici číslo II/395 a křížení k nájezdu na silnici II/395, které ústí u č.p. 44 a 45. Současně RM rozhoduje umístit dopravní značky „Pozor děti“ v obou směrech komunikace u dětského hřiště v místní části Košíkov.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.07.2020*

 

22/41/20/RM rozhoduje, po vypsání dotačního programu z Fondu Vysočiny Bezpečná silnice 2020, podat žádost o dotaci na výměnu stávajících 4 ks dřevěných autobusových čekáren.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2020*

 

23/41/20/RM bere na vědomí předložený stavební záměr na pozemku parc. č. 300/1 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a pověřuje odbor majetkový předložením návrhu majetkoprávního vypořádání pozemku parc. č. 298/2 k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše s jeho soukromým spolumajitelem.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.12.2020*

 

24/41/20/RM rozhoduje souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny v rámci programu SPORTOVIŠTĚ 2020 na projekt Regenerace a údržba travnaté plochy žadatelem FC PBS Velká Bíteš z.s. a s realizací uvedeného projektu žadatelem.

odpovědnost: starosta

termín: 10.02.2020