40/20 - 27.01.2020 Usnesení rady města

Pozn.

* - upraveno dle zák. č. 110/2019 Sb., nařízení EU 2016/679

 

 

SOUHRN USNESENÍ

ze schůze Rady města Velká Bíteš č. 40/2020 konané dne 27.01.2020

 

Rada města Velká Bíteš přijala usnesení:

 

1/40/20/RM schvaluje program schůze Rady města Velká Bíteš č. 40/2020 takto:

 1. Zahájení, schválení programu schůze
 2. Zápis RM č. 39/2020
 3. Smlouva o veřejných službách č. 90/2020
 4. Smlouva o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti v IDS Jihomoravského kraje
 5. Žádost ICKK o schválení odpisového plánu pro rok 2020
 6. Vyřazovací protokoly majetku ICKK
 7. Návrh na využití zbývající časti budovy Tyršova 239 pro účely SOŠ Jan Tiraye
 8. Společný postup zadavatelů veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“
 9. Nájemní smlouva k bytu, Holubí Zhoř
 10. Žádost ZŠ Velká Bíteš o souhlas s přerušením provozu školní družiny v době prázdnin
 11. Úplatné nabytí id. 1/42 pozemku p.č. 5432 v k.ú. Holubí Zhoř
 12. Pravidla pro veřejné zakázky malého rozsahu
 13. Cenová nabídka „Modernizace výtahu v druhé budově Polikliniky v ulici Tyršova 223, Velká Bíteš“
 14. Informace TS Velká Bíteš o financování projektů
 15. Revokace usnesení č. 12/8/19/ZM
 16. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 17. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 18. Program ZM č. 11/2020
 19. Žádosti o poskytnutí dotace
 20. Cenová nabídka na PD akce „Speciální škola – Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“
 21. Žádost osadního výboru Jáchymov
 22. Výběrové řízení na provedení zadávacího řízení akce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš - Masarykovo náměstí 86“
 23. Zařazení staveb do seznamu investic SVK Žďársko
 24. Žádost ICKK
 25. Cenová nabídka na PD akce Košíkov, lokalita Jihovýchod
 26. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 27.01.2020

 

2/40/20/RM schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 39/2020 ze dne 13.01.2020.

odpovědnost: rada města

termín: 27.01.2020

 

3/40/20/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících č. 90/2020 přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.

odpovědnost: odbor správní

termín: 29.02.2020*

 

4/40/20/RM rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.

odpovědnost: odbor správní

termín: 29.02.2020*

 

5/40/20/RM schvaluje odpisový plán na rok 2020 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/515/20.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 31.12.2020

 

6/40/20/RM bere na vědomí vyřazovací protokoly majetku dle sdělení Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/505/20.

 

7/40/20/RM pověřuje odbor majetkový zahájením příprav projektu úprav využití dosavadní části budovy Tyršova 239 pro bydlení pro účely Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 30.06.2020*

 

8/40/20/RM rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu veřejných zadavatelů mezi Krajem Vysočina, Městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a udělit plnou moc Kraji Vysočina k zastupování ve všech úkonech zadávacího řízení veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“. Rada města Velká Bíteš jmenuje hodnotící komisi veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekonstrukce násypu“ ve složení: členové Ing. Milan Vlček, Ing. Pavel Bednář a náhradníci Ing. Ladislav Rada, Ing. Milan Pelc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 14.02.2020*

 

9/40/20/RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem k bytu, Holubí Zhoř 38, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.02.2020 do 31.01.2021 a za nájemné 70 Kč/m2/měsíc.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020*

 

10/40/20/RM rozhoduje souhlasit s přerušením provozu školní družiny v době prázdnin dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/567/20.

odpovědnost: starosta

termín: 31.01.2020

 

11/40/20/RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/42 pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2. Kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického podílu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.02.2020*

 

12/40/20/RM schvaluje předložená Pravidla města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.01.2020*

 

13/40/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku se zhotovitelem VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí, IČ: 463 42 354, na realizaci akce „Modernizace výtahu v druhé budově Polikliniky v ulici Tyršova 223, Velká Bíteš“ za cenu 830.000,- Kč bez DPH/ 1.004.300,- Kč s DPH. Současně Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se zhotovitelem VÝTAHY, s.r.o. předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.02.2020*

 

14/40/20/RM rozhoduje souhlasit s podáním žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Systém sběru odpadů ve Velké Bíteši dle návrhu Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.

odpovědnost: starosta

termín: 03.02.2020

 

15/40/20/RM doporučuje ZM revokovat usnesení č. 12/8/19/ZM a nahradit ho usnesením:

ZM rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/13 v budově č.p. 278 na pozemku p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.02.2020*

 

16/40/20/RM doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2021 a 2022.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.02.2020*

 

17/40/20/RM doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 1/2020.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.02.2020*

 

18/40/20/RM navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 11/2020 takto:

Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš

Doba konání: 10.02.2020 v 17:00 hodin

Program zasedání:

 1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
 2. Schválení programu zasedání
 3. Projednání činnosti výborů ZM
 4. Rozpočtové opatření č. 16/2019 na vědomí
 5. Plnění rozpočtu města k 31. 12. 2019
 6. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2021-2022
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2020 ke schválení
 8. Poskytnutí dotací z rozpočtu města
 9. Poskytnutí daru z rozpočtu města
 10. Směna části p.č. 3317 v k.ú. Velká Bíteš
 11. Úplatné nabytí id. 1/42 p.č. 5432 v k.ú. Holubí Zhoř
 12. Dodatek č. 1 kupní smlouvy – prodloužení termínu k vybudování oplocení
 13. Revokace usnesení č. 12/8/19/ZM
 14. Diskuze
 15. Závěr

odpovědnost: rada města

termín: 10.02.2020

19/40/20/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z rozpočtu města na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/595/20 ve výši 1.500.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.02.2020*

 

20/40/20/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/609/20 ve výši 1.400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.02.2020*

 

21/40/20/RM doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/616/20 ve výši 700.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.

odpovědnost: odbor finanční

termín: 10.02.2020*

 

22/40/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od zhotovitele PROJEKTY B.H., s.r.o., Rostislavovo náměstí 5a, 612 00, Brno – Královo Pole, IČO:02103800 na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby k akci: „Speciální škola – Velká Bíteš, rekonstrukce a přístavba“ za nabídkovou cenu 550.000,- Kč bez DPH / 665.500,- Kč včetně DPH a současně rada města rozhoduje s daným zhotovitelem uzavřít předloženou smlouvu o dílo.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 10.02.2020*

 

23/40/20/RM rozhoduje podat žádost o dotaci z Fondu Vysočiny dotačního programu „Obnova venkova Vysočiny 2020“ na stavební práce akce: „Stavební úpravy a přístavba objektu č.p.15 v Jáchymově, včetně žumpy, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a dřevníku“. Současně rada města rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ 41593944 na stavební práce ve výši 327.510 Kč včetně DPH a rozhoduje předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 28.02.2020*

 

24/40/20/RM rozhoduje revokovat usnesení č. 4/38/19RM ze dne 16.12.2017 a nahradit ho usnesením ve znění: RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče RTS a.s., Lazaretní 13, Brno 615 00, IČ 25533843 na provedení zadávacího řízení formou užšího podlimitního řízení v rámci akce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ za cenu 70.000,- Kč bez DPH a uzavřít s ním příkazní smlouvu

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 05.02.2020

 

25/40/20/RM rozhoduje podat žádost o zařazení a úpravy staveb akcí:

 1. „Velká Bíteš, novostavba 14BD vodovod a jednotná kanalizace ul. U Stadionu, úsek DZR a ulice U Stadionu“,
 2. „Velká Bíteš, novostavba 14BD vodovod a jednotná kanalizace ul. U Stadionu, úsek DZR a ulice Tyršova“,
 3. „Velká Bíteš, NVNK úsek Vlkovská – DZR – U Stadionu“ do seznamu investic SVK Žďársko.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 31.01.2020*

 

26/40/20/RM rozhoduje souhlasit s opravou vodovodního a kanalizačního potrubí ve třech pokojích kulturního domu ve Velké Bíteši dle žádosti ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/619/20 s tím, že náklady budou činit 159.700 Kč bez DPH.

odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace

termín: 28.02.2020

 

27/40/20/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace na akci „Košíkov, lokalita Jihovýchod – komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD“, ve výši 165.000,- Kč bez DPH a předmětné práce objednat.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20.02.2020*